Czas trwania: 24 godzin
Tematyka: Kadry / Prawo Pracy

Specjalista ds. personalnych. Przekrojowy kurs od podstaw dla pracowników działów kadr (Szkolenie 4-dniowe)

Kurs przygotowuje do zawodu specjalisty do spraw kadr (specjalista do spraw personalnych). Uczestnicy poznają aktualne przepisy i praktyczne przykłady dotyczące stosunku pracy.

Szkolenie pomoże Państwu zdobyć bądź udoskonalić wiedzę z zakresu prawa pracy. Program uwzględnia najnowsze zmiany prawne, w tym nowelizację work-life balance oraz zmiany w zakresie pracy zdalnej. Kurs w usystematyzowanej formie - odpowiedni zarówno dla osób z pewną praktyką, jak i dla rozpoczynających pracę w tym obszarze.
 

Kurs obejmuje cztery dni szkoleniowe:

1 dzień - 28.11.2023 r.
2 dzień - 29.11.2023 r.
3 dzień - 11.12.2023 r.

4 dzień - 12.12.2023 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I DZIEŃ - Podstawowe zasady prawa pracy, zasady poprawnej rekrutacji, poprawne nawiązanie stosunku pracy, sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej:

Istota stosunku pracy oraz hierarchia źródeł prawa pracy, w tym:

• zasada stosowania postanowień korzystniejszych dla pracownika,

• okoliczności wskazujące na konieczność zawarcia umowy o pracę, a nie umowy prawa cywilnego, z uwzględnieniem pomocniczej roli orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wykładni PIP,

• zasady stosowania Kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych prawem pracy (wybór przepisów prawa cywilnego, które musi znać osoba zajmująca się prawem pracy),

Zasady pozyskiwania danych osobowych od kandydata do pracy i pracownika, w tym:

• ogóle zasady pozyskiwania danych osobowych w stosunku pracy,

• dane osobowe, które można uzyskać od kandydata do pracy (przydane w pracy stanowiska resortu pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

• dane osobowe, które można pozyskać od pracownika (przydane w pracy stanowiska resortu pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

• zasady poprawnego konstruowania kwestionariuszy osobowych (praktyczne wzory),

Zasady kierowania na badania wstępne, w tym:

• dane i informacje podawane w skierowaniu na badania wstępne,

• przypadki, w których można przyjąć nowego pracownika bez badań wstępnych,

• zasady umieszczania dokumentów dotyczących badań wstępnych w aktach osobowych pracownika (oryginały czy kopie).

Zasady kierowania na szkolenia bhp.

Zasady zakładania akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej - wykaz dokumentów gromadzonych w części A akt osobowych oraz w części B od nowego pracownika:

• przypadki, gdy trzeba zakładać nową dokumentację pracowniczą i przypadki, gdy trzeba kontynuować dokumentację pracowniczą,

• wykaz dokumentów, które trzeba będzie gromadzić w aktach osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej w trakcie zatrudnienia (przydane w pracy  stanowiska resortu pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

• zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Poprawne zawarcie umowy o pracę, w tym:

• konieczność zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej, skutki niezachowania tej formy, sytuacje zagrożone mandatem od PIP,

• zasady zawierania umów na okres próbny z uwzględnieniem nadchodzących zmian w przepisach,

• zasady zawierania umów na czas określony, katalog umów na czas określony, które nie podlegają limitom,

• cechy charakterystyczne umowy na czas określony na zastępstwo,

• obowiązkowe i dodatkowe elementy umowy o pracę, z uwzględnieniem nadchodzących zmian w przepisach,

• czym charakteryzuje się umowa, która będzie wykonywana w ramach pracy zdalnej.

Dokument dodatkowo potwierdzający warunki zatrudnienia:

• zakres czynności,

• informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia z uwzględnieniem zmian w przepisach,

• dokumenty dla pracowników objętych monitoringiem i kontrolą trzeźwości.

Możliwość modyfikowania pierwotnej treści umowy o pracę:

• zasady zmiany treści umowy na mocy porozumienia stron, z uwzględnieniem postanowień, które w drodze porozumienia nie mogą być zmieniane (wyjątki),

• poprawne stosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy,

• powierzenie innej pracy na 3 miesiące w roku kalendarzowym (ograniczenia),

• wniosek o zmianę niektórych warunków zatrudnienia, który wprowadzą nowe przepisy,

• przejście na pracę zdalną.

II DZIEŃ - Zasady poprawnego rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami:

Rozwiązywanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (praktyczne i przydatne w pracy orzeczenia Sądu Najwyższego).

• Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, w tym:

• zasady dokonywania wypowiedzeń, w tym zmiany zasad wypowiadania umów na czas określony,

• konieczność tłumaczenia się z wypowiedzenia umowy na okres próbny po zmianie przepisów,

• konieczność tłumaczenia się z nie zawarcia kolejnej umowy po umowie terminowej, po zmianie przepisów,

• osoby chronione przed wypowiedzeniem, z uwzględnieniem wprowadzanych zmian,

• przegląd orzecznictwa - jaki może być powód wypowiedzenia,

• zakazane powody wypowiedzenia po nowelizacji przepisów,

• zasady wręczania oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu - krok po kroku, obecność świadka wypowiedzenia zgodnie z wykładnią UODO.

Poprawne ustalanie długości okresu wypowiedzenia:

• początek i koniec okresu wypowiedzenia,

• możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia.

Uprawnienia pracodawcy, gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia:

• zwalnianie z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia,

• udzielania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia,

• udzielania dni wolnych na poszukiwanie pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:

• powody zwolnienia dyscyplinarnego (przegląd najważniejszego orzecznictwa Sądu Najwyższego),

• termin na zwolnienie dyscyplinarne,

• zwolnienie bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby,

• zwolnienie się pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy,

• zasady doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu nieobecnemu pracownikowi.

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników - podstawowe zasady prawne.

Wygaśnięcie stosunku pracy - w jakich sytuacjach następuje.

Poprawne sporządzanie i wydawanie świadectw pracy:

• termin a wydanie świadectwa pracy lub na wysłanie go pocztą, skutki niewydania świadectwa pracy w terminie,

• informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej i zasadach jej odbioru wydawana wraz ze świadectwem pracy (wyjątki, gdy można jej nie wydać),

• poprawne wypełnienie świadectwa pracy,

• zasady prostowania świadectwa pracy (praktyczne stanowiska resortu pracy co do postępowania w związku z prostowaniem świadectwa pracy),

• inne przypadki, kiedy trzeba wydać nowe świadectwo pracy,

• zasady wydawania kopii zgubionego świadectwa pracy.

III DZIEŃ - Urlopy pracownicze - najważniejsze zagadnienia praktyczne

Urlop wypoczynkowy - wybrane najistotniejsze zagadnienia:

• wymiar urlopu wypoczynkowego (zasady jego ustalania w przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu, okresy niewykonywania pracy zaliczane do wymiaru urlopu wypoczynkowego),

• zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego (pierwszego w karierze zawodowej pracownika oraz urlopu kolejnego),

• zasada proporcjonalności w urlopie wypoczynkowym - omówienie na praktycznych przykładach,

• prawo pracownika urlopu uzupełniającego.

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, w tym:

• możliwość dzielenia urlopu na części,

• korzystanie z urlopu „na żądanie”,

• przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego (obowiązkowe i fakultatywne),

• urlop do długotrwałej chorobie,

• możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego,

• zaległy urlop wypoczynkowy - konsekwencje nieudzielania go w terminie, zasady wysłania pracownika na urlop zaległy zgodnie z orzecznictwem i wykładnią PIP.

Urlop macierzyński:

• wymiar urlopu macierzyńskiego w zależności od liczby urodzonych dzieci,

• możliwość skorzystania przez pracownicę z urlopu macierzyńskiego przed porodem,

• urlop macierzyński w razie urodzenia martwego dziecka, śmierci dziecka, oddania  dziecka do adopcji,

• urlop macierzyński dla ojca dziecka,

Urlop na warunkach macierzyńskiego - z uwzględnieniem nowych przepisów.

Urlop rodzicielski - z uwzględnieniem nachodzących zmian:

• obecnie zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego,

• zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego po zmianie przepisów, w tym 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla ojca dziecka,

• urlop rodzicielski w okresie przejściowym.

Urlop ojcowski - z uwzględnieniem nadchodzących zmian:

• wymiar urlopu ojcowskiego,

• możliwość podziału na części,

• czas na wykorzystanie (okres przejściowy).

Urlop wychowawczy:

• zasady nabywania i korzystania z urlopu wychowawczego,

• zasady dzielenia się urlopem wychowawczym przez rodziców lub opiekunów dziecka,

• zasady wcześniejszego powrotu z urlopu wychowawczego,

• możliwość korzystania z obniżenia wymiaru etatu zamiast urlopu wychowawczego - zasady korzystania z tego uprawnienia,

Powrót do pracy po urlopach z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich po nadchodzących zmianach.

Nadchodzący nowy urlop - urlop opiekuńczy:

• w jakim wymiarze będzie przysługiwał,

• jakie przesłanki będą uprawniać pracownika do tego urlopu,

• na jakich zasadach będzie udzielany.

Urlop szkoleniowy:

• kiedy powstaje prawo do urlopu szkoleniowego,

• wymiar urlopu szkoleniowego,

• urlop szkoleniowy udzielany na innej podstawie niż Kodeks pracy.

Urlop bezpłatny:

• zasady udzielania urlopu bezpłatnego na wniosek pracownika,

• możliwość odwołania pracownika z takiego urlopu, skutki korzystania przez pracownika z urlopu bezpłatnego,

Tzw. urlopy okolicznościowe - zasady poprawnego udzielania.

IV DZIEŃ - Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz jego poprawne ewidencjonowanie:

Zasady planowania czasu pracy pracownika:

• systemy i rozkłady czasu pracy oraz ich wpływ na planowanie czasu pracy,

• wymiar czasu pracy na okres rozliczeniowy,

• liczba dni pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym w zależności od systemu czasu pracy pracownika,

• zasady poprawnego rozplanowania dni pracy i dni wolnych w harmonogramie (grafiku) czasu pracy,

• zasady techniczne sporządzania harmonogramów (grafików) i podawania ich do wiadomości pracownika,

• możliwość poprawiania sporządzonych harmonogramów (grafików),

• konieczność ewidencjonowania normatywnego czasu pracy pracownika.

Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych:

• dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych,

• ustalenie, kiedy powstaje praca w godzinach nadliczbowych dobowych, a kiedy średniotygodniowych z uwzględnieniem specyfiki równoważnego czasu pracy (pomocne stanowiska PIP),

• obowiązek wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych,

• ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej (limity pracy godzin nadliczbowych, okresy odpoczynku, sytuacja pracownika),

• przypadki, w których pracownik mimo przebywania na terenie zakładu pracy nie pracuje w godzinach nadliczbowych (w tym odpracowywanie wyjść prywatnych z uwzględnieniem najnowszego stanowiska resortu pracy).

Możliwość wezwania pracownika w dniu wolnym i przypadki, gdy dzień wolny trzeba oddać do końca okresu rozliczeniowego:

• nie wolne, które trzeba oddać, które można oddać i których się nie oddaje,

• zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego,

• skutki nieoddania dnia wolnego.

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych:

• formy rekompensaty pracy nadliczbowej (finansowa, w postaci czasu wolnego),

• rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych dobowych,

• czas wolny na pisemny wniosek pracownika i z inicjatywy pracodawcy - ważne różnice,

• rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych średniotygodniowych,

• poprawne rozliczenie finansowe, gdy dodatkowa praca miała miejsce w dniu wolnym.

• ewidencjonowanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność tworzenia dokumentów z tym związanych.

Specyfika czasu pracy kadry kierowniczej.

Czas pracy, a dyżur:

• ograniczenia w możliwości polecenia dyżuru (praktyczne stanowiska resortu pracy),

• poprawna rekompensata dyżuru,

• poprawne ewidencjonowanie dyżuru.

Czas pracy, a udział pracownika w szkoleniu - z uwzględnieniem nadchodzących zmian,

Czas pracy, a wyjazd pracownika w podróż służbową (pomocne stanowiska resortu pracy):

• przemieszczania się w podróży służbowej a czas pracy,

• podróż służbowa w dniu wolnym,

• podróż służbowa w ruchomym czasie pracy,

• podróż służbowa w porze nocnej a przed rozpoczęciem dniówki.

Zasady przechowywania dokumentów dotyczących czasu pracy pracownika - praktyczne stanowiska resortu pracy.

Prowadzący:

Anna Modzelewska

Anna Modzelewska


Doświadczenie zdobywała pracując w działach prawnych oraz kancelariach.


Aktualnie prowadzi własną kancelarie. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje pisma procesowe, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych.


Prowadzi szkolenia, wykłady, webinary i kursy z prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych.