Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki branżowe / Środki trwałe

Środki trwałe w 2024 roku – ujęcie w księgach rachunkowych i podatkowych podmiotu medycznego

Szkolenie adresowane jest do osób, które rozliczają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w podmiotach medycznych. Na szkoleniu zostaną omówione między innymi praktyczne aspekty rachunkowe i podatkowe wykorzystywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Tematyka jest szczególnie istotna w świetle wdrożenia od 2025 roku struktury JST-EŚT, która będzie częścią struktury JPK-CIT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wycena początkowa środków trwałych i WNiP w podmiocie medycznym:
  • Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych i WNiP.
  • Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego.
  • Zakup środka trwałego w walucie obcej.
 2. Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych, WNiP:
  • Środek trwały otrzymany w formie aportu.
  • Wprowadzenie do ewidencji licencji, oprogramowania i jej aktualizacje
  • Środek trwały otrzymany nieodpłatnie. Darowizna środków od jednostek samorządowych czy innych organów założycielskich – dokumentacja.
  • Ujawnienie środków trwałych.
  • Wykup urządzenia/samochodu z leasingu po zakończeniu umowy.
 3. Omówienie dokumentu przyjęcia środka trwałego, WNiP do używania – OT, Protokół przyjęcia.
 4. Amortyzacja środków trwałych i WNiP w podmiocie medycznym:
  • Termin rozpoczęcia amortyzacji.
  • Ustalenie symbolu KŚT.
  • Ustalenie stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych.
  • Amortyzacja metodą liniową na przykładach.
  • Amortyzacja metodą degresywną na przykładach.
  • Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji.
  • Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka trwałego.
 5. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania:
  • Czy to remont czy ulepszenie środka trwałego?
  • Zakup części zamiennych do wyrobów medycznych - remont czy ulepszenie?
  • Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego na przykładzie liczbowym.
  • Wpływ zdarzenia losowego na wartość środka trwałego.
  • Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym.
  • Koszty związane ze zmianą miejsca użytkowania środka trwałego.
 6. Rozchód i likwidacja środków trwałych w podmiocie medycznym:
  • Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków trwałych.
  • Udokumentowanie likwidacji środka trwałego.
  • Przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środka trwałego.
  • Przekazanie środka trwałego w formie darowizny
  • Likwidacja środka trwałego – sprzedaż i utylizacja.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.