Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki branżowe / Podatki i procedury podatkowe

STRATEGIE PODATKOWE dla podmiotów medycznych w 2023 roku

Strategie podatkowe reguluje art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dnia 31 grudnia 2023 roku upływa obowiązek ogłoszenia strategii podatkowej za 2022 rok.

Obowiązek prawny sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy dotyczy szpitali w formie spółek,  u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, za który jest publikowana, przekroczyła równowartość 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości).

CEL SZKOLENIA:

Uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu przygotowywania procedur podatkowych oraz nowych obowiązków w przedmiocie strategii podatkowej dla podmiotów medycznych mających formę spółek.

Strategia podatkowa podmiotu medycznego powinna obejmować minimalnie:

 • procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych
  i zapewniające ich prawidłową realizację,
 • określenie zasad postępowania w określonych sytuacjach, np. identyfikacji schematu podatkowego, wystąpienia z wnioskiem do organów podatkowych o interpretację lub informację stawkową,
 • określenie sposobów zapewnienia „rynkowych” warunków transakcji z podmiotami powiązanymi.

Strategia podatkowa uwzględnia charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu medycznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Strategia podatkowa - zasady ogólne:

 • które szpitale są traktowane jako podmioty zobowiązane,
 • sporządzenie i publikacja - dobre praktyki,
 • zakres informacji zawartych w strategii podatkowej - co trzeba, a co warto upublicznić?
 • ryzyka związane z opublikowaniem strategii podatkowej,
 • forma, częstotliwość publikacji,
 • transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • wyłączenia,
 • sankcje.

2. Omówienie procedur wewnętrznych, które podmiot medyczny powinien posiadać z punktu widzenia tworzenia strategii podatkowej.

3. Wskazanie transakcji z podmiotami powiązanymi na przykładach do opisania w strategii podatkowej.

4. Działania restrukturyzacyjne, które należy opisać w strategii podatkowej podmiotu medycznego?

5. Schematy podatkowe zgłoszone do Szefa KAS i omówienie ich w strategii podatkowej podmiotu medycznego.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.


Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.


Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.