Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek CIT

Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 – przychody i koszty na przełomie roku

Przełom roku to duże wyzwanie dla księgowych – zamykanie ewidencji rachunkowych, rozliczanie inwentaryzacji i weryfikacja aktywów przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Jakby było mało, są jeszcze podatki – miesiąc na sporządzenie informacji o przychodach i kosztach pracowniczych i przygotowanie się do rozliczenia rocznego podatku CIT, czyli weryfikacja, czy moment ujęcia zdarzeń w księgach rachunkowych jest taki sam w podatku dochodowym, czy koszty wygenerowane na potrzeby bilansowe są jednocześnie kosztem podatkowym oraz weryfikacja, czy zebrano wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Moment powstania przychodów na przełomie roku:
  • dostawy bez faktur,
  • faktury bez dostaw,
  • usługi ciągłe,
  • zaliczki i zapłaty z góry,
  • faktury korygujące.
 2. Koszty podatkowe na przełomie roku:
  • ustalenie momentu poniesienia,
  • rozliczenie usług ciągłych,
  • zamknięcie ewidencji rachunkowych a przyporządkowanie do roku podatkowego, rozliczenia międzyokresowe w ujęciu podatkowym,
  • faktury korygujące;
  • wynagrodzenia pracowników i osób współpracujących;
 3. Tworzenie kosztów na dzień bilansowy (przeszacowania, wyceny, odpisy aktualizujące, utrata wartości, różnice kursowe) a moment ujęcia ich w kosztach podatkowych.
 4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w przychodach i kosztach podatkowych; właściwa dokumentacja.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.