Strefa merytoryczna
Czas trwania: 24 godzin
Tematyka: Kadry / Prawo pracy

Specjalista ds. kadr – kurs prawa pracy od podstaw (Szkolenie 4-dniowe)

Szkolenie „Specjalista ds. kadr - kurs prawa pracy od podstaw” to kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy. Uczestnicy poznają powszechnie obowiązujące prawo i dowiedzą się jak zastosować je w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących, które nie miały (bądź miały w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami personalnymi. Polecamy to szkolenie również pracownikom działów HR, kadr, płac, księgowości, pracownikom biur rachunkowych, absolwentom uczelni ekonomicznych, którzy chcą poszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem szkolenia.

Ze szkolenia dowiecie się Państwo jak:

 • przeprowadzać rekrutację, aby była ona zgodna z przepisami prawa,
 • zatrudniać pracowników,
 • planować i rozliczać czas pracy,
 • dyscyplinować pracowników,
 • zwalniać pracowników,
 • prowadzić dokumentację pracowniczą,
 • wystawiać świadectwa pracy,
 • i wiele innych.

Dostępne terminy:

11-12.05.2023 r. oraz 18-19.05.2023 r. (4 dni)

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień 1:

1. Prawne aspekty rekrutacji pracowników:

 1. Ogłoszenie o pracę - jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych? Jak nie narazić się na zarzuty dyskryminacji?
 2. Dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny - jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 3. Rozmowa rekrutacyjna - jakich pytań nie można zadawać kandydatowi? Co zrobić, aby jednak uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania?
 4. Pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) - ustalenie dopuszczalności takich metod,
 5. Sprawdzanie referencji przez managera (kiedy dopuszczalne)?
 6. Okres przetwarzania danych kandydatów. Co to w praktyce oznacza dla managera?

2. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej:

 1. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne,
 2. Różnice pomiędzy umową o dzieło, umową zlecenia, a umową B2B,
 3. Jakie informacje zawrzeć w umowie cywilnoprawnej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami,
 4. Czy na pewno mogę zawrzeć umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pracę?
 5. Konsekwencje przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę,

3. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o pracę:

 1. Nawiązywanie stosunku pracy.
 2. List intencyjny a umowa przedwstępna - jakie informacje zawrzeć, aby w przypadku wycofania się pracodawcy z zatrudnienia pracownika nie być narażonym na pozwy sądowe.
 3. Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Jakie są wyjątki,
 4. Jakie zmiany w zakresie umów na okres próbny wynikają z dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy?
 5. Jakie są wyjątki w limitach zatrudnienia na czas określony?
 6. W jaki sposób można zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?
 7. Jakie elementy należy zawrzeć w umowie o pracę?
 8. Jakie dane osobowe przyszłego pracownika mogę przetwarzać przed samym zatrudnieniem?
 9. Jakie dokumenty poza umową o pracę muszę przygotować dla pracownika?
 10. Jak sporządzić nową informację o warunkach zatrudnienia?
 11. Data podpisania umowy o pracę a data rozpoczęcia pracy,

Dzień 2:

1. Praca zdalna:

 1. Jakie wymogi musi spełnić pracodawca, aby mógł polecić pracownikowi pracę zdalną?
 2. Czy można w każdym czasie odwołać pracownika z pracy zdalnej?
 3. Co z ochroną danych osobowych klientów i pracowników podczas pracy zdalnej?
 4. Co z bezpieczeństwem i higieną pracy w pracy zdalnej? Co z wypadkami?
 5. Jak potwierdzać pracę w pracy zdalnej?
 6. Jak rozliczać czas pracy w pracy zdalnej?
 7. Praca zdalna a praca hybrydowa?
 8. Zmiany w kodeksie pracy związane z pracą zdalną.

2. Zwalnianie pracowników:

 1. Sposoby rozwiązywania umów o pracę,
 2. Jak prawidłowo wręczyć wypowiedzenie? Jak reagować na niecodzienne sytuacje?
 3. Jak nowe obowiązki przewidział ustawodawca w związku z rozwiązywaniem umów na czas określony?
 4. Kiedy w wypowiedzeniu należy podać przyczynę? Jak ją sformułować w dokumencie?
 5. Przyczyna: Utrata zaufania pracodawcy. Czy to na pewno dobry pomysł?
 6. Co ze zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 7. Rozwiązywanie umów o pracę podczas pracy zdalnej,
 8. Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
 9. Czy wypowiedzenie umowy o pracę można cofnąć?
 10. Wygaśnięcie umowy o pracę,
 11. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej nieobecności pracownika - kiedy możliwe?
 12. Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy możliwe?

Dzień 3:

1. Czas pracy - najbardziej problematyczne zagadnienia:

 1. Czas pracy - najważniejsze definicje.
 2. Nadgodziny i ich rekompensowanie.
 3. Jak rozliczyć nadgodziny w sobotę i niedzielę?
 4. Polecenie pracy w nadgodzinach. Kto może odmówić?
 5. Jak rozliczać nadgodziny w systemie zadaniowego czasu pracy?
 6. Podróże służbowe a czas pracy.
 7. Szkolenia, a czas pracy.
 8. Czas pracy niepełnoetatowców - nadgodziny czy dopełnienie?
 9. Czas pracy osób niepełnosprawnych - przywileje pracownika i obowiązki pracodawcy.
 10. Lista obecności i RCP a ewidencja czasu pracy.
 11. Odpracowanie czasu wolnego pracownika.
 12. Przerwy wliczane oraz niewliczane do czasu pracy.

Dzień 4:

1. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników:

 1. Rodzaje odpowiedzialności.
 2. Czy można nałożyć na pracownika karę pieniężną?
 3. Rodzaje kar porządkowych.
 4. Kto nakłada karę?
 5. Jakie są kryteria nałożenia kary?
 6. Co w praktyce oznacza wysłuchanie pracownika?
 7. Jak wygląda procedura odwoławcza od nałożenia kary?
 8. Odpowiedzialność materialna pracowników.

2. Stosowanie kontroli pracowników:

 1. Monitoring wizyjny.
 2. Monitoring poczty elektronicznej.
 3. Kontrola pracownika w pracy zdalnej.
 4. Inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności.

3. Urlopy pracownicze:

 1. Urlop wypoczynkowy, a pierwsza praca.
 2. Jak proporcjonalnie obliczyć urlop pracownika?
 3. Czy można udzielić urlopu na godziny?
 4. Urlopy związane z rodzicielstwem: macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski - nowe projektowane zmiany do kodeksu pracy.
 5. Nowy urlop opiekuńczy oraz zwolnienie z tytułu siły wyższej.
 6. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.

4. Dokumentacja pracownicza:

 1. Co zawierają akta osobowe i pozostała dokumentacja pracownicza? Na jakie zmiany należy zwrócić szczególną uwagę.
 2. Jak liczyć okres przechowywania akt osobowych? Kiedy obowiązuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych? W jakich sytuacjach i na jakich warunkach można ten okres skrócić.
 3. Jakie są okresy przechowywania pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 4. Co w wypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika - czy można kontynuować prowadzenie dotychczasowej dokumentacji pracowniczej.
 5. Jaka dokumentacja musi być prowadzona w formie pisemnej, a jaka może być w formie elektronicznej? Jak wdrożyć zmianę dokumentacji papierowej na elektroniczną i elektroniczną na papierową.
 6. Dostęp do dokumentacji pracowniczej - najczęstsze uchybienia przy wydawaniu kopii dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej na wniosek pracownika.
 7. Świadectwa pracy - komu, kiedy i w jaki sposób wystawić.