Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Ubezpieczenia społeczne – pracownik, zleceniobiorca czy osoba wykonująca umowę o dzieło

Nieznajomość definicji pracownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych, powoduje duże konsekwencje finansowe. Ta definicja ma związek z umowami cywilnoprawnymi. W taki sposób umowy cywilnoprawne są największymi nieprawidłowościami w zakresie ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych i podstawy wymiaru składek, stwierdzanymi przez ZUS.

Z jednej strony nieprawidłowości są stwierdzane, gdy umowa o dzieło jest umową o dzieło wyłącznie z nazwy, bo treść umowy wskazuje, że jest to umowa starannego działania, a z drugiej strony zapomina się, że gdy umowa o świadczenie usług, umowa zlecenie lub umowa o dzieło jest zawarta z własnym pracodawcą lub z kimś innym, ale wykonywana na jego rzecz jest do ubezpieczeń społecznych traktowana jak dodatkowe czynności z umowy o pracy. To z kolei wpływa na odmienny sposób ustalania podstawy wymiaru składek, bo nie ma żadnego zbiegu dwóch tytułów do ubezpieczeń. Oprócz powyższego stwierdzane są nieprawidłowości w rozstrzyganiu obowiązku ubezpieczeń społecznych z umowy zlecenia w zbiegu z innymi umowami zlecenia, w zbiegu z pozarolniczą działalnością i czasami ze studentami kończącymi naukę na uczelni.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Umowa o pracę oraz cechy tej umowy - różnice w rozumieniu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.
2. Rodzaje umów cywilnoprawnych i cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów umów.
3. Sfera zainteresowania ZUS stwierdzonymi cechami charakterystycznymi dla innego rodzaju umowy - umowa zlecenie z cechami stosunku pracy czy umowa o dzieło z cechami umowy zlecenia.
4. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub realizowane na jego rzecz.
5. Sposób ustalania podstawy wymiaru składek w przypadku umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub realizowanych na jego rzecz - kluczowe pytanie: kto jest płatnikiem składek?
6. Podstawa wymiaru składek pracownika wraz z wyłączeniami wymienionymi w tzw. rozporządzeniu składkowym. Możliwość zastosowania większości wyłączeń do zleceniobiorców.
7. Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń w sytuacji tzw. zbiegów, gdy jednym z tytułów jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.


Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.


Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.


Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.


Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.