Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład / Wynagrodzenia

Rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian planowanych od 1 lipca 2022 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie planowanych zmian które wejdą w życie od 1 lipca 2022 r., a które mają wpływ na naliczanie wynagrodzeń.

Szkolenie może stanowić ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się płacami.

Szkolenie ma charakter warsztatowy - każde zagadnienie to przede wszystkim praktyczne przykłady poparte częścią teoretyczną.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kolejne zmiany przepisów w 2022 r.:

1) wprowadzenie nowej skali podatkowej,
2) likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,
3) zmiana zasad stosowania przez płatników 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
4) zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
5) przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci,
6) zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka warunkującego możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla rodzin 4+, czy z podatkowej ulgi na dzieci,
7) zmiana w zasadach normujących doliczanie w rozliczeniu rocznym dochodów niepełnoletnich dzieci do dochodów rodziców,
8) zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
9) możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
10) zryczałtowana stawka podatkowa,
11) uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.,
12) zmiana w zakresie mechanizmu obniżania składki zdrowotnej do 0 zł,
13) rozliczenie roczne i hipotetyczna zaliczka.

2. Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek - planowane zmiany przepisów.

3. Rozliczenie wynagrodzenia - przypadki szczególne:

1) nierozliczona nadwyżka niepobranej zaliczki po 1 lipca 2022 r.,
2) rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów, stosowanie kosztów uzyskania przychodów,
3) dwie umowy zawarte z tym samym pracodawcą limit dla stosowania ulgi i przepisów rozporządzenia,
4) kilka wypłat w miesiącu a limit dla stosowania ulgi i przepisów rozporządzenia,
5) rezygnacja z ulgi dla pracowników, kosztów uzyskania przychodów, brak PIT-2 - porównanie zaliczek,
6) umowa zlecenia zawarta pracownikiem,
7) zasiłek, wynagrodzenie chorobowe i wynagrodzenie za pracę na liście płac - ulga i stosowanie przepisów rozporządzenia,
8) lista płac gdy dochód przekroczył pierwszy próg podatkowy,
9) lista płac gdy przekroczona została kwota ograniczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
10) oświadczenie pracownika o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem - kiedy podwójna kwota zmniejszającą zaliczkę,
11) składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek:

 • niewielka kwota wynagrodzenia
 • przychody oskładkowane oraz przychody zwolnione ze składek - a obniżenie składki zdrowotnej
 • obniżenie składki zdrowotnej w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek (zwolnienie dla osób do 26 r..ż., zwolnienie dla osób wychowujących 4 dzieci, zwolnienie dla osób 60+/65+.

12) koszty uzyskania przychodów do wysokości przychodów,
13) przychody ze stosunku pracy a 50% koszty uzyskania przychodów:

 • 50% koszty uzyskania przychodów a limit zwolnień od podatku,

14) lista płac w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia z podatku:

 • zwolnienie od podatku dla dużych rodzin,
 • zwolnienie od podatku dla zmieniających miejsce zamieszkania na terytorium RP,
 • zwolnienie od podatku dla osób 60+, 65+,
 • przekroczenie limitu zwolnień - stawka podatku, próg podatkowy.

 4. Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne na liście płac - przykłady praktyczne:

 • świadczenia socjalne (zapomogi, dofinansowanie wypoczynku),
 • przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych, samochód prywatny do celów służbowych,
 • nieodpłatnego zakwaterowania dla pracowników.

5. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia po 1 lipca 2022 r.:

1) składki, podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek,
2) możliwość złożenia przez zleceniobiorcę wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek,
3) obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek,
4) stosowanie przez płatnika 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
5) umowa zlecenia a zwolnienia od podatku:

 • zwolnienie od podatku dla dużych rodzin,
 • zwolnienie od podatku dla zmieniających miejsce zamieszkania na terytorium RP,
 • zwolnienie od podatku dla osób 60+, 65+,
 • przekroczenie limitu zwolnień - stawka podatku, próg podatkowy.

6. Rozliczenie przychodów uzyskiwanych przez członków zarządu, członków rady nadzorczej, przychodów uzyskiwanych z tytułu kontraktów menedżerskich od 1 lipca 2022.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.  

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).