Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe

Transakcje e-commerce, eksport towarów, dokumentowanie WDT

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych regulacji dotyczących transakcji e-commerce (realizowanych zasadniczo na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z innych krajów UE niż Polska), w tym WSTO TBE oraz procedury OSS, dotyczących eksportu towarów, a także szczególnego zagadnienia w transakcjach WDT/WNT jakim jest dokumentowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Realizowane transakcje e-commerce opodatkowane są na terytorium kraju, a po przekroczeniu limitu sprzedaży lub po wyborze miejsca świadczenia opodatkowane są poza Polską. Szkolenie ułatwi ustalenie jakie transakcje są obligatoryjnie opodatkowane poza Polską, a jakie w Polsce do ewentualnego przekroczenia limitu sprzedaży. Omówione zostaną również obowiązki rejestracyjne i ewidencyjne podatników realizujących transakcje e-commerce.

Na szkoleniu omówione zostaną transakcje eksportu towarów sprawiające problemy szczególnie wówczas, gdy przychodzi do opodatkowania zaliczek, jak i ustalenia okresów rozliczeniowych do ich ujęcia.

W toku szkolenia zostaną również kompleksowo omówione dokumenty, które powinny być gromadzone przez podatników w celu potwierdzenia prawa do stawki 0% przy WDT w odniesieniu do krajowych, jak i unijnych regulacji.

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi zaktualizowanie i utrwalenie wiedzy w zakresie ww. transakcji oraz pomoże wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne dotyczące regulacji związanych z realizacją tych transakcji u podatnika.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Transakcje e-commerce – WSTO, TBE, OSS:
  • rozliczanie dostaw towarów w ramach UE - procedura WSTO (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość),
  • obliczanie limitu wartości transakcji wskazujących na miejsce opodatkowania ww. czynności i sposoby rozliczania VAT,
  • miejsce opodatkowania WSTO, usług TBE oraz innych usług świadczonych na rzecz konsumentów (katalog usług),
  • wybór miejsca opodatkowania,
  • OSS – ułatwienia w e-handlu wewnątrz UE,
  • czynności rozliczane w ramach OSS,
  • rejestracja w OSS,
  • moment powstania obowiązku podatkowego dla WSTO i usług świadczonych na rzecz konsumentów,
  • odliczanie VAT przy czynnościach na rzecz konsumentów z innych krajów UE,
  • podatnicy zwolnieni podmiotowo a transakcje na rzecz konsumentów z UE,
  • fakturowanie w procedurze OSS, jak i poza procedurą,
  • stawki VAT w ramach WSTO, TBE, OSS.
 2. Eksport towarów – rozliczanie w podatku VAT:
  • pojęcie eksportu towarów, eksportu bezpośredniego i pośredniego,
  • warunki stosowania stawki 0%,
  • dowody dokonania eksportu towarów,
  • powstanie obowiązku podatkowego w eksporcie towarów,
  • opodatkowanie zaliczek w eksporcie,
  • ustalanie miejsca świadczenia przy eksporcie towarów,
  • podstawa opodatkowania,
  • korygowanie transakcji eksportowych.
 3. Dokumentowanie WDT – kompleksowe omówienie:
  • przesłanki materialne zastosowania stawki 0% przy WDT,
  • dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie krajowych regulacji,
  • uchwała NSA z dnia 11.10.2011 r. sygn. akt I FPS 1/10,
  • dokumentowanie WDT dla potrzeb zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie regulacji UE,
  • relacje krajowych i unijnych przepisów w zakresie dokumentowania,
  • dokumentowanie WDT w orzecznictwie sądowo-administracyjnym.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.