Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Slim VAT i Brexit po zmianach od 1 stycznia 2021 r.

Celem szkolenia jest omówienie zmian w podatku VAT, które weszły w życie od stycznia 2021 r. Zmiany te dotyczą przede wszystkim korekt transakcji podlegających VAT, zagadnień związanych z kursami walut czy konsekwencji Brexitu.

W toku szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące zmian w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej oraz wielu innych drobnych, lecz istotnych nowelizacji, w tym m.in. zmian w zwolnieniach podmiotowych, odliczaniu VAT od usług noclegowych, zmian w limicie prezentów o małej wartości, itp.

Wydaje się jednak, że najważniejsze i najbardziej skomplikowane zostały przepisy dotyczące korygowania podatku należnego i naliczonego u sprzedawcy i u nabywcy. Nowe regulacje nie muszą być przez podatników stosowane, bowiem przewidziano możliwość stosowania „starych” przepisów do końca 2021 r. Temu zagadnieniu poświęcona będzie znaczna część szkolenia.

Ponadto omówione zostaną takie tematy jak zmiany w rozliczaniu zaliczek związanych z eksportem towarów, sposób ujmowania paragonów z NIP w JPK_VAT w 2021 r., zmiany w kasach rejestrujących, czy informatyzacja sprzedaży TAX FREE.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli zrozumieć istotę nowych regulacji, przyczyni się do prawidłowego rozliczania VAT i właściwego prowadzenia ewidencji, a także uświadomi konieczność gromadzenia niezbędnej dokumentacji dla celów rozliczeń podatku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Paragony z NIP w ewidencji VAT w 2021 r.

2. Nowe zasady korygowania podatku VAT:

 • korygowanie podatku należnego w sprzedawcy „in minus”:
 • niezbędna dokumentacja,
 • uzgodnienie warunków,
 • spełnienie warunków.
 • korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in minus”:
 • uzgodnienia warunków obniżenia podatku naliczonego,
 • spełnienie warunków obniżenia.
 • korygowanie podatku należnego u sprzedawcy „in plus”,
 • korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in plus”,
 • korygowanie transakcji transgranicznych po zmianach przepisów,
 • korygowanie transakcji realizowanych na przełomie roku 2020 i 2021.
 • możliwość korygowania podatku należnego i naliczonego na zasadach obowiązujących w 2020 r. – warunki stosowania regulacji z 2020 r.

3. Zmiany w zakresie stosowania kursów walutowych dla rozliczeń VAT:

 • kursy walut stosowane do końca 2020 r. dla celów VAT,
 • możliwość stosowania jednolitego kurs walut dla celów VAT oraz PIT i CIT od 2021 r.,
 • minimalny okres stosowania jednolitych kursów w VAT, PIT i CIT,
 • możliwość rezygnacji z jednolitych kursów dla ww. podatków.

4. Nowe zasady opodatkowania zaliczek dotyczących eksportu towarów.

5. Zmiany w odliczaniu VAT od 2021 r.:

 • wydłużenie okresów odliczenia podatku naliczonego,
 • odliczanie VAT w 2021 r. na podstawie faktur wystawionych w 2020 r.
 • odliczanie VAT od usług noclegowych - warunki odliczenia i niejasne zasady.

6. Istotne zmiany dotyczące obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności od 2021 r.:

 • od jakiej kwoty należy stosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 2021 r?,
 • konsekwencje zmiany limitu dla celów oznaczania faktur, sankcji oraz solidarnej odpowiedzialności w VAT,
 • zmiany w zakresie możliwości stosowania kompensat w mechanizmie podzielonej płatności,
 • możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań celnych poniesionych przez agencje celne,
 • zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

7. Zmiany dotyczące białej listy podatników od 2021 r.:

 • wykreślenie niektórych danych wrażliwych z wykazu podatników.

8. Nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych od 2021r.:

 • ograniczenie możliwości wydawania WIS w sytuacji kontroli lub postępowania podatkowego,
 • możliwość wydawania WIS m.in. wobec towarów z załącznika nr 15 ustawy o VAT,
 • czasowe ograniczenie ważności WIS.

9. Pozostałe zmiany przepisów w ustawie Slim VAT:

 • zmiany porządkowe zwolnienia z VAT dla rolników ryczałtowych,
 • stosowanie zwolnienia podmiotowego przy sprzedaży niektórych towarów,
 • zmiany w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania (sankcji),
 • omówienie istotnych zmian w stosowaniu systemu TAX FREE.

10. Zmiany w VAT związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej:

 • stosowanie rozliczeń WDT i WNT na przełomie 2020 i 2021 r.,
 • eksport towarów i import towarów w transakcjach z Wielką Brytanią w 2021 r.,
 • sprzedaż towarów na rzecz konsumentów z Wielkiej Brytanii,
 • eksport i import usług do i z Wielkiej Brytanii,
 • szczególny podatkowy status podatników z Irlandii Północnej.

11. Zmiany w kasach rejestrujących od stycznia 2021 r.:

 • czynności objęte od stycznia 2021 r. obowiązkowymi kasami online,
 • zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług wymienionych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • kasy online w niektórych branżach,
 • pozostałe zmiany dotyczące kas rejestrujących.

Prowadzący: