Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: ZUS

Urlopy związane z rodzicielstwem, a rozliczenia z ZUS w 2024 r. urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski po zmianach w związku z przyjęciem dyrektywy work-life balance

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo- płacowych oraz biur rachunkowych i centrów rozliczeniowych prowadzących obsługę płatników składek w zakresie ZUS.
Na szkoleniu zostaną przedstawione zmiany w zasadach udzielania urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego związane z wprowadzeniem dyrektywy unijnej dotyczącej rodzicielstwa oraz wytyczne ZUS dotyczące uprawnienia do urlopów oraz ustalenia wysokości zasiłków.
Ponadto zostaną omówione zasady dokonywania zgłoszeń oraz deklarowania składek i rozliczenia z ZUS z tytułu urlopów związanych z rodzicielstwem udzielanych przez pracodawców.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione różnice pomiędzy dotychczasowymi, a nowymi zasadami udzielania urlopu rodzicielskiego oraz dlaczego musimy pamiętać o zasadach obowiązujących przed zmianami.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. USTALANIE UPRAWNIEŃ DO URLOPÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM:

 2. Urlop macierzyński - uprawnieni, okres, wysokość zasiłku, szczególne przypadki, o których często zapominamy- omówienie wybranych zagadnień.

 3. Urlop rodzicielski: uprawnieni, okres, wysokość zasiłku, obowiązujące zasady.

 4. Urlop rodzicielski work-life balance:

  • indywidualny wybór rodzica,
  • nowe uprawnienie dla ojca dziecka,
  • okres udzielonego urlopu rodzicielskiego, nowe uprawnienie do dłuższego urlopu rodzicielskiego,
  • nowe zasady dzielenia oraz rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
  • świadczenie pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenie udzielonego okresu urlopu rodzicielskiego,
  • zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego,
  • jak zawnioskować by otrzymać uśrednioną wysokość zasiłku,
  • wysokość zasiłku w stawce uśrednionej, kiedy rodzice chcą podzielić się urlopem rodzicielskim,
  • wysokość zasiłku po zmianach dla uprawnionych w okresie przejściowym,
  • dziecko przyjęte na wychowanie - zasady ustalania wysokości zasiłku.
 5. Urlop ojcowski - nowe zasady udzielenia urlopu ojcowskiego.

 6. Urlop wychowawczy i obniżenie wymiaru czasy pracy.

 7. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA ORAZ DEKLAROWANIA SKŁADEK Z TYTUŁU UDZIELANYCH URLOPÓW:

 8. Urlop macierzyński jako tytuł do ubezpieczeń - zgłoszenie do ubezpieczeń i deklarowanie składek z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim.

 9. Urlop wychowawczy jako tytuł do ubezpieczeń - zgłoszenie do ubezpieczeń i deklarowanie składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

 10. Zbiegi tytułu do ubezpieczeń - urlop macierzyński i wychowawczy, a inne tytuły do ubezpieczeń (m.in. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, doktoranci, pozarolnicza działalność gospodarcza, działalność rolnicza, prawo do emerytury i renty oraz inne przypadki).

 11. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie macierzyńskim.

 12. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym:

  • wynagrodzenie uwzględnione w podstawie wymiaru składek,
  • minimalne wynagrodzenie w podstawie wymiaru składek,
  • zasady wyliczenia podstawy wymiaru składek,
  • nieobecność usprawiedliwiona w podstawie wymiaru składek,
  • nieobecność nieusprawiedliwiona w podstawie wymiaru składek,
  • zasady uzupełniania wynagrodzenia zmiennego w podstawie wymiaru składek,
  • jakie składniki wynagrodzenia wliczyć do podstawy wymiaru składek,
  • składniki zmienne (nagrody, premie, dodatki, umowy cywilnoprawne w podstawie wymiaru składek),
  • zmiana wymiaru czasu pracy, ustanie prawa do składnika wynagrodzenia, a ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • kiedy podstawę ustalić ponownie.
 13. Deklarowanie składek oraz składanie dokumentów rozliczeniowych w ZUS z tytułu urlopów związanych z rodzicielstwem - RCA, RSA i kody przerwy, kiedy pracownik nie podlega ubezpieczeniom w związku z udzielonym urlopem wychowawczym.

 14. Jak rozwiązać kwestię deklarowania składek na ubezpieczenia społeczne od składników wypłacanych w okresie urlopów związanych z rodzicielstwem.

 15. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych osób powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem - jak stosować zwolnienie z opłacania składek w różnych przypadkach, a kiedy zwolnienie nie przysługuje.

 16. Wydłużenie urlopów, skrócenie okresu urlopu lub przerwa w urlopach związanych z rodzicielstwem.

 17. Jak ustalić podstawę wymiaru kolejnego zasiłku po powrocie z wydłużonego urlopu rodzicielskiego.

 18. Pytania uczestników.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.