Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS

Ubezpieczenia społeczne – przegląd zmian przepisów prawa w 2023 i 2024 r.

Rok 2021 zapoczątkował dużą liczbę zmian w przepisach o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. W roku 2022 zmiany te zostały zintensyfikowane w pakiecie ustaw zwanych Polskim Ładem i w kolejnych nowelizacjach. Rok 2023 przyniósł kolejne zmiany, przede wszystkim w zakresie zasiłkowym. Na dodatek oprócz nowelizacji przepisów, ZUS zmieniał interpretację tych przepisów. I tu szczególnie odczuliśmy to w obszarze zasiłków.

Na szkoleniu wszystkie zmiany zostaną przedstawione w sposób usystematyzowany i wyczerpująco wyjaśnione w zakresie takich zagadnień jak: możliwość uniknięcia zapłaty odsetek za zwłokę, czasowe ograniczenie składania korekt dokumentów, możliwość uzyskania prawa do zasiłków nawet w przypadku dłużników, odmienny sposób zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, konieczność częstszego ustalania podstawy wymiaru zasiłków, ustalanie podstawy wymiaru zasiłków również z dochodu umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, uzupełnianie wynagrodzenia za dni/godziny urlopu udzielonego z powodu siły wyższej. Na szkoleniu poruszona zostanie również kwestia „utworzonej” w ZUS „prawie” jednoosobowej spółki z o.o. , a więc nowego podmiotu gospodarczego nieistniejącego w kodeksie spółek handlowych i konsekwencji z tego wynikających oraz zasad naliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność oraz planowane „wakacje składkowe” dla przedsiębiorcy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany w naliczania odsetek za zwłokę i sytuacje zwalniające z obowiązku naliczania odsetek za zwłokę – sposób postępowania.
 2. Zmiana zasad informowania przez ZUS o nadpłacie składek i dokonywania zwrotu nadpłaconych składek – zasady liczenia okresu przedawnienia do zwrotu i sposób postepowania przy zaliczaniu nadpłaty w poczet bieżących składek.
 3. Ograniczenia składania dokumentów korygujących i wpływ tego na konto ubezpieczonego i na konto płatnika:
  • sposób postępowania płatnika i ZUS w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych za okres sprzed 2022 r. i po upływie lub przed upływem okresu dochodzenia należności,
  • saldo na koncie płatnika po zakończonym postępowaniu ZUS za okres sprzed 2022 r. i po upływie okresu dochodzenia należności,
  • saldo na koncie płatnika po zakończonym postępowaniu ZUS za okres sprzed 2022 r. i przed upływie okresu dochodzenia należności.
 4. Układ ratalny – jesteś dłużnikiem czy nim nie jesteś, wpływ na prawa i obowiązki płatnika składek.
 5. Świadczenia w zakresie choroby i macierzyństwa:
  • uśredniony lub zróżnicowany nowy wymiar zasiłku macierzyńskiego uzależniony od tzw. wniosku zasiłkowego złożonego przez „pierwszego” rodzica,
  • wpływ wieku dziecka i bycie „pierwszym” lub „drugim” rodzicem na wysokość podstawy wymiaru,
  • sposób postępowania przy otwieraniu nowego okresu zasiłkowego lub zliczania okresów niezdolności do starego okresu z uwzględnieniem urlopów, opieki czy innych zasiłków i nieobecności w pracy,
  • częstszy obowiązek ustalania na nowo podstawy wymiaru zasiłków,
  • zmieniona w sierpniu 2023 r. interpretacje ZUS mające wpływ na zasiłki a dotyczące przejścia pracownika między jednostkami samorządowymi, urlopu dla poratowania zdrowia, przychodu z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą,
  • zmieniona interpretacja ZUS w grudniu 2023 i marcu 2024 r. w zakresie uzupełniania wynagrodzenia za dni urlopu z powodu siły wyższej.
 6. Podstawa wymiaru składek społecznych dla przedsiębiorców z uwzględnieniem prawa do ulg dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
  • dodatkowe 12 miesięcy małego ZUS+, ale nie dla wszystkich,
  • wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia w kraju na wysokość najniższej podstawy małego ZUS+ i preferencyjnych składek,
  • możliwość kwestionowania przez ZUS wysokości zadeklarowanej składki, wyższej niż najniższa dla danej grupy przedsiębiorców,
  • wieloosobowa spółka z o.o. uznawana przez ZUS jako „prawie jednoosobowa” i konsekwencje takie stanowiska,
  • wakacje składkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 7. Zasady obliczania składek zdrowotnych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność z uwzględnieniem:
  • formy prowadzonej działalności,
  • formy opodatkowania i jej zmiany,
  • rozpoczęcia i zakończenia oraz zawieszenia i wznowienia działalności,
  • prowadzenia wielu rodzajów działalności.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20-letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przystępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.