Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Polski Ład / Wynagrodzenia

Rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem najnowszych przepisów Polskiego Ładu – kompendium

Rozliczanie wynagrodzeń wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów prawa podatkowego i przede wszystkim bogatej praktyki w zakresie sporządzania list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych. Specjalistyczne programy kadrowo-płacowe wspomagają skomplikowane procesy, ale wymagają stałego monitorowania naliczeń, ze względu na szczególne, indywidualne sytuacje niektórych pracowników: absencja chorobowa, urlop bezpłatny, opodatkowanie dodatkowych świadczeń niepieniężnych, naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, potrącenia egzekucyjne itp.

Szczególny trud podejmują osoby, które kontrolują podmioty otrzymujące pomoc finansową, w zakresie właściwego przeznaczenia i wykorzystania przyznanych środków.

Szkolenie omawia krok po kroku podstawowe zasady naliczania i wypłacania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, uwzględniając wszystkie ich elementy. Obejmuje zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu tych umów oraz wyczerpująco zasady ich opodatkowania. Wszystkie treści przywołują podstawy prawne ich stosowania.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach jednostek udzielających dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych oraz osób rozpoczynających pracę w dziale kadrowo-płacowym instytucji publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rodzaje umów o pracę.
2. Elementy umowy o pracę.
3. Termin nawiązania stosunku pracy.
4. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu.
5. Zasady ustalania wymiaru czasu pracy.
6. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - systemy i formy płac:

a. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
b. Wynagrodzenie zasadnicze.
c. Premia i nagroda pieniężna.
d. Dodatki stawkowe i inne dodatki.
e. Minimalne wynagrodzenie.
f. Terminy wypłacania wynagrodzenia.
g. Forma wypłaty.
h. Niezbywalność prawa do wynagrodzenia.

7. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac:

a. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
b. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
c. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
d. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.
e. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
f. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
g. Dodatek wyrównawczy.
h. Wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia.
i. Wynagrodzenie w okresie niewykonywania pracy i inne.

8. Rozliczenia publicznoprawne: PIT i ZUS:

a. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • obowiązki płatnika - zaliczka na podatek dochodowy,
 • skala podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zasady stosowania stawek podatkowych 17% i 32%,
 • kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek - ulga podatkowa,
 • ulga dla klasy średniej od 2022 r.,
 • zasady pobierania zaliczek - oświadczenia i wnioski pracownika,
 • nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy,
 • zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów,
 • ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy,
 • termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy,
 • mikrorachunek podatkowy.

b. zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • rodzaje ubezpieczeń i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
 • ustalanie podstawy wymiaru składek,
 • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
 • ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
 • ustalanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokonywanie opłat składek (terminy,  numer rachunku składkowego).

9. Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).
10. Fundusz Solidarnościowy.
11. Fundusz Emerytur Pomostowych.
12. Pracownicze Plany Kapitałowe.
13. Potrącenia z wynagrodzeń:

a. Potrącenia dokonywane bez zgody pracownika.
b. Maksymalne kwoty potrąceń.
c. Kwoty wolne od potrąceń.
d. Kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
e. Zasady dokonywania dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń.
f. Kwoty wolne od potrąceń w czasie epidemii.
g. Kwota wolna od potrąceń - niepełny wymiar czasu pracy.
h. Potrącenia z umów zlecenia.
i. Potrącenia ze świadczeń.

14. Rozliczenia wynagrodzeń emerytów i osób do ukończenia 26 r.ż. - w tym studentów.
15. Technika naliczania wynagrodzenia krok po kroku.
16. Sporządzanie deklaracji ZUS:

a. Płatnik składek i ubezpieczony.
b. Rodzaje składanych deklaracji: zgłoszeniowe płatnika i ubezpieczonego oraz rozliczeniowe.
c. Nowe wzory deklaracji i raportów ZUS DRA i ZUS RCA od 01.01.2022.

17. Umowy cywilnoprawne: umowa zlecenia i umowa o dzieło.
18. Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło:

a. Zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia:

 • minimalna stawka godzinowa,
 • ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczka na podatek dochodowy,
 • ustalanie kosztów uzyskania przychodu,
 • ustalanie wysokości składki na PPK.

b.Rozliczanie umowy zawartej na okres dłuższy jak 1 miesiąc:

 • wypłata wynagrodzenia,
 • termin rozliczenia podatku dochodowego i rozliczenia z ZUS.

c. Rozliczanie umów ryczałtowych: koszty uzyskania przychodu, rozliczenie roczne.

19. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób świadczących usługi na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło:

a. Umowa zlecenia jako jedyny tytuł do ubezpieczenia.
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych - umowa zlecenia i inne tytuły:

 • Kilka umów zleceń.
 • Zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy.
 • Umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz.
 • Zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
 • Zlecenie i prawo do emerytury lub renty.
 • Umowa zlecenia z uczniem lub studentem do 26 roku życia.
 • Zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.
 • Zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu wychowawczego.
 • Zlecenie dla członka Rady Nadzorczej.
 • Kontrakt menedżerski.

20. Ubezpieczenie zdrowotne osób, które wykonują umowy cywilnoprawne.
21. Formularz ROD - umowy o dzieło.

Prowadzący:

Anna Król-Błażejewska

Anna Król-Błażejewska

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.