Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy / Urlopy

Urlop rodzicielski, zasiłek macierzyński i inne uprawnienia rodziców po zmianach od 26.04.2023 r. – warsztaty

Dnia 26 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641). Nowelizacja wprowadza zmiany przepisów, których celem jest ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Wśród wielu zmian są te dotyczące urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres urlopu rodzicielskiego.

Na szkoleniu omówione zostaną wprowadzone nowości i związane z nimi wątpliwości związane z dzieleniem się prawem do urlopu rodzicielskiego, zasadami korzystania z wydłużonego wymiaru urlopu przez pracowników, którzy na dzień wejścia w życie przepisów korzystali z prawa do urlopu rodzicielskiego lub mieli do niego prawo.

Podczas zajęć przeanalizowane zostanie także prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przysługujące rodzicom świadczącym pracę na podstawie umowy zlecenia lub prowadzącym pozarolniczą działalność.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Urlop rodzicielski po zmianach od 26.04.2023 r. (nowy wymiar urlopu rodzicielskiego, zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego, podział urlopu na części, 9 tygodni urlopu rodzicielskiego).
 
2. Urlop rodzicielski - zasady udzielania.
 
3. Urlop rodzicielski dla rodziców, którzy wykorzystali część urlopu przed 26.04.2023 r.
 
4. Zasiłek macierzyński po zmianach od 26.04.2023 r.: 
  • przepisy przejściowe, 
  • wniosek o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze,
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego, gdy rodzice korzystają jednocześnie z urlopu rodzicielskiego,
  • wniosek o ustalenie nowej podstawy zasiłku macierzyńskiego.
5. Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński, gdy rodzice korzystają jednocześnie z urlopu rodzicielskiego.
 
6. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą, wydłużenie urlopu rodzicielskiego.
 
7. Zasiłek macierzyński w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą.
 
8. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego.
 
9. Urlop macierzyński, rodzicielski dla pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, dla pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.
 
10. Urlop ojcowski - szczególne przypadki
.
11. Dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
 
12. Zmiany dotyczące urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
 
13. Dodatkowe dni wolne:
  • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej - rozliczenie wynagrodzenia pracownika korzystającego dni wolnych,
  • urlop opiekuńczy,
  • dwa dni opieki.
14. Uprawnienia, z których może korzystać tylko jeden z rodziców.
 
15. Wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową.
 
16. Prawo do złożenia wniosku o elastyczną organizację czasu pracy - obowiązki pracodawcy, wątpliwości.
 
17. Ochrona pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 
18. Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przysługujący rodzicom świadczącym pracę na podstawie umowy zlecenia.

19. Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przysługujący rodzicom prowadzącym działalność gospodarczą.