Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami / Ochrona środowiska

SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2023 – Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami w BDO za rok 2022. Warsztaty

Według Ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, każdy Podmiot, który produkuje opakowanie, wprowadza produkt w opakowaniu na rynek Polski, bądź importuje puste opakowanie bądź produkt w opakowaniu - staje się według ustawy „Wprowadzającym” opakowanie na rynek Polski. W związku z tym podlega pod obowiązek: ewidencjonowania opakowań, sporządzania sprawozdania w BDO i uiszczenia opłaty produktowej/recyklingowej.

Już od 01 stycznia 2020 r. Sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi składa się corocznie - do 15 marca roku następującym po roku sprawozdawczym w BDO.

Sprawozdawczość 2023 będzie obejmować nowy wzór sprawozdania dla wnoszenia opłaty recyklingowej za rok 2022 za torby z tworzywa sztucznego.

W programie szkolenia znajdą się najnowsze wytyczne przepisów SUP - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Szkolnie ma na celu przedstawić i usystematyzować wiedzę ww. temacie.

Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:

Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna,

Przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach takie jak: piekarnie, cukiernie, mleczarnie, wytwórnie napojów i wody mineralnej, producenci kosmetyków, huty szkła, zakłady produkcyjne pakujące swoje wyroby, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy towarów w opakowaniach, eksporterzy towarów w opakowaniach i wiele innych, 

Prowadzący sklep lub hurtownie, w której klienci pakują zakupy w reklamówki, objęte opłatą recyklingową,

Wprowadzający na rynek krajowy produkty tj. oleje, opony, preparaty smarowe (np. importer, producent opon) lub towary je zawierające (np. podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, maszyn), o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o  obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (nie dotyczy podmiotów, które nabywają opony, oleje, preparaty smarowe lub towary je zawierające, na terenie kraju).

Podmioty będące producentami pojazdów, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów (np. komisy samochodowe sprowadzające pojazdy z zagranicy),

Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny, autoryzowany przedstawiciel, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym np. producenci urządzeń elektronicznych z dziedziny medycyny, automatyki przemysłowej, energetyki, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. urządzeń AGD, RTV).

Działalność, która obejmuje produkcję, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii lub akumulatorów (w tym tych zamontowanych w produktach lub w pojeździe np. przywóz z zagranicy zabawek, zegarków, pojazdów/maszyn zawierających akumulator), o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;

Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdy obowiązek, o którym mowa w art. 74 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., wykonuje ta organizacja.

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za tematykę ochrony środowiska związanej z wprowadzaniem opakowań/produktów/produktów w opakowaniach;

Osób, które są odpowiedzialne za poprawne sporządzanie Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych wymogów związanych z wprowadzaniem po raz pierwszy na rynek opakowań, produktów, produktów w opakowaniu.

Przedstawienie w formie warsztatu (praca na „żywym organizmie” - wypełnianie sprawozdania krok po kroku w systemie BDO) sposobu prawidłowego sporządzenia Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi w BDO za 2022 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązki Podmiotów wprowadzających opakowania:

 • Charakterystyka opakowań - kiedy mamy do czynienia z opakowaniem?
 • Rodzaje opakowań - jednorazowego i wielokrotnego użytku, opakowania wielomateriałowe.
 • Opakowania po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin, opakowania po środkach niebezpiecznych innych niż środki ochrony roślin.
 • Kiedy następuje wprowadzanie opakowań do obrotu?
 • Jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzonych na rynek, wytworzonych, wywiezionych/przywiezionych wraz z produktem?
 • Realizacja obowiązku ustawowego samodzielnie przez Przedsiębiorcę bądź przekazanie obowiązku Organizacji Odzysku.

2. Wprowadzanie produktów i opakowań jednorazowych z tworzywa sztucznego:

 • Podstawa prawna przepisów SUP - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
 • Obowiązki wynikające z przepisów SUP - opakowania i produkty podlegające pod przepisy a BDO.

3. ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta):

 • „Życie produktu” i zmiana hierarchii postępowania z odpadami u Producentów.
 • Opłata opakowaniowa i opłata produktowa – nowe propozycje zmian w obliczaniu stawek.

4. Sprawozdawczość w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

Charakterystyka Działu II BDO:

 1. Informacja o wytworzonych opakowaniach - OPAK 1 (Tabela 1).
 2. Informacja o przywiezionych z zagranicy opakowaniach - OPAK 2 (Tabela 2).
 3. Informacja o wywiezionych za granicę opakowaniach - OPAK 3 (Tabela 3).
 4. Informacja o torbach na zakupy z tworzywa sztucznego - Opłata recyclingowa (Tabela 4).
 5. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych - Sprawozdanie OŚ OP 1 (Tabela 5.1).
 6. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej (Tabela 7).
 7. Publiczne kampanie edukacyjne - wprowadzający produkty w opakowaniach (Tabela 8.1).
 8. Publiczne kampanie edukacyjne - organizacja odzysku opakowań (Tabela 8.2.).
 9. Wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek w zakresie zagospodarowania odpadów opakowaniowych (Tabela 9).
 10. Wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła wykonanie czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi (Tabela 10).

5. Pomoc de minimis dla Podmiotów wprowadzających opakowania na rynek:

 1. Jakie warunki musi spełniać Podmiot, aby uzyskać Pomoc de minimis.
 2. Omówienie wniosku o udzielenie Pomocy de minimis.

6. Zasada naliczania opłaty produktowej.

7. Zasada naliczania opłaty recyclingowej.

8. Kary za niedotrzymanie obowiązków dotyczących gospodarowaniem opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.