Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo Pracy

Umowy cywilnoprawne w ZUS 2024 – obowiązki płatnika składek względem ZUS w 2024 r. związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych oraz prognozowane zmiany

Szkolenie skierowane do osób zatrudnianych w działach kadrowo-płacowych oraz biurach rachunkowych i centrach rozliczeniowych. Osobom początkującym pozwoli zapoznać się z problematyką podlegania ubezpieczeniom w ZUS w związku z zawieraniem umów zlecenia, o dzieło i dokonywania stosownych rozliczeń z tego tytułu, natomiast osobom zaawansowanym usystematyzuje oraz uzupełni o aktualne zasady posiadaną już wiedzę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

  1. Podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło:
   • kiedy obowiązek, a kiedy dobrowolność,
   • dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
   • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego a deklarowanie składki chorobowej
   • ubezpieczenie zdrowotne.
  2. Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń zawieranych umów cywilnoprawnych - dokumentacja.
  3. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych:
   • umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem,
   • umowa cywilnoprawna zawarta z obcym pracownikiem/zleceniobiorcą,
   • umowa cywilnoprawna zawarta z uczniem lub studentem - obowiązki płatnika w stosunku do osób uczących się, by prawidłowo rozliczyć się z ZUS, pułapki w ustaleniu statusu studenta
   • umowa zlecenia zawarta ze stypendystą,
   • umowa zlecenia zawarta z członkiem rady nadzorczej,
   • umowa zlecenia - kontrakt menedżerski,
   • umowa cywilnoprawna zawarta z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą na zasadach ogólnych, preferencyjnych, korzystającą z „małego ZUS-u” oraz korzystającą z „ulgi na start”,
   • umowa cywilnoprawna zawarta z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim,
   • jak uniknąć błędnego zgłoszenia do ubezpieczeń i co uwzględnić w oświadczeniu zleceniobiorcy,
   • ustalenie zbiegu tytułu do ubezpieczeń przez ZUS,
   • zbieg tytułu do ubezpieczeń, gdy wynagrodzenie jest wypłacane z przesunięciem na kolejny miesiąc,
   • wypłata za okres, kiedy ubezpieczony posiadał status studenta dokonywana w okresie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
   • składka chorobowa od wypłaty za okres, kiedy ubezpieczony nie podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
 2. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - obowiązki i zwolnienia w opłacaniu składek:

  • kwota wynagrodzenia ustalanego w skali miesiąca,
  • ukończony wiek,
  • powrót z urlopów związanych z rodzicielstwem,
  • zatrudnienie osób poniżej 30 roku życia,
  • przerwa w zatrudnieniu,
  • opłacanie składek po ustaniu tytułu ubezpieczenia.
 3. Umowy cywilnoprawne - prawo do zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

  • zasady ustalania podstawy wymiaru dla zleceniobiorców,
  • podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i jego wpływ na ustalenie podstawy wymiary zasiłku,
  • przychody z umów zlecenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłku,
  • podstawa wymiaru zasiłku przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego,
  • zasady uzupełniania przychodu w podstawie wymiaru zasiłku z tytułu zawartej umowy zlecenia,
  • umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, a ustalenie podstawy wymiaru zasiłku.
 4. Planowane zmiany w zakresie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób wykonujących umowy zlecenia.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.