Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Rozliczanie wynagrodzeń na liście płac. Obowiązki pracodawcy na przełomie roku 2023/2024

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Szkolenie ma charakter warsztatowy - każde zagadnienie to przede wszystkim praktyczne przykłady poparte częścią teoretyczną.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiana minimalnego wynagrodzenia od lipca 2023 i stycznia 2024 r. i jego wpływ na inne składniki wynagrodzenia:
  • nowy składnik wynagrodzenia (dodatek za szczególne warunki pracy) nieuwzględniany przy obliczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r.,
  • wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu.
 2. Obowiązki płatnika składek i podatku związane z końcem roku.
 3. Sporządzanie PIT-11 za 2023 r.
 4. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy na przełomie roku.
 5. Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę z umowy cywilnoprawnej i zasiłków w 2024 r.:
  • wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu,
  • kwoty wolne od potrąceń.
 6. Rozliczenie wynagrodzenia i innych świadczeń w przypadku ustania stosunku pracy.
 7. Limity zwolnień od podatku obowiązujące w roku podatkowym.
 8. Korekta odpisu na ZFŚS.
 9. Rozliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy:
  • koszty uzyskania przychodów w przypadkach szczególnych,
  • rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów,
  • kwota zmniejszająca podatek - 1/12, 1/24, 1/36,
  • przekroczenie progu podatkowego,
  • dwie umowy z tym samym pracodawcą,
  • rozliczenie wynagrodzenia, gdy pracownik złożył oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem,
  • przychody ze stosunku pracy a 50% koszty uzyskania przychodów,
  • wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński na liście płac.
 10. Rozliczenie przychodów z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło na przełomie roku:
  • wnioski o oświadczenia składane przez zleceniobiorców,
  • stosowanie kwoty zmniejszającej podatek 1/12/, 1/24, 1/36,
  • koszty uzyskania przychodów,
  • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.
 11. Umowa zlecenia zawarta z pracownikiem - rozliczenie wynagrodzenia.
 12. Przychody zwolnione od podatku:
  • lista płac w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia od podatku, ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów,
  • rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu limitu zwolnienia,
  • jednoczesne korzystanie ze zwolnień od podatku na podstawie różnych przepisów,
  • odprawa emerytalna dla pracownika korzystającego z ulgi dla seniorów,
  • dodatkowe świadczenia dla pracowników a przychody wolne od podatku (samochód służbowy, świadczenia z ZFŚS).
 13. Przychody, które nie stanowią podstawy wymiaru składek - zmiany od 1 września 2023:
  • odprawy, odszkodowania wypłacane z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy,
  • odprawy wypłacone pracownikom powołanym do TSW,
  • posiłki finansowane przez pracodawcę - zmiany od 1 września 2023,
  • składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania zasiłku,
  • dodatki uzupełniające zasiłek chorobowy,
  • korzyści materialne wynikające z regulaminów wynagradzania.
 14. Rozliczenie wynagrodzenia pracownika pracującego zdalnie:
  • ekwiwalent, ryczałt, zwrot kosztów pracownika pracującego zdalnie a przychód podatkowy,
  • zasady ustalania ekwiwalentu,
  • praca zdalna a koszty uzyskania przychodów,
  • praca zdalna a podróż służbowa.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).