Strefa merytoryczna
Czas trwania: 24 godzin
Tematyka: Kadry / Prawo pracy

Specjalista ds. kadr – kurs prawa pracy od podstaw (Szkolenie 4-dniowe)

Szkolenie „Specjalista ds. kadr - kurs prawa pracy od podstaw” to kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy. Uczestnicy poznają powszechnie obowiązujące prawo i dowiedzą się jak zastosować je w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących, które nie miały (bądź miały w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami personalnymi. Polecamy to szkolenie również pracownikom działów HR, kadr, płac, księgowości, pracownikom biur rachunkowych, absolwentom uczelni ekonomicznych, którzy chcą poszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem szkolenia.

Ze szkolenia dowiecie się Państwo jak:

 • przeprowadzać rekrutację, aby była ona zgodna z przepisami prawa,
 • zatrudniać pracowników,
 • planować i rozliczać czas pracy,
 • dyscyplinować pracowników,
 • zwalniać pracowników,
 • prowadzić dokumentację pracowniczą,
 • wystawiać świadectwa pracy,
 • i wiele innych.

Dostępne terminy:

11-12.05.2023 r. oraz 18-19.05.2023 r. (4 dni)

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1:

1. Prawne aspekty rekrutacji pracowników:

 1. Ogłoszenie o pracę - jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych? Jak nie narazić się na zarzuty dyskryminacji?
 2. Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 3. Rozmowa rekrutacyjna - jakich pytań nie można zadawać kandydatowi? Co zrobić, aby jednak uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania?
 4. Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) - ustalenie dopuszczalności takich metod,
 5. Sprawdzanie referencji przez managera (kiedy dopuszczalne)?
 6. Okres przetwarzania danych kandydatów. Co to w praktyce oznacza dla managera?

2. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej:

 1. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne,
 2. Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B,
 3. Jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami,
 4. Czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę?
 5. Konsekwencje przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę,

3. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę:

 1. Nawiązywanie stosunku pracy.
 2. List intencyjny a umowa przedwstępna - jakie informacje zawrzeć, aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe.
 3. Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Jakie są wyjątki,
 4. Jakie zmiany w zakresie umów na okres próbny wynikają z dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy?
 5. Jakie są wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony?
 6. W jaki sposób można zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?
 7. Jakie elementy należy zawrzeć w umowie o pracę?
 8. Jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem?
 9. Jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika?
 10. Jak sporządzić nową informację o warunkach zatrudnienia?
 11. Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy,

Dzień 2:

1. Praca zdalna:

 1. Jakie wymogi musi spełnić pracodawca, aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną?
 2. Czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej?
 3. Co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej?
 4. Co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej? Co z wypadkami?
 5. Jak potwierdzać pracę w pracy zdalnej?
 6. Jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej?
 7. Praca zdalna a praca hybrydowa?
 8. Zmiany w kodeksie pracy związane z pracą zdalną.

2. Zwalnianie pracowników:

 1. Sposoby rozwiązywania umów o pracę,
 2. Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
 3. Jak nowe obowiązki przewidział ustawodawca w związku z rozwiązywaniem umów na czas określony?
 4. Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę? Jak ją sformułować w dokumencie?
 5. Przyczyna: Utrata zaufania pracodawcy. Czy to na pewno dobry pomysł?
 6. Co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 7. Rozwiązywanie umów o pracę podczas pracy zdalnej,
 8. Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
 9. Czy wypowiedzenie umowy o pracę można cofnąć?
 10. Wygaśnięcie umowy o pracę,
 11. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej nieobecności pracownika - kiedy możliwe?
 12. Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy możliwe?

Dzień 3:

1. Czas pracy - najbardziej problematyczne zagadnienia:

 1. Czas pracy - najważniejsze definicje.
 2. Nadgodziny i ich rekompensowanie.
 3. Jak rozliczyć nadgodziny w sobotę i niedzielę?
 4. Polecenie pracy w nadgodzinach. Kto może odmówić?
 5. Jak rozliczać nadgodziny w systemie zadaniowego czasu pracy?
 6. Podróże służbowe a czas pracy.
 7. Szkolenia, a czas pracy.
 8. Czas pracy niepełnoetatowców - nadgodziny czy dopełnienie?
 9. Czas pracy osób niepełnosprawnych - przywileje pracownika i obowiązki pracodawcy.
 10. Lista obecności i RCP a ewidencja czasu pracy.
 11. Odpracowanie czasu wolnego pracownika.
 12. Przerwy wliczane oraz niewliczane do czasu pracy.

Dzień 4:

1. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników:

 1. Rodzaje odpowiedzialności.
 2. Czy można nałożyć na pracownika karę pieniężną?
 3. Rodzaje kar porządkowych.
 4. Kto nakłada karę?
 5. Jakie są kryteria nałożenia kary?
 6. Co w praktyce oznacza wysłuchanie pracownika?
 7. Jak wygląda procedura odwoławcza od nałożenia kary?
 8. Odpowiedzialność materialna pracowników.

2. Stosowanie kontroli pracowników:

 1. Monitoring wizyjny.
 2. Monitoring poczty elektronicznej.
 3. Kontrola pracownika w pracy zdalnej.
 4. Inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności.

3. Urlopy pracownicze:

 1. Urlop wypoczynkowy, a pierwsza praca.
 2. Jak proporcjonalnie obliczyć urlop pracownika?
 3. Czy można udzielić urlopu na godziny?
 4. Urlopy związane z rodzicielstwem: macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski - nowe projektowane zmiany do kodeksu pracy.
 5. Nowy urlop opiekuńczy oraz zwolnienie z tytułu siły wyższej.
 6. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.

4. Dokumentacja pracownicza:

 1. Co zawierają akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza? Na jakie zmiany należy zwrócić szczególną uwagę.
 2. Jak liczyć okres przechowywania akt osobowych? Kiedy obowiązuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych? W jakich sytuacjach i na jakich warunkach można ten okres skrócić.
 3. Jakie są okresy przechowywania pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 4. Co w wypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika - czy można kontynuować prowadzenie dotychczasowej dokumentacji pracowniczej.
 5. Jaka dokumentacja musi być prowadzona w formie pisemnej, a jaka może być w formie elektronicznej? Jak wdrożyć zmianę dokumentacji papierowej na elektroniczną i elektroniczną na papierową.
 6. Dostęp do dokumentacji pracowniczej - najczęstsze uchybienia przy wydawaniu kopii dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej na wniosek pracownika.
 7. Świadectwa pracy - komu, kiedy i w jaki sposób wystawić.

Prowadzący:

Joanna Cur

Joanna Cur


Prawnik, specjalista prawa pracy, wykładowca akademicki, manager, mentor. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Przez 8 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży w T-Mobile Polska S.A. w kanale własnym oraz franczyzowym. W wieku 40 lat postanowiła spełnić swoje odkładane wcześniej marzenia, aby zostać prawnikiem. Zdecydowała się na kolejne studia, które ukończyła uzyskując tytuł magistra prawa. Po zdaniu egzaminu wstępnego na aplikację radcowską została aplikantem wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie jest na III (ostatnim) roku. Prawo pracy jest jej pasją. W 2019 roku odeszła z korporacji, założyła firmę i poświęciła się swojej pasji w 100%. Na co dzień prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych. Jest również autorką artykułów o tematyce prawniczej i HR, które ukazały się w czasopismach "HR Business Partner", „Edukacja Prawnicza”, „Hello zdrowie” oraz „HR na Szpilkach”.