Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo Pracy

Świadectwa pracy – przygotowywanie i zasady wydawania dokumentu

Świadectwo pracy jest jednym z najczęściej tworzonych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie połączone jest w praktyce z licznymi błędami.

Na szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną zasady tworzenia świadectw pracy, z omówieniem wszystkich zapisów świadectwa w różnych sytuacjach. Zobrazowane to zostanie licznymi przykładami.

Omówione zostaną zasady wydawania świadectwa pracy zarówno w razie definitywnego zakończenia zatrudniania, jak też zamiaru kontynuacji zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wydawanie świadectw pracy:
  • świadectwo wydawane w dniu zakończenia zatrudnienia,
  • brak obowiązku wydania świadectwa pracy w związku z zakończeniem zatrudnienia - zawarcie kolejnej umowy lub zamiar zawarcia kolejnej umowy, konsekwencje niezawarcia kolejnej umowy w zakresie wydania świadectwa pracy,
  • wydawanie świadectwa pracy w razie zgonu pracownika.
 2. Przygotowanie i treść świadectwa pracy:
  • miejscowość i data,
  • dane pracodawcy i pracownika,
  • okresy zatrudnienia,
  • wymiar czasu pacy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
  • rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje,
  • tryb i podstawa prawna lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy,
  • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • informuje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym,
  • wykorzystany urlop bezpłatny i podstawy prawne jego udzielenie,
  • wykorzystany urlop ojcowski,
  • wykorzystany urlop rodzicielski,
  • wykorzystany urlop wychowawczy,
  • okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy pracując w obniżonym wymiarze czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego,
  • zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem,
  • liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępcze,
  • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
  • okresy nieskładkowe,
  • zajęcia wynagrodzenia za pracę,
  • należności ze stosunku pracy uznane i nie zaspokojone przez pracodawcę,
  • informacje podawane w świadectwie na żądanie pracownika,
  • podpis pod świadectwem,
  • pouczenie o uprawnieniach.
 3. Wydawanie kopii i sprostowanie świadectwa.
 4. Uzupełnienie treści świadectwa.
 5. Zobowiązanie sądowe do wydania świadectwa oraz zastępcze wydanie świadectwa pracy przez sąd.

Prowadzący:

Marek Rotkiewicz

Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500 godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno – Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).