Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Rozliczenie wynagrodzeń i zasiłków w sytuacjach wątpliwych 2024/2025

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników w sytuacjach wątpliwych. Szkolenie ma charakter warsztatowy – każde zagadnienie to przede wszystkim praktyczne przykłady poparte częścią teoretyczną.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rozliczenie wynagrodzeń – szczególne przypadki:
  • rozliczenie wynagrodzenia w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika w roku podatkowym,
  • dwie umowy u jednego pracodawcy, rozliczenie wynagrodzenia, podstawa wymiaru zasiłku,
  • dwie umowy zawarte z pracodawcą,
  • umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem, rozliczenie wynagrodzenia, podstawa wymiaru zasiłku,
  • obniżenie składki zdrowotnej w przypadku zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
  • obniżenie składki zdrowotnej w przypadku, gdy dochód pracownika uzyskany w roku podatkowym przekroczył kwotę 85528 zł,
  • obniżenie składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik przystąpił do PPK, PPE,
  • obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdy pracownik złożył oświadczenie o wspólnym rozliczeniu małżonków,
  • składki na FP, FS i FGŚP – w szczególnych przypadkach, od przychodów ze stosunku pracy wypłacanych po ustaniu stosunku pracy.
 2. Wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego w sytuacjach wątpliwych.
 3. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie za miesiąc, w którym udzielono pracownikowi czas wolny za godziny nadliczbowe.
 4. Rozliczenie wynagrodzenia pracownika, którego zatrudnienie ustało w trakcie okresu rozliczeniowego.
 5. Rozliczenie wynagrodzenia pracownika, który odbywał podróż służbową, odbywał szkolenie poza godzinami pracy.
 6. Ryczałty i ekwiwalenty – wpływ zasad ustalania na uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku, wynagrodzenia za urlop.
 7. Rozliczenie wynagrodzenia pracownika, który przystąpił do PP.
 8. Umowa zlecenia uznana za umowę o pracę po kontroli ZUS:
  • korekta dokumentów zgłoszeniowych,
  • korekta dokumentów rozliczeniowych,
  • informacja PIT-11 sporządzona dla pracownika,
  • zapłata składek za pracownika.
 9. Nadpłacone wynagrodzenie z powodu błędu pracodawcy, zwrot nadpłaty przez pracownika i rozliczenie zwrotu przez pracodawcę.
 10. Nadpłata składek z tytułu przekroczenia rocznego ograniczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:
  • korekta dokumentów rozliczeniowych,
  • rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu dokonania zwrotu nadpłaconych składek,
  • zwrot składek byłemu pracownikowi.
 11. Podstawa wymiaru zasiłku – szczególne przypadki:
  • uzupełnianie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru zasiłków (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej; urlop bezpłatny, urlop opiekuńczy, wolne z powodu siły wyższej przed powstaniem niezdolności do pracy),
  • podstawa wymiaru zasiłku – składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne, roczne,
  • zmiana wymiaru etatu,
  • urlop i choroba w miesiącu, który wymaga uzupełnienia,
  • składników kwartalnych i rocznych,
  • składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku – zasady jakie należy stosować przy dokonywaniu kwalifikacji,
  • wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłku,
  • wypełnianie ZUS Z-3 – problemy i wątpliwości.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).