Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatki

STRATEGIE PODATKOWE przedsiębiorstw w 2023 roku

Obowiązek prawny sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy dotyczy podmiotów w formie spółek, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, za który jest publikowana, przekroczyła równowartość 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości).

Cel szkolenia:

Uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu przygotowywania procedur podatkowych oraz nowych obowiązków w przedmiocie strategii podatkowej dla podmiotów mających formę spółek.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Strategia podatkowa - zasady ogólne:

a) Które jednostki są traktowane jako podmioty zobowiązane.
b) Sporządzenie i publikacja - dobre praktyki.
c) Zakres informacji zawartych w strategii podatkowej - co trzeba, a co warto upublicznić?
d) Forma, częstotliwość publikacji.
e) Sankcje.

2. Omówienie procedur wewnętrznych, które podmiot powinien posiadać z punktu widzenia tworzenia strategii podatkowej.

3. Wskazanie transakcji z podmiotami powiązanymi na przykładach do opisania w strategii podatkowej.

4. Działania restrukturyzacyjne, które należy opisać w strategii podatkowej podmiotu?

5. Schematy podatkowe zgłoszone do Szefa KAS i omówienie ich w strategii podatkowej podmiotu.

6. Transakcje z rajami podatkowymi i ich omówienie w strategii podatkowej.

7. Co należy rozumieć przez planowanie podatkowe w podmiocie?

8. Jakie działania podmiotu mogą budzić ryzyka podatkowe?

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.


Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.


Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.