Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne a obowiązek ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem zmiany przepisów wprowadzonych w roku 2021 r.

Umowy cywilnoprawne jako tytuł do ubezpieczeń społecznych przechodził w ostatnim dwudziestoleciu największe zmiany. Kiedyś przez długi okres umowy zlecenia rodziły obowiązek ubezpieczeń społecznych, jeżeli trwała co najmniej 6 miesięcy. Następnie zmieniono ten okres na 28 dni, aż doszliśmy do sytuacji, gdy każda umowa bez względu na długość jej trwania rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych.

W kontekście czasu zmieniały się również zasady rozstrzygania w sytuacji zbiegów tytułów do ubezpieczeń, czego najlepszym przykładem jest sytuacja wykonywania równolegle dwóch umów zlecenia u jednego zleceniodawcy. Stało się pewnego rodzaju normą, że zgłaszano do ubezpieczeń z jednej umowy zlecenia, oczywiście tej na niską kwotę przychodu, a druga rodziła wyłącznie tytuł ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyeliminowanie tego zjawiska spowodowało, że zbiegi tytułów do ubezpieczeń, gdy jednym z tytułów jest umowa zlecenia, stały się najbardziej kłopotliwe.

Kolejnym elementem komplikującym ustalanie obowiązku ubezpieczenia społecznego jest fakt, że umowa o dzieło nie rodzi tego obowiązku. Poszukując oszczędności zapomina się, że o rodzaju umowy nie decyduje jej nazwa tylko treść tej umowy.

Duże znaczenie ma również odmienna definicja pracownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, powodująca w pewnych sytuacjach traktowanie umów cywilnoprawnych, w tym umowy o dzieło jako dodatkowe czynności z umowy o pracę.

Na uwagę zasługuje również wiedza, że pewne składniki wynagrodzenia nie stanowiące podstawy wymiaru dotyczą nie tylko pracowników. Część z tych wyłączeń można zastosować do zleceniobiorców.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rodzaje umów cywilnoprawnych:

 • umowa agencyjna,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o świadczenie usług,
 • kontrakt menedżerski,
 • umowa o dzieło.

2. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub wykonywane na jego rzecz:

 • sposób zgłaszania do ubezpieczeń,
 • sposób ustalania podstawy wymiaru,
 • kto pełni rolę płatnika składek,
 • jak zapobiec nieprawidłowościom - czy zleceniodawca może nie wiedzieć
  o fakcie wykonywania umowy cywilnej na jego rzecz przez swojego pracownika.

3. Zasady i okres podlegania ubezpieczeniom społecznym:

 • rodzaje i charakter ubezpieczeń
 • czy odpłatność za umowę zlecenie wpływa na obowiązek ubezpieczeń społecznych
 • czas na jaki zawarta jest umowa a obowiązek opłacania składek.

4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z tzw. rozporządzenia składkowego:

 • podstawa wymiaru w przypadku ustalenia przychodu z tej umowy w kwotowej stawce miesięcznej, dniówkowej, godzinowej, akordowej, prowizyjnej,
 • podstawa wymiaru w przypadku ustalenia przychodu z tej umowy w innej formie,
 • składniki wynagrodzenia wymienione w rozporządzeniu składkowym niestanowiące podstawy wymiaru składek.

5. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku wykonywania dwóch lub więcej umów cywilnoprawnych.

6. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń i innymi okolicznościami:

 • umowa o pracę,
 • pozarolnicza działalność bez ulg i z ulgami,
 • urlopy bezpłatne
 • urlopy wychowawcze,
 • zasiłki macierzyński
 • pozostałe tytułu
 • emeryt-rencista
 • uczeń-student

7. Ograniczenie od stycznia 2022 r. składania korekt dokumentów rozliczeniowych - czy nieprawidłowe dane na koncie ubezpieczonego ulegają przedawnieniu.

8. Przedawnienie należności składkowych i nienależnie opłacanych składek w kontekście ograniczenia możliwości składania korekt dokumentów rozliczeniowych.

9. Zmiana zasad naliczania odsetek za zwłokę.

 

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.
Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.