Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy / Umowy cywilnoprawne

Umowy w biznesie – jak je czytać i jak się zabezpieczać?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie najpopularniejszych umów w obrocie gospodarczym: umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o współpracę/świadczenie usług oraz innych umów, jakie występują w codziennym obrocie.

Szkolenie rozpatruje wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem tych umów w obrocie gospodarczym. Szkolenie podejmuje również aspekty tych umów jako alternatywy do zatrudnienia na umowie o pracę.

W ramach szkolenia w części warsztatowej, prowadząca wspólnie z uczestnikami dokona przeglądu klauzul umownych specyficznych dla każdej umowy, klauzul umownych, które są uniwersalne dla wskazanych umów oraz na podstawie zadań-kazusów zostaną sporządzone poszczególne umowy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zagadnienia:

- charakterystyka umów cywilnoprawnych,

- prawo pracy a umowy cywilnoprawne - współczesne realia zatrudnienia,

2. Umowa zlecenie:

- elementy umowy zlecenie,

- ryzyka związane z umową zlecenie,

- specyfika umowy zlecenie w obrocie gospodarczym – zastosowanie,

porównanie, orzecznictwo.

3. Umowa o dzieło:

- elementy umowy o dzieło,

- ryzyka związane z umową zlecenie,

- specyfika umowy zlecenie w obrocie gospodarczym – zastosowanie,

porównanie, orzecznictwo.

4. Omówienie specyfiki umowy o współpracę/świadczenie usług:

- przepisy, które mają zastosowanie,

- dostosowanie klauzul umownych.

5. Omówienie klauzul umownych specyficznych bądź uniwersalnych dla umów cywilnoprawnych:

- kary umowne,

- odsetki,

- klauzula poufności,

- zakaz konkurencji,

- możliwości wypowiedzenia umowy,

- rozwiązanie umowy,

- rozwiązywanie polubowne sporów,

- opóźnienia w wykonaniu umowy,

- niewykonanie umowy,

- odpowiedzialność za szkody,

- ukryte opłaty,

- klauzule dotyczące innych umów: umowy dostawy, przechowania, najmu, dzierżawy itd. - jako uzupełnienie szkolenia*

*w tym zakresie możliwość zgłoszenia przez uczestników (przed szkoleniem) potrzeby o dodatkowe poruszenie tematów dotyczących umowy najmu bądź dzierżawy.

Prowadzący: