Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Rozliczenie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców od podstaw 2024/2025

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Szkolenie ma charakter warsztatowy przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają pracę jako specjalista ds. płac – każde zagadnienie to przede wszystkim praktyczne przykłady poparte częścią teoretyczną.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rozliczenie wynagrodzenia ze stosunku pracy na liście płac – 2024/2025:
  • wskaźniki i stawki 2024/2025,
  • podstawa wymiaru składek,
  • obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy,
  • koszty uzyskania przychodów (możliwość rezygnacji, praca zdalna, w miesiącu, w którym pracownik nie świadczy pracy, po ustaniu zatrudnienia, w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu,
  • zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia, stawka podatku, próg podatkowy,
  • oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek,
  • rozliczanie wynagrodzeń na przełomie roku 2024/2025,
  • lista płac w szczególnych przypadkach: lista płac w przypadku kilku wypłat w miesiącu, lista płac a oświadczenie pracownika o wspólnym rozliczeniu małżonków, lista płac w przypadku, gdy pracownik przystąpił do PPK, lista płac przy niskim wynagrodzeniu - obniżenie
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek, lista płac przy wysokim wynagrodzeniu - roczne ograniczenie składek, przekroczenia progu podatkowego, lista płac, gdy do przychodów ze stosunku pracy zastosowano zwolnienie od podatku, lista płac a przychód, gdy pracownik uzyskuje świadczenia niepieniężne, wieloskładnikowa lista płac.
 2. Przychody wolne od składek, przychody wolne od podatku – przykłady aktualne interpretacje podatkowe, aktualne orzecznictwo.
 3. Świadczenia niepieniężne uzyskiwane przez pracownika - rozliczenie:
  • przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych,
  • akcje uzyskane przez pracownika w ramach programu motywacyjnego,
  • świadczenia z zfśs – limity zwolnień od podatku w 2024, zasady stosowania limitów w roku kalendarzowym,
  • korzyści materialne wynikające z regulaminów wynagradzania,
  • zapewnienie mieszkania sfinansowanego przez pracodawcę,
  • inne wybrane.
 4. Lista płac w przypadku, gdy pracownik choruje:
  • podstawowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku,
  • wynagrodzenie chorobowe, świadczenia z ubezpieczenia chorobowego na liście płac,
  • składniki wynagrodzenia do których pracownik ma prawo w okresie pobierania zasiłku.
 5. Rozliczenie przychodów z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło:
  • podstawa wymiaru składek,
  • rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń: umowa zlecenia wykonywana przez ucznia lub studenta, umowa zlecenia wykonywana przez emeryta lub rencistę, kilka umów zlecenia, umowa zlecenia z osobą, która jest zatrudniona na
  • podstawie umowa o pracę, umowa zlecenia z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą, umowa zlecenia a prawo do emerytury, umowa zlecenia z uczniem lub studentem, umowa zlecenia z osobą pobierającą zasiłek macierzyński, z osobą na urlopie wychowawczym, na urlopie bezpłatnym,
  • rozliczenie wynagrodzenia: zasady stosowane przy obliczaniu zaliczki na podatek – koszty uzyskania przychodów, stawka podatku, oświadczenia i wnioski składane przez zleceniobiorcę, które mają wpływ na obliczenie zaliczki na podatek – PIT-2 (9), składka zdrowotna do wysokości zaliczki na podatek, zwolnienia od podatku stosowane do przychodów uzyskiwanych przez zleceniobiorców (ulga dla młodych, ulga dla rodziców 4+, ulga dla pracujących seniorów, ulga na powrót), świadczenia niepieniężne uzyskiwane przez zleceniobiorców (nieodpłatne zakwaterowanie, samochód do celów prywatnych, pakiet medyczny, studia, szkolenia), rozliczenie wynagrodzenia, gdy zleceniobiorca przystąpił do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w trakcie miesiąca, zryczałtowany podatek od przychodów uzyskanych z umowy zlecenia, ubezpieczenia w ZUS ze zlecenia studenta na urlopie dziekańskim oraz po ukończeniu studiów licencjackich.
 6. Umowa zlecenia zawarta z pracownikiem – rozliczenie wynagrodzenia.
 7. PIT-11, PIT-4R za 2024 r.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).