Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Płatnik

Teoria i praktyka z Interaktywnym Programem Płatnik

Jeszcze we wrześniu 2021 r. jak również od stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podpisanej przez Prezydenta ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r., która wprowadza szereg zmian, z którymi warto się zapoznać, chociażby na zasadzie wprowadzenia.

Rozpoczęty proces zmian legislacyjnych jest początkiem uproszczenia przepisów celem etapowego wprowadzenia Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego.

Jednolity Plik Ubezpieczeniowy na przełomie okresu 2024 r. do 2025 r. spowoduje, że Program Płatnik zostanie wycofany z zastosowania przez płatników składek, natomiast wszystkie firmy będą stosować Jednolity Plik Ubezpieczeniowy.

Przewodnim tematem jest komunikacja online pomiędzy płatnikami składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Interaktywnego Programu Płatnik przy sporządzaniu zgłoszeń, zmian danych identyfikacyjnych, ewidencyjnych oraz sporządzaniu rozliczeń i korekt, posiada rozbudowany zakres weryfikacji dokumentów.

Ze względu na dużą ilość obowiązków związanych z codzienną pracą. Czynności w Programie Płatnik ogranicza się do importu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych z systemów zewnętrznych, utworzenia zestawu i przekazania go drogą elektroniczną do ZUS.

Trudności powstają przy czynnościach, które zdarzają się „od czasu do czasu”, a w przekazaniu dokumentów do ZUS pojawiają się błędy krytyczne blokujące wysyłkę dokumentów.

Proponowane warsztaty z Programem Płatnik mają na celu rozwinięcie lub utrwalenie wiedzy merytorycznej powiązanej z wiedzą praktyczną w zakresie interpretacji błędów występujących przy weryfikacjach Interaktywnego Programu Płatnik.

Umiejętność interpretacji opisów dotyczących błędów w celu ich rozwiązania, prawidłowe wykorzystywanie danych pobranych z konta firmy i kont ubezpieczonych, jak również właściwe wykorzystywanie funkcji interaktywnego Programu Płatnik, wpływa na efektywność pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do zmian w ubezpieczeniach społecznych na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2021r o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Podstawowe informacje w zakresie ich obowiązywania i czego dotyczą:

 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, emerytalne i rentowe;
 • objęcie ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej - wyeliminowanie wątpliwości co do daty objęcia wskazanej grupy osób obowiązkiem opłacania składek ZUS;
 • kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę a ustalanie odsetek za zwłokę (do jakiej kwoty nie obowiązują odsetki po zmianach),
 • nienależnie opłacone składki ZUS a zwrot ich po zmianach,
 • wprowadzenie granicznego terminu na składanie dokumentów,
 • świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych a możliwość potrącania zaległości z tytułu nieopłaconych składek,
 • przedawnienie należności ZUS po zmianach powiązane ze świadczeniem z FUS,
 • wprowadzenie zmian w zakresie umarzania należności składkowych oraz cywilnoprawnych,
 • kontroli ZUS a wprowadzone zmiany w zasadach przeprowadzania kontroli płatników składek,
 • Platforma Usług Elektronicznych - PUE ZUS jako obowiązkowy dla wszystkich płatników składek - wyznaczony termin ustawowy,
 • wystawianie i wydawanie zaświadczeń A 1 ZUS - potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego podlega osoba je składająca oraz poświadczenia, czy dana osoba nie podlega przepisom dotyczącym opłacania składek w innym państwie. Elektronizacja zaświadczeń,
 • przekształcenie w pewnych wątpliwych zakresach zasad ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • zmiana wysokości zasiłku za pobyt w szpitalu z 70% do 80% oraz inne zmiany, którymi warto się zainteresować,
 • unormowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego osób, którym ustał tytuł do ubezpieczeń z przyczyn losowych np. zgon pracodawcy – uzupełnienie luki prawnej,
 • ograniczenie uprawnienia do świadczeń chorobowych po ustaniu tytułu ubezpieczenia;
 • zapewnienie ZUS dostępu do informacji niezbędnych do wypłaty zasiłku lub jego wstrzymania zarówno od płatników składek jak i ubezpieczonych,
 • skrócenie okresu pobierania zasiłku oraz zmiany w sposobie liczenia okresu zasiłkowego - podstawowe informacje dotyczące zmian,
 • znowelizowanie przepisów dotyczących waloryzacji składek oraz kapitału początkowego osób występujących z wnioskiem o emeryturę w czerwcu:
 • zmiany w terminowości składania wniosków o ponowne przeliczenie wysokości świadczenia,
 • bezgotówkowa forma przekazywania świadczeń.

2. Składka na pracownicze plany kapitałowe a zobowiązanie płatników składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 • podstawy prawne, z których wynika obowiązek wykazywania w raportach ZUS RCA kwoty dotyczącej pracowniczego planu kapitałowego,
 • wykazywanie w raporcie ZUS RCA kwoty na PPK za ubezpieczonych, którym płatnik składek (pracodawca) sfinansował składkę,
 • czy składka na PPK finansowana przez pracodawcę stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
 • dokument ZUS RCA a wpłata do PPK.

3. Rozbieżności danych identyfikacyjnych w nazwie skróconej płatnika a nazwą skróconą występującą na importowanych dokumentach z programów kadrowo-płacowych.

4. Działanie i postępowanie w przypadkach rozbieżności danych identyfikacyjnych pomiędzy danymi w kartotece a danymi pobranymi z ZUS:

 • rozbieżności danych identyfikacyjnych ubezpieczonego w pozycjach raportów dokumentów rozliczeniowych a dane w Rejestrze Urzędowym PESEL.

5. Rozwiązanie problemów w obszarze niezgodności kodu tytuły ubezpieczenia pomiędzy danymi pobranymi z ZUS a kodami tytułu ubezpieczenia w zaimportowanych dokumentach rozliczeniowych:

 • korygowanie kodu tytułu ubezpieczenia w przypadku nieprawidłowości występujących na koncie ubezpieczonego,
 • prostowanie kodu tytułu ubezpieczenia w sytuacji rozbieżności występujących w pozycji raportu,
 • do czego służy i w jaki sposób można wykorzystać mechanizm ustawienia kolejności przetwarzania dokumentów w ZUS?
 • przypadki dużych rozbieżności do zastosowania wniosku ZUS KOA.

6. Inne rozbieżności, nieprawidłowości i błędy, które mogą powodować blokadę wysyłki zestawu do ZUS:

 • sprawdzenie poprawności raportów imiennych w komplecie rozliczeniowym w celu wyszczególnienia brakujących pozycji raportu za ubezpieczonego w obrębie całego okresu rozliczeniowego,
 • wybór schematu wyliczeń w pozycji raportu ZUS RCA dla sprawdzenia dokonania rozliczenia z kodem 30 00 xx i 50 00 XX,
 • weryfikacja dokumentów rozliczeniowych  pod kątem przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (30-krotność).

Reguły i zasady obowiązujące w sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych korygujących (korekt).

7. Co to są i do czego służą komplety rozliczeniowe z ZUS?

 • trzy sposoby pobierania kompletów rozliczeniowych z ZUS,
 • przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygujących,
 • zmienione zasady działania programu dotyczące zakresu weryfikacji
  i wyliczeń w dokumentach rozliczeniowych korygujących,
 • zmienione zasady zakresu weryfikacji dokumentów rozliczeniowych korygujących po przez zwiększenie ilości krytyczności błędów wykrywanych w zestawie.

8. Wykorzystywanie opcji programu „Kreator tworzenia dokumentów rozliczeniowych”:

 • „na podstawie dokumentów wysłanych do ZUS”,
 • „na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS”,
 • kiedy i w jakich sytuacjach wykorzystywać właściwą funkcję programu?

9. Pobieranie z ZUS kompletów rozliczeniowych:

 • kontakt z konsultantem lub infolinią ZUS,
 • pobieranie jednego lub kilku okresów rozliczeniowych  zamówionych w ZUS jako kompletów rozliczeniowych koniecznych do sporządzenia korekty.

Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych korygujących z wykorzystaniem funkcji kreatora - „na podstawie dokumentów wysłanych do ZUS”.

10. Ćwiczenia warsztatowe z ujęciem kompletów rozliczeniowych z ZUS, uwzględniające wykonanie dwóch lub trzech korekt różnych w zakresie zagadnień  merytorycznych w oparciu o ustalone przez ZUS - zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych:

 • wykonanie korekty (zmiany w pozycji raportu ZUS RCA) zgodnie z nową zmienioną zasadą działania programu, z nawiązaniem do sumy składek z pozycji raportu i przeliczeniem deklaracji, (ujęcie tylko pozycji zmienionych w komplecie korygującym),
 • sporządzenie korekty raportu imiennego w taki sposób, aby zauważyć, że komplety rozliczeniowe z ZUS biorą udział przy w wyliczaniu deklaracji ZUS DRA:
 • korekta dokumentów rozliczeniowych z uwzględnieniem kompletu rozliczeniowego z ZUS w taki sposób, aby użytkownik programu zauważył, że sporządzanie korekt nie zgodne z zasadami dokonywania korekt powoduje błędne sumowanie deklaracji ZUS DRA.

11. Sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych -  „na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS”:

Zadania warsztatowe z ujęciem kompletów rozliczeniowych z ZUS również korekt dokonanych przez ZUS tzw. korekt „z urzędu” uwzględniających wykonanie korekt powiązanych ze sobą i różnych merytorycznie.

 • wykonanie korekty np. kodu świadczenia / przerwy w myśl nowych zasad z nawiązaniem do sumy składek po ujęciu tylko pozycji zmienionych w komplecie korygującym,
 • sporządzenie korekty raportu imiennego w oparciu o komplet rozliczeniowy z ZUS z uwzględnieniem korekty tzw. „korekty z urzędu” dokonanej przez ZUS w taki sposób, aby zauważyć, że komplety rozliczeniowe z ZUS, również te dokonane „z urzędu” biorą udział przy sporządzaniu zestawu rozliczeniowego korygującego,
 • po czym można zauważyć i na co należy zwrócić uwagę, gdy komplet rozliczeniowy z ZUS posiada / uwzględnia korektę dokonaną przez ZUS - tzw. z urzędu”.

12. Rozbudowanie weryfikacji kompletu korygującego w zestawie wprowadzonym o rozszerzoną weryfikację w obszarze wszystkich zestawów za dany okres  rozliczeniowy w obrębie całego okresu - ćwiczenie:

 • wskazanie brakujących pozycji raportu za ubezpieczonego w obrębie całego okresu rozliczeniowego, za który jest sporządzana korekta rozliczenia - brak wyrejestrownia za ubezpieczonego ZUS ZWUA,
 • wyszczególnienie braku raportów imiennych np. zerowych
  ze wskazaniem na brak wyrejestrowania ubezpieczonego na dokumencie ZUS ZWUA, a wyrejestrowanie jest prawidłowo przetworzone w ZUS i zapisane pod kartoteką ( również pod kontem ubezpieczonego).

Prowadzący: