Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy / Wynagrodzenia / Zatrudnianie cudzoziemców

Rozliczenie wynagrodzenia pracowników delegowanych i cudzoziemców

Na szkoleniu na praktycznych przykładach zostanie przedstawione rozliczenie wynagrodzenia pracowników delegowanych i cudzoziemców. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które dopiero zdobywają wiedzę z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników delegowanych i cudzoziemców a także dla osób, które mają zamiar uzupełnić i uporządkować posiadaną wiedzę w tym zakresie.

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Ustalenie właściwego ustawodawstwa w przypadku delegowania pracowników i zleceniobiorców:

 • przepisy prawa,
 • praca wykonywana w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich,
 • ustalenie właściwego ustawodawstwa w przypadku pracy poza Unią Europejską.

2. Ustalanie podstawy wymiaru składek delegowanych pracowników i zleceniobiorców:

 • zasady, jakie należy stosować, ustalając podstawę składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego za granicą u polskiego pracodawcy,
 • przychody w walutach obcych - kurs stosowany do przeliczenia,
 • stosowanie przepisów § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia,
 • wykonywanie pracy za granicą przez pełny miesiąc,
 • wykonywanie pracy wyłącznie za granicą przez niepełny miesiąc,
 • wykonywanie pracy w jednym miesiącu w Polsce i za granicą,
 • wykonywanie pracy za granicą przez część miesiąca i urlop wypoczynkowy,
 • wykonywanie pracy za granicą przez część miesiąca i zasiłek chorobowy.

3. Ustalanie podstawy wymiaru składek delegowanych zleceniobiorców.

4. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika delegowanego:


a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
b) obliczanie dni pobytu:

 • 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym,
 • 183 dni w ciągu danego roku podatkowego/kalendarzowego.

c) zwolnienie od podatku części przychodów w kwocie odpowiadającej 30% diety,
d) rozliczenie wynagrodzenia po zmianach od 1.07.2022 r.:

 • oświadczenia i wnioski, które mają wpływ na obliczenie zaliczki na podatek,
 • pracownicze koszty uzyskania przychodów,
 • stawka podatkowa,
 • zwolnienia od podatku stosowane przez płatnika (ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów).

5. Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego przez delegowanego zleceniobiorcę

6. Dodatkowe świadczenia przysługujące pracownikom i zleceniobiorcom delegowanym:

 • koszt mieszkania udostępnionego nieodpłatnie,
 • zapewnienie kosztów przejazdu,
 • wyżywienie zapewnione przez pracodawcę.

7. Rozliczenie wynagrodzenia obywateli Ukrainy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • wykonywanie pracy poza granicami Polski,
 • rozliczenie podatku od przychodów uzyskanych przez obywatela Ukrainy z tytułu zawartej z polskim podmiotem umowy o pracę,
 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • zaliczka na podatek od 1 lipca 2022,
 • przychody ze stosunku pracy uzyskiwane przez obywateli Ukrainy, którzy nie ukończyli 26 roku życia,
 • nowe zwolnienia od podatku,
 • przychody ze stosunku pracy uzyskiwane przez cudzoziemców a wpłaty na PPK.

8. Rozliczenie przychodów z umowy zlecenia zawartej z obywatelem Ukrainy:

 • rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia obywatela Ukrainy, który przedstawił certyfikat rezydencji,
 • rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia obywatela Ukrainy, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji, a jego pobyt na terytorium Polski nie przekracza 183 dni w roku podatkowym,
 • rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia obywatela Ukrainy, który nie przedstawił certyfikatu rezydencji, a jego pobyt na terytorium Polski przekracza 183 dni w roku podatkowym,
 • rezydencja ustalona na podstawie oświadczenia,
 • rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia gdy zleceniobiorca łożył oświadczenie, że ośrodek jego interesów życiowych mieści się w Polsce
 • zmiana rezydencji podatkowej w trakcie umowy zlecenia,
 • pisemne oświadczeni o posiadaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych,
 • umowa zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej,
 • umowa zlecenia zawarta z cudzoziemcem.

9. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku pracownika delegowanego.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.  

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).