Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

Transakcje transgraniczne w 2023 r. – fakturowanie, i ewidencjonowanie w podatku VAT

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką faktur, której znajomość jest niezbędna w celu prawidłowego dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Prezentowane szkolenie dotyczy faktur transgranicznych, którym poświęcamy mniej czasu niż fakturom krajowym.

Wystawianie faktur transgranicznych, jak i ich otrzymywanie wiąże się ze zbliżonymi problemami występującymi przy transakcjach krajowych - problemy z terminami wystawiania faktur, datą ich ujęcia w ewidencji VAT, możliwością korygowania, a także datą pod którą należy korektę ująć, a także anulowania faktury. W przypadku faktur transgranicznych często dochodzą również problemy z kursem przeliczeniowym oraz ustaleniem czy zagraniczny dokument można uznać za fakturę (lub korektę tej faktury), a także . Mogą pojawiać się również pytania, czy krajowa faktura na rzecz zagranicznego konsumenta musi być poprzedzona wystawieniem paragonu fiskalnego. Na tego rodzaju pytania będzie odpowiadać proponowane szkolenie.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wystawianych i otrzymywanych faktur dotyczących transakcji transgranicznych, jak również pomoże wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne dotyczące regulacji związanych z fakturowaniem, dokumentowaniem i ewidencjonowaniem transakcji VAT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązki podatników związane z wystawianiem faktur w transakcjach transgranicznych:

 • transakcje transgraniczne do których stosuje się polskie przepisy o fakturowaniu,
 • podmioty uprawnione do wystawiania faktur,
 • kiedy występuje obowiązek wystawienia faktur?
 • kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
 • sposób wystawiania faktur, gdy miejsce świadczenia znajduje się poza Polską, a nabywcą jest polski kontrahent, np. świadczenie usług budowlanych poza Polską,
 • elementy niezbędne na fakturach w transakcjach transgranicznych, w tym dodatkowe oznaczenia faktur np. w transakcjach trójstronnych,
 • treść faktur zaliczkowych,
 • konsekwencje wystawiania:
 • rachunków,
 • faktur proforma,
 • dokumentów bez oznaczeń „faktura VAT”.
 • terminy wystawiania faktur i faktur zaliczkowych w transakcjach transgranicznych:
 • WDT,
 • eksport towarów,
 • eksport usług,
 • dostawa towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca,
 • dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz konsumentów spoza Polski w ramach OSS i IOSS i poza tymi systemami.
 • transakcje transgraniczne a faktury dotyczące mechanizmu podzielonej płatności,
 • faktury uproszczone w transakcjach transgranicznych.

2. Obowiązek podatkowy oraz data ujęcia czynności w ewidencji VAT, w tym poprzez korektę (wobec wcześniejszego braku dokumentów potwierdzających prawo do stawki 0%):

 • WDT,
 • eksport towarów,
 • eksport usług (w tym m.in. usługi licencyjne, księgowe, reklamowe, marketingowe, tłumaczeń, transportowe, finansowe, bankowe, ubezpieczeniowe, budowlane, pośrednictwa, kulturalne, wynajmu rzeczy ruchomych, itp.),
 • dostawa towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca (dostawa poza Polską),
 • dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz konsumentów spoza Polski,
 • faktura wystawiona przed transakcją - konsekwencje w VAT dla poszczególnych transakcji,
 • faktury zaliczkowe przy WDT - sposoby postępowania.

3. Zasady korygowania danych zawartych w fakturach wystawianych (WDT, eksport towarów i usług) oraz otrzymywanych (WNT, import usług, dostawa dla której podatnikiem jest polski podmiot) przez podatników:

 • okoliczności wystawiania dokumentów korygujących,
 • rozliczanie faktur korygujących z tytułu sprzedaży i zakupu „in plus” i okres ich ujęcia,
 • rozliczanie faktur korygujących z tytułu sprzedaży i zakupu „in minus” i okres ich ujęcia,
 • czy istnieje obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej obniżenie podstawy opodatkowania?

4. Stosowanie kursów przeliczeniowych dotyczących transakcji transgranicznych:

 • kurs dla transakcji nieudokumentowanej fakturą,
 • kurs przeliczeniowy uzależniony od:
 • daty transakcji,
 • daty wystawienia faktury,
 • daty obowiązku podatkowego,
 • otrzymania zaliczki,
 • dokonania zapłaty.
 • stosowanie kursów przeliczeniowych przy korektach transakcji transgranicznych:
 • zakupowych i sprzedażowych,
 • „in plus” i „in minus”,
 • jednostkowych i zbiorczych,

- z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od października 2021 r. oraz zmian SLIM VAT3.

5. Zagraniczne faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego:

 • faktura a odliczenie VAT przy WNT,
 • brak faktury przy imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,
 • odliczenie przy dostawie towarów dla której podatnikiem jest polski nabywca.

6. Transakcje transgraniczne a obowiązki ewidencyjne związane z JPK_V7:

 • oznaczanie transakcji w ewidencji VAT symbolami GTU
 • oznaczanie transakcji symbolami oznaczeń (WSTO_EE, TP, IED, TT_WNT, TT_D, I_42, I_63, WEW),
 • symbole oznaczeń w transakcjach zakupu towarów i usług z zagranicy,
 • znaczenie podawania w ewidencji numeru TIN i NIP kontrahentów.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.


Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.