Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo Pracy

Urlopy związane z rodzicielstwem, a rozliczenia z ZUS w 2023 r. – czyli urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski po zmianach w związku z przyjęciem dyrektywy work-life balance

Na szkoleniu zostaną przedstawione zmiany w zasadach udzielania urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego związane z wprowadzeniem dyrektywy unijnej dotyczącej rodzicielstwa.

Ponadto zostaną omówione zasady dokonywania zgłoszeń oraz deklarowania składek i rozliczenia z ZUS z tytułu urlopów związanych z rodzicielstwem udzielanych przez pracodawców.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione różnice pomiędzy dotychczasowymi a nowymi zasadami udzielania urlopu rodzicielskiego.

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowych oraz biur rachunkowych i centrów rozliczeniowych prowadzących obsługę płatników składek w zakresie ZUS.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. USTALANIE UPRAWNIEŃ DO URLOPÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM:

1. Urlop macierzyński - uprawnieni, okres, wysokość zasiłku, szczególne przypadki - omówienie wybranych zagadnień.

2. Urlop rodzicielski: uprawnieni, okres, wysokość zasiłku, obowiązujące zasady.

3. Urlop rodzicielski work-life balance:

 • indywidualny wybór rodzica - co dalej z art. 179’ Kp,
 • okres udzielonego urlopu rodzicielskiego, nowe uprawnienie do dłuższego urlopu rodzicielskiego,
 • nowe zasady dzielenia oraz rezygnacji z urlopu rodzicielskiego,
 • świadczenie pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenie udzielonego okresu urlopu rodzicielskiego,
 • wysokość zasiłku.

4. Urlop ojcowski - nowe zasady udzielenia urlopu ojcowskiego

5. Urlop wychowawczy i obniżenie wymiaru czasy pracy

6. Przepisy przejściowe

II. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA ORAZ DEKLAROWANIA SKŁADEK Z TYTUŁU UDZIELANYCH URLOPÓW:

1.Urlop macierzyński jako tytuł do ubezpieczeń - zgłoszenie do ubezpieczeń i deklarowanie składek z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim.

2. Urlop wychowawczy jako tytuł do ubezpieczeń - zgłoszenie do ubezpieczeń i deklarowanie składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

3. Zbiegi tytułu do ubezpieczeń - urlop macierzyński i wychowawczy, a inne tytuły do ubezpieczeń (m.in umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, doktoranci, pozarolnicza działalność gospodarcza, działalność rolnicza, prawo do emerytury i renty oraz inne przypadki).

4.Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie macierzyńskim.

5. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym:

 • wynagrodzenie uwzględnione w podstawie wymiaru składek,
 • minimalne wynagrodzenie w podstawie wymiaru składek,
 • zasady wyliczenia podstawy wymiaru składek,
 • nieobecność usprawiedliwiona w podstawie wymiaru składek,
 • nieobecność nieusprawiedliwiona w podstawie wymiaru składek,
 • zasady uzupełniania wynagrodzenia zmiennego w podstawie wymiaru składek,
 • jakie składniki wynagrodzenia wliczyć do podstawy wymiaru składek,
 • składniki zmienne (nagrody, premie, dodatki, umowy cywilnoprawne w podstawie wymiaru składek),
 • zmiana wymiaru czasu pracy, ustanie prawa do składnika wynagrodzenia, a ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • kiedy podstawę ustalić ponownie.

6. Deklarowanie składek oraz składanie dokumentów rozliczeniowych w ZUS z tytułu urlopów związanych z rodzicielstwem - RCA, RSA i kody przerwy, kiedy pracownik nie podlega ubezpieczeniom w związku z udzielonym urlopem wychowawczym.

7. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych osób powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem - jak stosować zwolnienie z opłacania składek w różnych przypadkach, a kiedy zwolnienie nie przysługuje.

8. Wydłużenie urlopów, skrócenie okresu urlopu lub przerwa w urlopach związanych z rodzicielstwem.

9. Jak ustalić podstawę wymiaru kolejnego zasiłku po powrocie z wydłużonego urlopu rodzicielskiego.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych


Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.