Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Umowy cywilnoprawne

Rozliczenie podatkowo-składkowe przychodów uzyskanych z tytułu umów cywilnoprawnych

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę.

2. Ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne FP, FS, FGŚP osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

3. Umowa zlecenia jedyny tytuł do ubezpieczeń.

4. Zmiany przepisów podatkowych i ich wpływ na rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.

5. Rozliczenie składek i podatku od przychodów z tytułu umowy zlecenia w przypadkach szczególnych - w 2022 r. i po zmianach od 2023 r.

a) Zbieg tytułów do ubezpieczeń:

 • umowa zlecenia wykonywana przez ucznia lub studenta,
 • umowa zlecenia wykonywana przez emeryta lub rencistę,
 • kilka umów zlecenia,
 • umowa zlecenia z osobą, która jest zatrudniona na podstawie umowa y pracę,
 • umowa zlecenia z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą,
 • umowa zlecenia z członkiem zarządu powołanym do pełnienia funkcji, z członkiem Rady Nadzorczej,
 • umowa zlecenia a prawo do emerytury,
 • umowa zlecenia z uczniem lub studentem,
 • umowa zlecenia z osobą pobierającą zasiłek macierzyński, z osobą na urlopie wychowawczym, na urlopie bezpłatnym.

b) Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy zawarta z innym podmiotem - wyrok TK.

c) Umowa zlecenia z osobą, która przystąpiła do PPK.

d) Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.

e) Złożenie przez zleceniobiorcę wniosku o niepobieranie zaliczek i przekroczenie limitu dochodów.

f) Przychody zleceniobiorcy zwolnione od podatku (ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla emerytów).

g) Umowa zlecenia a 50% koszty uzyskania przychodów.

h) Rozliczenie wynagrodzenia w przypadku przekroczenia rocznego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

i) Rozliczenie wynagrodzenia, gdy zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca.

j) Rozliczenie wynagrodzenia, gdy zleceniobiorca przystąpił do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych w trakcie miesiąca.

k) Wynagrodzenie, gdy zleceniobiorca przez część miesiąca choruje.

l) Oświadczenia i wnioski składane przez zleceniobiorcę mające wpływ na rozliczenie wynagrodzenia.

m) Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu umowy zlecenia.

n) Świadczenia niepieniężne uzyskane przez zleceniobiorcę (nieodpłatne zakwaterowanie, samochód do celów prywatnych, pakiet medyczny, studia, szkolenia).

6. Korekta rozliczenia z tytułu składek:

 • nadpłata składek,
 • niedopłata składek,
 • umowa zlecenia uznana za umowę o pracę po kontroli ZUS.

7. Potrącenia z wynagrodzenia uzyskanego przez zleceniobiorcę.

8. Rozliczanie odbywanych przez zleceniobiorców podróży związanych z wykonywaniem umowy zlecenia.

9. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługujące zleceniobiorcy:

 • zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia, gdy zleceniobiorca nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia z innego,
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia, gdy przerwa pomiędzy aktualnym i poprzednim okresem ubezpieczenia przekroczyła 30 dni
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia, gdy zleceniobiorca posiada wcześniejszy okresu ubezpieczenia z innego tytułu, a przerwa w tym ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni.

10. Informacja PIT-11 sporządzona przez zleceniodawcę.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.  

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).