Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Umowy cywilnoprawne / ZUS

Umowy cywilnoprawne a obowiązek ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem zmiany przepisów wprowadzonych w roku 2021 r.

 
Umowy cywilnoprawne jako tytuł do ubezpieczeń społecznych przechodziły w ostatnim dwudziestoleciu największe zmiany. Kiedyś przez długi okres czasu umowy zlecenia rodziły obowiązek ubezpieczeń społecznych, jeżeli trwały co najmniej 6 miesięcy. Następnie zmieniono ten okres na 28 dni, aż doszliśmy do sytuacji, gdy każda umowa, bez względu na długość jej trwania, rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych.
 
W kontekście czasu zmieniały się również zasady rozstrzygania w sytuacji zbiegów tytułów do ubezpieczeń, czego najlepszym przykładem jest sytuacja wykonywania równolegle dwóch umów zlecenia u jednego zleceniodawcy. Stało się pewnego rodzaju normą, że zgłaszano do ubezpieczeń z jednej umowy zlecenia, oczywiście tej na niską kwotę przychodu, a druga rodziła wyłącznie tytuł ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Wyeliminowanie tego zjawiska spowodowało, że zbiegi tytułów do ubezpieczeń, gdy jednym z tytułów jest umowa zlecenia, stały się najbardziej kłopotliwe.
 
Kolejnym elementem komplikującym ustalanie obowiązku ubezpieczenia społecznego jest fakt, że umowa o dzieło nie rodzi tego obowiązku. Poszukując oszczędności zapomina się, że o rodzaju umowy nie decyduje jej nazwa, a treść. Duże znaczenie ma również odmienna definicja pracownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, powodująca w pewnych sytuacjach traktowanie umów cywilnoprawnych, w tym umowy o dzieło jako dodatkowe czynności z umowy o pracę.
 
Na uwagę zasługuje również wiedza, że pewne składniki wynagrodzenia nie stanowiące podstawy wymiaru dotyczą nie tylko pracowników. Część z tych wyłączeń można zastosować do zleceniobiorców.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rodzaje umów cywilnoprawnych:
 • umowa agencyjna,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o świadczenie usług,
 • kontrakt menedżerski,
 • umowa o dzieło.
2. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub wykonywane na jego rzecz:
 • sposób zgłaszania do ubezpieczeń,
 • sposób ustalania podstawy wymiaru,
 • kto pełni rolę płatnika składek,
 • jak zapobiec nieprawidłowościom - czy zleceniodawca może nie wiedzieć o fakcie wykonywania umowy cywilnej na jego rzecz przez swojego pracownika?
3. Zasady i okres podlegania ubezpieczeniom społecznym:
 • rodzaje i charakter ubezpieczeń,
 • czy odpłatność za umowę zlecenie wpływa na obowiązek ubezpieczeń społecznych,
 • czas na jaki zawarta jest umowa a obowiązek opłacania składek.
4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z tzw. rozporządzenia składkowego:
 • podstawa wymiaru w przypadku ustalenia przychodu z tej umowy w kwotowej stawce miesięcznej, dniówkowej, godzinowej, akordowej, prowizyjnej,
 • podstawa wymiaru w przypadku ustalenia przychodu z tej umowy w innej formie,
 • składniki wynagrodzenia wymienione w rozporządzeniu składkowym niestanowiące podstawy wymiaru składek.
5. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku wykonywania dwóch lub więcej umów cywilnoprawnych.
 
6. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń i innymi okolicznościami:
 • umowa o pracę, 
 • pozarolnicza działalność bez ulg i z ulgami, 
 • urlopy bezpłatne,
 • urlopy wychowawcze,
 • zasiłki macierzyński,
 • pozostałe tytułu,
 • emeryt-rencista,
 • uczeń-student.
7. Ograniczenie od stycznia 2022 r. składania korekt dokumentów rozliczeniowych - czy nieprawidłowe dane na koncie ubezpieczonego ulegają przedawnieniu?
 
8. Przedawnienie należności składkowych i nienależnie opłacanych składek w kontekście ograniczenia możliwości składania korekt dokumentów rozliczeniowych.
 
9. Zmiana zasad naliczania odsetek za zwłokę.

Prowadzący: