Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Rozliczanie wynagrodzeń – kompendium

Rozliczanie wynagrodzeń wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów prawa podatkowego i przede wszystkim bogatej praktyki w zakresie sporządzania list płac. Specjalistyczne programy kadrowo-płacowe wspomagają skomplikowane procesy, ale wymagają stałego monitorowania naliczeń, ze względu na szczególne, indywidualne sytuacje niektórych pracowników: absencja chorobowa, urlop bezpłatny, opodatkowanie dodatkowych świadczeń niepieniężnych, naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, potrącenia egzekucyjne itp.

Szczególny trud podejmują osoby, które kontrolują podmioty otrzymujące pomoc finansową, w zakresie właściwego przeznaczenia i wykorzystania przyznanych środków.

Szkolenie omawia krok po kroku podstawowe zasady naliczania i wypłacania wynagrodzeń ze stosunku pracy, uwzględniając wszystkie elementy. Obejmuje zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz wyczerpująco zasady ich opodatkowania. Wszystkie treści przywołują podstawy prawne ich stosowania.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach rozpoczynających pracę w dziale kadrowo-płacowym instytucji publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rodzaje umów o pracę:
  • Umowa na okres próbny.
  • Umowa na czas określony.
  • Umowa na czas nieokreślony.
  • Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy o pracę.
 2. Elementy umowy o pracę.
 3. Termin nawiązania stosunku pracy.
 4. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu:
  • Zasady ustalania wymiaru czasu pracy.
 5. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - systemy i formy płac:
  • Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
  • Wynagrodzenie zasadnicze.
  • Premia i nagroda pieniężna.
  • Dodatki stawkowe i inne dodatki.
  • Minimalne wynagrodzenie.
  • Terminy wypłacania wynagrodzenia.
  • Forma wypłaty.
  • Niezbywalność prawa do wynagrodzenia.
 6. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac:
  • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
  • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
  • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
  • Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
  • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
  • Dodatek wyrównawczy.
  • Wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia.
  • Wynagrodzenie w okresie niewykonywania pracy i inne.
 7. Rozliczenia publicznoprawne:
  • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: obowiązki płatnika - zaliczka na podatek dochodowy, skala podatku dochodowego od osób fizycznych, zasady stosowania stawek podatkowych, kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek - ulga podatkowa, ulga podatkowa dla klasy średniej (pierwsze półrocze 2022 r.), zasady pobierania zaliczek - oświadczenia i wnioski pracownika, Polski Ład - nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy (pierwsze półrocze 2022 r.), zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów, ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy, mikrorachunek podatkowy.
  • zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne: zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, rodzaje ubezpieczeń i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie podstawy wymiaru składek, ustalanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, dokonywanie opłat składek (terminy, numer rachunku składkowego).
 8. Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).
 9. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy).
 10. Fundusz Emerytur Pomostowych.
 11. Pracownicze Plany Kapitałowe:
  • wysokość składki,
  • wpływ na podatek dochodowy,
  • ujęcie w deklaracji ZUS.
 12. Potrącenia z wynagrodzeń:
  • Potrącenia dokonywane bez zgody pracownika.
  • Maksymalne kwoty potrąceń.
  • Kwoty wolne od potrąceń.
  • Kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
  • Zasady dokonywania dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń.
  • Kwoty wolne od potrąceń w czasie epidemii.
  • Kwota wolna od potrąceń- niepełny wymiar czasu pracy.
  • Potrącenia z umów zlecenia.
  • Potrącenia ze świadczeń.
 13. Technika naliczania wynagrodzenia krok po kroku.
 14. Sporządzanie deklaracji ZUS:
  • Płatnik składek i ubezpieczony.
  • Rodzaje składanych deklaracji: zgłoszeniowe płatnika i ubezpieczonego oraz rozliczeniowe.
  • Nowe wzory deklaracji i raportów ZUS DRA i ZUS RCA od 01.01.2022.

Prowadzący:

Anna Król-Błażejewska

Anna Król-Błażejewska

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.