Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami

SUP (Single Use Plastics), ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta), Plastic Tax (Podatek od plastiku) – tzw. „ustawa plastikowa” czyli zmiany dla wprowadzających produkty, opakowania i produkty w opakowaniach

 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów i tworzyw sztucznych na środowisko wprowadziła obowiązek implementacji owych założeń do prawodawstwa każdego kraju członkowskiego UE do 03 lipca 2021 r.
 
W Polsce projekt nowej ustawy z dnia 18 marca 2021 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw 1), 2) jest ciągle w Centrum Legislacji i nie został jeszcze opublikowany ze względu na wiele niejasności. Ministerstwo Środowiska wskazuje późną jesień jako realną datę dla zatwierdzenia „ustawy plastikowej”.
 
Projekt nowej ustawy wskazuje na wprowadzenie nowych obowiązków dla Wprowadzających produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych (Producenci, Importerzy) i opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych.
 
Ustawa SUP nakłada nowe formy zobowiązań w postaci:
 
 • opłaty corocznej,
 • opłaty od Nabywającego,
 • realizację Kampanii Edukacyjnych,
 • oznakowanie produktów,
 • raportowanie, sprawozdawczość w BDO,
 • prowadzenie ewidencji.
Drugi projekt ustawy 02 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw 1), 2), 3) zapowiada wprowadzenie m.in.: podwyższonej opłaty produktowej za wprowadzanie opakowań na rynek, przekształcenie Organizacji Odzysku w Organizacje Odpowiedzialności Producentów, podział opakowań przeznaczonych do produktów dla gospodarstw domowych i opakowań dla przemysłu, wprowadzenie systemu kaucyjnego dla opakowań.
 
ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta) oznacza odpowiedzialność Producenta za wprowadzane przez siebie produkty na rynek przez cały „cykl życia produktu”, czyli od momentu projektowania, procesów produkcyjnych, pakowania, sprzedaży aż do momentu zagospodarowania tego produktu i odpadów, które zostaną wytworzone. 
 
W rozumieniu ustawy Pierwszym Wprowadzającym produkt czy opakowanie jest sam Producent (mający zakład produkcyjny w Polsce; bądź Podmiot, który produkuje towary na terytorium UE lub poza UE w celu ich późniejszej sprzedaży w Polsce) i Importer produktów i produktów w opakowaniach. 
 
ROP odwołuje się do gospodarki o obiegu zamkniętym i założeniach Europejskiego Zielonego Ładu.
 
Szkolenie kierowane jest dla osób odpowiedzialnych za wprowadzanie produktów, opakowań i produktów w opakowaniach na rynek (ekoprojektowanie, ekozarządzanie), osób zajmujących się sprawami ochrony środowiska w firmie.
 
Celem szkolenia jest przedstawienie założeń 2 projektów ustaw dotyczących implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów i tworzyw sztucznych na środowisko.
 
Przygotowanie firm do zapowiadanych zmian, które mają wejść w życie - „projektowanie działań” , „programowanie procesów” zgodnie z wytycznymi.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązki Podmiotów wprowadzających opakowania:
 
 • Charakterystyka opakowań - kiedy mamy do czynienia z opakowaniem?
 • Rodzaje opakowań - jednorazowego i wielokrotnego użytku, opakowania wielomateriałowe.
 • Opakowania po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin, opakowania po środkach niebezpiecznych innych niż środki ochrony roślin.
 • Kiedy następuje wprowadzanie opakowań do obrotu?
 • Jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzonych na rynek, wytworzonych, wywiezionych/przywiezionych wraz z produktem? 
2. Wprowadzanie produktów i opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego:
 
 • Podstawa prawna przepisów SUP - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
 • Obowiązki wynikające z przepisów SUP:
 • opakowania i produkty podlegające pod przepisy a BDO.
 • opłata coroczna,
 • opłata od Nabywającego,
 • realizacja Kampanii Edukacyjnych,
 • oznakowanie produktów,
 • raportowanie, sprawozdawczość w BDO,
 • prowadzenie ewidencji.
 • Zakaz wprowadzania produktów z tworzywa sztucznego (lista produktów, kary).
 • Nowa rejestracja Podmiotów w BDO (opłata od Nabywającego).
3. ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta):
 
 • „Życie produktu” i zmiana hierarchii postępowania z odpadami u Producentów (Gospodarka obiegu zamkniętego, Zielony Ład).
 • Opłata opakowaniowa i opłata produktowa - nowe propozycje zmian w obliczaniu stawek.
 • System kaucyjny dla opakowań - zasada działania.
 • Organizacje Odpowiedzialności Producentów - przekształcenie Organizacji Odzysku Opakowań.
4. Plastic-Tax - podatek od plastiku.

Prowadzący: