Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo pracy / Umowy cywilnoprawne / ZUS

Umowy cywilnoprawne w ZUS 2023 – obowiązki płatnika składek względem ZUS w 2023 r. związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych

Szkolenie skierowane do osób zatrudnianych w działach kadrowo-płacowych oraz biurach rachunkowych i centrach rozliczeniowych. Osobom początkującym pozwoli zapoznać się z problematyką podlegania ubezpieczeniom w ZUS w związku z zawieraniem umów zlecenia, o dzieło i dokonywania stosownych rozliczeń z tego tytułu, natomiast osobom zaawansowanym usystematyzuje oraz uzupełni o aktualne zasady posiadaną już wiedzę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

1.1. Podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło:

 • kiedy obowiązek, a kiedy dobrowolność,
 • dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
 • ubezpieczenie zdrowotne.

1.2. Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń zawieranych umów cywilnoprawnych - dokumentacja.
1.3. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych:

 • umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem,
 • umowa cywilnoprawna zawarta z obcym pracownikiem/zleceniobiorcą,
 • umowa cywilnoprawna zawarta z uczniem lub studentem - obowiązki płatnika w stosunku do osób uczących się, by prawidłowo rozliczyć się z ZUS,
 • umowa zlecenia zawarta ze stypendystą,
 • umowa zlecenia zawarta z członkiem rady nadzorczej,
 • umowa zlecenia - kontrakt menedżerski,
 • umowa cywilnoprawna zawarta z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą na zasadach ogólnych,  preferencyjnych, korzystającą z „małego ZUS-u” oraz korzystającą z „ulgi na start”,
 • umowa cywilnoprawna zawarta z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim,
 • jak uniknąć błędnego zgłoszenia do ubezpieczeń i co uwzględnić w oświadczeniu zleceniobiorcy,
 • ustalenie zbiegu tytułu do ubezpieczeń przez ZUS,
 • zbieg tytułu do ubezpieczeń gdy wynagrodzenie jest wypłacane z przesunięciem na kolejny miesiąc.

2. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - obowiązki i zwolnienia w opłacaniu składek:

 • kwota wynagrodzenia ustalanego w skali miesiąca,
 • ukończony wiek,
 • powrót z urlopów związanych z rodzicielstwem,
 • zatrudnienie osób poniżej 30 roku życia,
 • przerwa w zatrudnieniu,
 • opłacanie składek po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

3. Umowy cywilnoprawne - prawo do zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

 • zasady ustalania podstawy wymiaru dla zleceniobiorców,
 • podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i jego wpływ na ustalenie podstawy wymiary zasiłku,
 • przychody z umów zlecenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłku,
 • podstawa wymiaru zasiłku przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego,
 • zasady uzupełniania przychodu w podstawie wymiaru zasiłku z tytułu zawartej umowy zlecenia,
 • umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, a ustalenie podstawy wymiaru zasiłku.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych


Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.