Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy / ZUS

Stosunek pracy jako tytuł do ubezpieczeń społecznych. Zmiany zasad składania dokumentów rozliczeniowych od stycznia 2022 r.

 
Umowa o pracę to najczęstszy tytuł do ubezpieczeń. Jednocześnie to tytuł, który zawsze jest obowiązkowy, bez względu na równoległe istnienie innych tytułów. 
 
Okoliczności, takie jak bycie studentem, emerytem czy rencistą, też nie zwalniają z tego obowiązku. Powyższe powoduje, że inne tytuły w większości sytuacji stają się dobrowolne. "W większości", ponieważ muszą być spełnione do tego określone warunki.
 
Pewną bolączką i komplikacją jest odmienność definicji pracownika do celów ubezpieczeń społecznych w stosunku do tej definicji według przepisów prawa pracy. Z jednej strony mamy zawężenie tej definicji (osoba współpracująca), a z drugiej poszerzenie (umowy cywilnoprawne z własnym pracodawcą i wykonywane na jego rzecz). Zagadnienia te są często przedmiotem sporu pracodawcy z ZUSem.
 
Wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, w przypadku dużej części pracodawców, składa się z wielu składników i nie każdy składnik stanowi podstawę wymiaru składek. Na szczególną uwagę zasługuje ta część przychodów ze stosunku pracy, które są przedmiotem tzw. przypisów składek dokonywanych przez inspektorów kontroli ZUS. Ponadto niektóre z tych składników nie zawsze są wliczane do podstawy wymiaru zasiłków, pomimo obowiązku naliczania składek.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicja pracownika z uwzględnianiem:
 
 • umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub wykonywanych na jego rzecz,
 • umów o pracę zawartych z członkiem rodziny,
 • umów kontraktów menadżerskich.
2. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub wykonywane na jego rzecz:
 
 • sposób zgłaszania do ubezpieczeń,
 • sposób ustalania podstawy wymiaru,
 • kto pełni rolę płatnika składek,
 • jak zapobiec nieprawidłowościom - czy zleceniodawca/pracodawca może nie wiedzieć o fakcie wykonywania umowy cywilnej na jego rzecz przez swojego pracownika?
3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z tzw. rozporządzenia składkowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na te składniki wynagrodzeń, które są przedmiotem sporu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 
4. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń i innymi okolicznościami:
 
 • umowa o pracę, 
 • pozarolnicza działalność bez ulg i z ulgami, 
 • umowy cywilnoprawne,
 • urlopy bezpłatne,
 • urlopy wychowawcze,
 • zasiłki macierzyński,
 • członek rady nadzorczej,
 • pozostałe tytułu,
 • emeryt-rencista,
 • uczeń-student.
5. Ograniczenie od stycznia 2022 r. składania korekt dokumentów rozliczeniowych - czy nieprawidłowe dane na koncie ubezpieczonego ulegają przedawnieniu?
 
6. Przedawnienie należności składkowych i nienależnie opłacanych składek w kontekście ograniczenia możliwości składania korekt dokumentów rozliczeniowych.
 
7. Zmiana zasad naliczania odsetek za zwłokę.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.
Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.