Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Środki trwałe

Środki trwałe dla służb technicznych

 
Inwestycje w środki trwałe dotyczą głównie grup składników związanych z działalnością operacyjną, zwłaszcza w maszyny, urządzenia, środki transportu czy w nieruchomości. Są podstawowym sposobem powiększania majątku trwałego w oczekiwaniu na przyszłe korzyści. Procesy inwestycyjne wiążą się z wyborem określonej polityki działania oraz dużej różnorodności możliwych rozwiązań. Proces decyzyjny jest tym łatwiejszy im większa wiedza z różnych obszarów zagadnienia. Przybliżenie i usystematyzowanie pojęć definicyjnych i zagadnień w świetle przepisów prawa krajowego: budowlanego, rachunkowego i podatkowego, stanowi główny przedmiot niniejszego szkolenia.
 
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych ze środkami trwałymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, pod kątem ich budowy, klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania. Przybliżenie uregulowań wynikających z ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym dla pracowników wydziałów technicznych i produkcyjnych.
 
Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów technicznych, organizacyjnych i administracyjnych, którzy zajmują się zagadnieniami środków trwałych w jednostkach.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości, wyjaśnienie niektórych pojęć definicyjnych.
 
2. Podstawowe pojęcia prawa budowlanego w kontekście pojęcia środków trwałych (prawo budowlane, PKOB, orzecznictwo):
 • obiekty budowlane,
 • budynek, budynek mieszkalny,
 • budowla,
 • tymczasowe obiekty budowlane,
 • obiekty liniowe,
 • urządzenia budowlane i wyposażenie techniczne obiektów budowlanych.
3. Nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego: 
 • pojęcie nieruchomości,
 • nieruchomości w ujęciu wieczystoksięgowym,
 • rodzaje nieruchomości w polskim systemie prawnym (nieruchomości gruntowe, budynkowe, lokalowe).
4. Fundament - część składowa czy osobny obiekt.
 
5. Środki trwałe związanie z gruntem.
 
6. Zasady wyceny środków trwałych:
 • cena nabycia,
 • koszt wytworzenia,
 • wartość rynkowa,
 • cena sprzedaży netto,
 • wartość godziwa.
7. Zasady wyceny wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie:
 • koszt wytworzenia - ustalanie wartości początkowej zakończonej budowy ST,
 • moment rozpoczęcia budowy,
 • koszty bezpośrednio związane z budową - przykładowy katalog,
 • koszty pośrednie (wspólne) związane z budową kilku środków trwałych,
 • koszty analiz, oceny opłacalności budowy, w tym koszty studium rynkowego, technologicznego, ekonomicznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, koszty przetargu,
 • koszty usług  podwykonawców zewnętrznych,
 • koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środków trwałych
 • koszty obsługi magazynowej procesu budowy środka trwałego,
 • koszty eksploatacji związane z budową środków trwałych,
 • koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego,
 • koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych,
 • koszty wynajmowanych nieruchomości zastępczych na czas budowy ST,
 • koszty testowania wybudowanego środka trwałego (wdrożenie i rozruch),
 • koszty i przychody finansowania zewnętrznego: odsetki, prowizje, różnice kursowe,
 • kaucje gwarancyjne, opusty, rabaty, skonta,
 • sankcje, kary umowne, odszkodowania,
 • straty powstałe podczas budowy środka trwałego, niedobory, ubytki naturalne,
 • likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu.
8. Elementy środków trwałych:
 • części składowe, peryferyjne, dodatkowe,
 • odłączenie i dołączenie części składowej, peryferyjnej lub dodatkowej - wpływ na wartość początkową środka trwałego,
 • podział środków trwałych i ich łączenie.
9. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych:
 • wyjaśnienie ulepszenia i remontu,
 • jak odróżnić ulepszenie od remontu,
 • remont a konserwacja,
 • rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja),
 • mierniki ulepszenia,
 • przesłanki ulepszenia środka trwałego,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych.
10. Amortyzacja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości i ustaw 
podatkowych:
 • okres amortyzacji, stawka amortyzacyjna, metody amortyzacji,
 • wartość rezydualna,
 • okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych,
 • amortyzacja podatkowa.
11. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT):
 • zasady klasyfikacji,
 • podstawowa jednostka klasyfikacyjna,
 • struktura kodów klasyfikacyjnych,
 • grupy klasyfikacyjne środków trwałych.
12. Inwentaryzacja środków trwałych:
 • spis z natury podstawową metodą inwentaryzacji,
 • weryfikacja dokumentów metoda inwentaryzacji dla środków trwałych trudno dostępnych,
 • etapy inwentaryzacji.

Prowadzący:

Anna Król-Błażejewska

Anna Król-Błażejewska

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.