Czas trwania: 20 godzin
Tematyka: Kadry / Prawo Pracy

Specjalista ds. personalnych – przekrojowy kurs rozwoju zawodowego dla pracowników działu HR (4-dniowe szkolenie)

Kurs przygotowuje do zawodu specjalisty do spraw kadr (specjalista do spraw personalnych). Uczestnicy poznają aktualne przepisy i praktyczne przykłady dotyczące stosunku pracy.

Szkolenie pomoże Państwu zdobyć bądź udoskonalić wiedzę z zakresu prawa pracy. Program uwzględnia najnowsze zmiany prawne, w tym nowelizację work-life balance oraz zmiany w zakresie pracy zdalnej. Kurs w usystematyzowanej formie - odpowiedni zarówno dla osób z pewną praktyką, jak i dla rozpoczynających pracę w tym obszarze.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1 dzień - Podstawowe zasady prawa pracy, zasady poprawnej rekrutacji, poprawne nawiązanie stosunku pracy, sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej:

 1. Istota stosunku pracy oraz hierarchia źródeł prawa pracy, w tym:
  • zasada stosowania postanowień korzystniejszych dla pracownika,
  • okoliczności wskazujące na konieczność zawarcia umowy o pracę, a nie umowy prawa cywilnego, z uwzględnieniem pomocniczej roli orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wykładni PIP,
  • zasady stosowania Kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych prawem pracy (wybór przepisów prawa cywilnego, które musi znać osoba zajmująca się prawem pracy).
 2. Zasady pozyskiwania danych osobowych od kandydata do pracy i pracownika, w tym:
  • ogóle zasady pozyskiwania danych osobowych w stosunku pracy,
  • dane osobowe, które można uzyskać od kandydata do pracy (przydane w pracy stanowiska resortu pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • dane osobowe, które można pozyskać od pracownika (przydane w pracy stanowiska resortu pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • zasady poprawnego konstruowania kwestionariuszy osobowych (praktyczne wzory).
 3. Zasady kierowania na badania wstępne, w tym:
  • dane i informacje podawane w skierowaniu na badania wstępne,
  • przypadki, w których można przyjąć nowego pracownika bez badań wstępnych,
  • zasady umieszczania dokumentów dotyczących badań wstępnych w aktach osobowych pracownika (oryginały czy kopie).
 4. Zasady kierowania na szkolenia bhp.
 5. Zasady zakładania akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej – wykaz dokumentów gromadzonych w części A akt osobowych oraz w części B od nowego pracownika:
  • przypadki, gdy trzeba zakładać nową dokumentację pracowniczą i przypadki, gdy trzeba kontynuować dokumentację pracowniczą,
  • wykaz dokumentów, które trzeba będzie gromadzić w aktach osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej w trakcie zatrudnienia (przydane w pracy stanowiska resortu pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 6. Poprawne zawarcie umowy o pracę, w tym:
  • konieczność zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej, skutki niezachowania tej formy, sytuacje zagrożone mandatem od PIP,
  • zasady zawierania umów na okres próbny z uwzględnieniem nadchodzących zmian w przepisach,
  • zasady zawierania umów na czas określony, katalog umów na czas określony, które nie podlegają limitom,
  • cechy charakterystyczne umowy na czas określony na zastępstwo,
  • obowiązkowe i dodatkowe elementy umowy o pracę, z uwzględnieniem nadchodzących zmian w przepisach,
  • czym charakteryzuje się umowa, która będzie wykonywana w ramach pracy zdalnej.
 7. Dokument dodatkowo potwierdzający warunki zatrudnienia:
  • zakres czynności,
  • informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia z uwzględnieniem zmian w przepisach,
  • dokumenty dla pracowników objętych monitoringiem i kontrolą trzeźwości, Możliwość modyfikowania pierwotnej treści umowy o pracę:
  • zasady zmiany treści umowy na mocy porozumienia stron, z uwzględnieniem postanowień, które w drodze porozumienia nie mogą być zmieniane (wyjątki),
  • poprawne stosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy,
  • powierzenie innej pracy na 3 miesiące w roku kalendarzowym (ograniczenia),
  • wniosek o zmianę niektórych warunków zatrudnienia, który wprowadzą nowe przepisy,
  • przejście na pracę zdalną.

2 dzień - Zasady poprawnego rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami:

 1. Rozwiązywanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (praktyczne i przydatne w pracy orzeczenia Sądu Najwyższego).
 2. Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, w tym: zasady dokonywania wypowiedzeń, w tym zmiany zasad wypowiadania umów na czas określony, konieczność tłumaczenia się z wypowiedzenia umowy na okres próbny po zmianie przepisów, konieczność tłumaczenia się z nie zawarcia kolejnej umowy po umowie terminowej, po zmianie przepisów, osoby chronione przed wypowiedzeniem, z uwzględnieniem wprowadzanych zmian, przegląd orzecznictwa - jaki może być powód wypowiedzenia, zakazane powody wypowiedzenia po nowelizacji przepisów, zasady wręczania oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu - krok po kroku, obecność świadka wypowiedzenia zgodnie z wykładnią UODO.
 3. Poprawne ustalanie długości okresu wypowiedzenia, początek i koniec okresu wypowiedzenia, możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia,
 4. Uprawnienia pracodawcy, gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia: zwalnianie z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, udzielania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, udzielania dni wolnych na poszukiwanie pracy, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: powody zwolnienia dyscyplinarnego (przegląd najważniejszego orzecznictwa Sądu Najwyższego), termin na zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby, zwolnienie się pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, zasady doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu nieobecnemu pracownikowi.
 5. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników - podstawowe zasady prawne.
 6. Wygaśnięcie stosunku pracy – w jakich sytuacjach następuje.
 7. Poprawne sporządzanie i wydawanie świadectw pracy: termin a wydanie świadectwa pracy lub na wysłanie go pocztą, skutki niewydania świadectwa pracy w terminie, informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej i zasadach jej odbioru wydawana wraz ze świadectwem pracy (wyjątki, gdy można jej nie wydać), poprawne wypełnienie świadectwa pracy, zasady prostowania świadectwa pracy (praktyczne stanowiska resortu pracy co do postępowania w związku z prostowaniem świadectwa pracy), inne przypadki kiedy trzeba wydać nowe świadectwo pracy, zasady wydawania kopii zgubionego świadectwa pracy.

3 dzień - Urlopy pracownicze – najważniejsze zagadnienia praktyczne:

 1. Urlop wypoczynkowy – wybrane najistotniejsze zagadnienia:
  • wymiar urlopu wypoczynkowego (zasady jego ustalania w przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu, okresy niewykonywania pracy zaliczane do wymiaru urlopu wypoczynkowego),
  • zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego (pierwszego w karierze zawodowej pracownika oraz urlopu kolejnego),
  • zasada proporcjonalności w urlopie wypoczynkowym – omówienie na praktycznych przykładach,
  • prawo pracownika urlopu uzupełniającego.
 2. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, w tym:
  • możliwość dzielenia urlopu na części,
  • korzystanie z urlopu „na żądanie”,
  • przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego (obowiązkowe i fakultatywne),
  • urlop do długotrwałej chorobie,
  • możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego,
  • zaległy urlop wypoczynkowy – konsekwencje nieudzielania go w terminie, zasady wysłania pracownika na urlop zaległy zgodnie z orzecznictwem i wykładnią PIP, Urlop macierzyński:
  • wymiar urlopu macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci,
  • możliwość skorzystania przez pracownicę z urlopu macierzyńskiego przed porodem,
  • urlop macierzyński w razie urodzenia martwego dziecka, śmierci dziecka, oddania dziecka do adopcji,
  • urlop macierzyński dla ojca dziecka,
  • urlop na warunkach macierzyńskiego – z uwzględnieniem nowych przepisów.
 3. Urlop rodzicielski – z uwzględnieniem zmian:
  • obecnie zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego,
  • zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego po zmianie przepisów, w tym 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla ojca dziecka,
  • urlop rodzicielski w okresie przejściowym.
 4. Urlop ojcowski – z uwzględnieniem zmian:
  • wymiar urlopu ojcowskiego,
  • możliwość podziału na części,
  • czas na wykorzystanie (okres przejściowy).
 5. Urlop wychowawczy:
  • zasady nabywania i korzystania z urlopu wychowawczego,
  • zasady dzielenia się urlopem wychowawczym przez rodziców lub opiekunów dziecka,
  • zasady wcześniejszego powrotu z urlopu wychowawczego,
  • możliwość korzystania z obniżenia wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego – zasady korzystania z tego uprawnienia.
 6. Powrót do pracy po urlopach z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich po nadchodzących zmianach.
 7. Nadchodzący nowy urlop – urlop opiekuńczy:
  • w jakim wymiarze będzie przysługiwał,
  • jakie przesłanki będą uprawniać pracownika do tego urlopu,
  • na jakich zasadach będzie udzielany.
 8. Urlop szkoleniowy:
  • kiedy powstaje prawo do urlopu szkoleniowego,
  • wymiar urlopu szkoleniowego,
  • urlop szkoleniowy udzielany na innej podstawie niż Kodeks pracy.
 9. Urlop bezpłatny:
  • zasady udzielania urlopu bezpłatnego na wniosek pracownika,
  • możliwość odwołania pracownika z takiego urlopu, skutki korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego,
  • tzw. urlopy okolicznościowe – zasady poprawnego udzielania.

4 dzień - Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz jego poprawne ewidencjonowanie:

 1. Zasady planowania czasu pracy pracownika:
  • systemy i rozkłady czasu pracy oraz ich wpływ na planowanie czasu pracy,
  • wymiar czasu pracy na okres rozliczeniowy,
  • liczba dni pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym w zależności od systemu czasu pracy pracownika,
  • zasady poprawnego rozplanowania dni pracy i dni wolnych w harmonogramie (grafiku) czasu pracy,
  • zasady techniczne sporządzania harmonogramów (grafików) i podawania ich do wiadomości pracownika,
  • możliwość poprawiania sporządzonych harmonogramów (grafików),
  • konieczność ewidencjonowania normatywnego czasu pracy pracownika, Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych:
  • dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych,
  • ustalenie, kiedy powstaje praca w godzinach nadliczbowych dobowych, a kiedy średniotygodniowych z uwzględnieniem specyfiki równoważnego czasu pracy (pomocne stanowiska PIP),
  • obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych,
  • ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej (limity pracy godzin nadliczbowych, okresy odpoczynku, sytuacja pracownika),
  • przypadki, w których pracownik mimo przebywania na terenie zakładu pracy nie pracuje w godzinach nadliczbowych (w tym odpracowywanie wyjść prywatnych z uwzględnieniem najnowszego stanowiska resortu pracy).
 2. Możliwość wezwania pracownika w dniu wolnym i przypadki, gdy dzień wolny trzeba oddać do końca okresu rozliczeniowego:
  • nie wolne, które trzeba oddać, które można oddać i których się nie oddaje,
  • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego,
  • skutki nieoddania dnia wolnego.
 3. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych:
  • formy rekompensaty pracy nadliczbowej (finansowa, w postaci czasu wolnego),
  • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych dobowych,
  • czas wolny na pisemny wniosek pracownika i z inicjatywy pracodawcy – ważne różnice,
  • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych średniotygodniowych,
  • poprawne rozliczenie finansowe, gdy dodatkowa praca miała miejsce w dniu wolnym,
  • ewidencjonowanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność tworzenia dokumentów z tym związanych,
  • specyfika czasu pracy kadry kierowniczej.
 4. Czas pracy, a dyżur:
  • ograniczenia w możliwości polecenia dyżuru (praktyczne stanowiska resortu pracy),
  • poprawna rekompensata dyżuru,
  • poprawne ewidencjonowanie dyżuru.
 5. Czas pracy, a udział pracownika w szkoleniu – z uwzględnieniem nadchodzących zmian.
 6. Czas pracy, a wyjazd pracownika w podróż służbową (pomocne stanowiska resortu pracy):
  • przemieszczania się w podróży służbowej a czas pracy,
  • podróż służbowa w dniu wolnym,
  • podróż służbowa w ruchomym czasie pracy,
  • podróż służbowa w porze nocnej a przed rozpoczęciem dniówki.
 7. Zasady przechowywania dokumentów dotyczących czasu pracy pracownika – praktyczne stanowiska resortu pracy.

Prowadzący:

Anna Modzelewska

Anna Modzelewska

Doświadczenie zdobywała pracując w działach prawnych oraz kancelariach.

Aktualnie prowadzi własną kancelarie. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje pisma procesowe, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych.

Prowadzi szkolenia, wykłady, webinary i kursy z prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych.