Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe

STRATEGIE PODATKOWE przedsiębiorstw w 2024 roku

Obowiązek prawny sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy dotyczy podmiotów w formie spółek, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, za który jest publikowana, przekroczyła równowartość 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Strategia podatkowa za 2023 rok- zasady ogólne:
  • które jednostki są traktowane jako podmioty zobowiązane,
  • sporządzenie i publikacja - dobre praktyki,
  • zakres informacji zawartych w strategii podatkowej - co trzeba, a co warto upublicznić?
  • forma, częstotliwość publikacji,
  • sankcje.
 2. Omówienie procedur wewnętrznych, które podmiot powinien posiadać z punktu widzenia tworzenia strategii podatkowej.
 3. Wskazanie transakcji z podmiotami powiązanymi na przykładach do opisania w strategii podatkowej.
 4. Działania restrukturyzacyjne w 2023 roku, które należy opisać w strategii podatkowej podmiotu?
 5. Schematy podatkowe zgłoszone do Szefa KAS i omówienie ich w strategii podatkowej podmiotu za 2023 rok.
 6. Transakcje z rajami podatkowymi w 2023 roku i ich omówienie w strategii podatkowej.
 7. Co należy rozumieć przez planowanie podatkowe w podmiocie?
 8. Jakie działania podmiotu mogą budzić ryzyka podatkowe?

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.