Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami

Sprawozdawczość w BDO – sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO w 2021 roku

Od 1 stycznia 2020 r. rozpoczęła się obowiązkowa ewidencja odpadów w BDO (Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami). Oznacza to, że Karty Przekazania Odpadów i Karty Ewidencji powinny być tworzone i zapisywane w BDO. Ilości odpadów wytworzonych i przekazanych znajdujących się w Kartach Ewidencji Odpadów należy przedłożyć odpowiedniemu Marszałkowi Województwa ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.

Po raz pierwszy Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 należało złożyć do 31 października 2020 r.  elektronicznie w BDO. W roku 2021 r. termin złożenia tego sprawozdania obowiązywał do 15 marca 2021 r.  

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, które przybliży tematykę związaną z gospodarką odpadami w firmie, przedstawi zasady prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów i pomoże w wypełnieniu Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:

I. WYTWÓRCY odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów:

  • każdy, którego działalność lub zamieszkiwanie powoduje powstanie odpadów (Pierwotny wytwórca odpadów),
  • każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (Wtórny wytwórca odpadów),
  • świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (chyba, że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej).

II. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.
III. Podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów ze zwałowiska odpadów na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.
IV. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posiadające odpady.
V. Wytwórcy odpadów prowadzący tzw. uproszczoną ewidencję odpadów, wyłącznie z zastosowaniem KPO.

Szkolenie kierowane jest głównie dla WYTWÓRCÓW odpadów, których działalność powoduje powstawanie odpadów - pierwotny i wtórny wytwórca odpadów, dla podmiotów świadczących usługi w zakresie rozbiórki, budowy, konserwacji, sprzątania. Szkolenie dedykowane jest również jednostką organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej a posiadającym odpady i wytwórcom prowadzącym uproszczoną ewidencję odpadów.

Celem szkolenia jest przedstawienie w formie warsztatu sposobu prawidłowego sporządzenia Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w BDO.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zasady gospodarki odpadami w firmie.

2. Ewidencja odpadowa w BDO - źródło danych do sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami:

  • Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów/zwolnienia z ewidencji odpadów.
  • Zasada prowadzenia pełnej ewidencja odpadów - Karta Przekazania Odpadów i Karta Ewidencji Odpadów.
  • Ewidencja uproszczona - Karta Przekazania Odpadów.
  • Ewidencja odpadów wytworzonych w wyniku świadczenia usług/Prowadzenia działalności w zakresie obiektu liniowego, o którym mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), działalność w zakresie usług, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3. Moduł sprawozdawczości w BDO – Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami:

Charakterystyka:

Działu I Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych (m.in. sposób gospodarowania odpadami: wytwarzanie, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie)

Działu XI Informacja o wytworzonych odpadach (odpady wytworzone w instalacji i pozna instalacją - zasada przypisywania odpadów) - Tabela 1. Informacja o wytworzonych odpadach.

Działu XII Informacja o zebranych odpadach - Tabela 1. Informacja o zebranych odpadach.

Działu XIII Informacja o odpadach poddanych odzyskowi w tym recyklingowi lub unieszkodliwieniu - Tabela 5. Informacja o odpadach przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami na ich własne potrzeby.

4. Zasada przesłania Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami poprzez BDO:

  • Omówienie poszczególnych statusów sprawozdania.
  • Składanie sprawozdania na podstawie Pełnomocnictwa / bez Pełnomocnictwa - przedstawienie przykładowego wzoru dokumentu pełnomocnictwa.
  • UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru/Korekta sprawozdania.

Prowadzący: