Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami / Ochrona środowiska

Sprawozdania za korzystanie ze środowiska i KOBIZE

Zapraszamy na szkolenie na temat zasad wprowadzania danych w bazie KOBIZE. Ze szkolenia dowiedzą się Państwo jak praktycznie wprowadzić dane Państwa firmy do bazy, wygenerować raport KOBIZE oraz wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Omówimy też generowanie wykazu ręcznie oraz za pomocą darmowego ekopłatnika. 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe informacje o KOBIZE i opłatach środowiskowych:
 • cel i zasady działania KOBIZE,
 • podstawy prawne,
 • podmioty i procesy objęte obowiązkiem raportowania do KOBiZE i sprawozdawczości do Marszałka,
 • kontrole i sankcje związane z sprawozdawczością środowiskową i raportami KOBiZE,
 • powiązanie KOBIZE z systemem opłat za korzystanie ze środowiska.
2. Podstawowe zasady korzystania ze środowiska:
 • pozwolenia i zgłoszenia,
 • sprawozdawczość,
 • ewidencja,
 • wnoszenie opłat,
 • specjalnie dla uczestników szkolenia - kalendarz obowiązków w ochronie środowiska.
3. Rejestracja w KOBIZE:
 • niezbędna dokumentacja,
 • założenie konta krok po kroku,
 • zmiana bądź aktualizacja wprowadzonych danych.
4. Sporządzanie raportu do KOBIZE „krok po kroku”:
 • niezbędny zastaw informacji do przygotowania - lista kontrolna dla uczestników,
 • zakres i struktura raportu,
 • identyfikacja procesów, urządzeń i substancji podlegających raportowaniu - lista kontrolna dla uczestników,
 • budowanie struktury technologicznej zakładu,
 • charakterystyka paliw/odpadów/surowców wykorzystywanych w instalacji,
 • dane dotyczące produkcji i przetwarzania,
 • ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów,
 • wprowadzanie danych dla poszczególnych instalacji,
 • automatyczny system kontroli i korekta sprawozdań.
5. Sposoby ustalania wielkości emisji i wysokości opłaty dla charakterystycznych procesów technologicznych:
 • określanie czasu pracy instalacji i źródeł,
 • asady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji,
 • emisje z procesów przeładunku paliw silnikowych, spalania paliw w silnikach spalinowych i kotłach, LZO (np. z lakierni), procesów prowadzonych poza instalacją, klimatyzacji. 
6. Generowanie wykazu o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty.
 
7. Zasady obliczania i wnoszenia pozostałych opłat za korzystanie ze środowiska:
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
 • składowanie odpadów.
8. Dyskusja i rozwiązywanie indywidualnych problemów.

Prowadzący: