Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Rozliczanie wynagrodzeń – kompendium

Rozliczanie wynagrodzeń wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów prawa podatkowego i przede wszystkim bogatej praktyki w zakresie sporządzania list płac. Specjalistyczne programy kadrowo-płacowe wspomagają skomplikowane procesy, ale wymagają stałego monitorowania naliczeń, ze względu na szczególne, indywidualne sytuacje niektórych pracowników: absencja chorobowa, urlop bezpłatny, opodatkowanie dodatkowych świadczeń niepieniężnych, naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, potrącenia egzekucyjne itp.

Szczególny trud podejmują osoby, które kontrolują podmioty otrzymujące pomoc finansową, w zakresie właściwego przeznaczenia i wykorzystania przyznanych środków.

Szkolenie omawia krok po kroku podstawowe zasady naliczania i wypłacania wynagrodzeń ze stosunku pracy, uwzględniając wszystkie elementy. Obejmuje zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz wyczerpująco zasady ich opodatkowania. Wszystkie treści przywołują podstawy prawne ich stosowania.

Szkolenie przygotowane jest z myślą o pracownikach rozpoczynających pracę w dziale kadrowo-płacowym instytucji publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rodzaje umów o pracę:

 1. Umowa na okres próbny.
 2. Umowa na czas określony.
 3. Umowa na czas nieokreślony.
 4. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy o pracę.

2. Elementy umowy o pracę.

3. Termin nawiązania stosunku pracy.

4. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu:

4a. Zasady ustalania wymiaru czasu pracy.

5. Wynagrodzenie ze stosunku pracy - systemy i formy płac:

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
 2. Wynagrodzenie zasadnicze.
 3. Premia i nagroda pieniężna.
 4. Dodatki stawkowe i inne dodatki.
 5. Minimalne wynagrodzenie.
 6. Terminy wypłacania wynagrodzenia.
 7. Forma wypłaty.
 8. Niezbywalność prawa do wynagrodzenia.

6. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy płac:

 1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
 2. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
 4. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.
 5. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
 6. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
 7. Dodatek wyrównawczy.
 8. Wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 9. Wynagrodzenie w okresie niewykonywania pracy i inne.

7. Rozliczenia publicznoprawne:

 1. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:
 • obowiązki płatnika - zaliczka na podatek dochodowy,
 • skala podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zasady stosowania stawek podatkowych,
 • kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek - ulga podatkowa,
 • ulga podatkowa dla klasy średniej (pierwsze półrocze 2022 r.),
 • zasady pobierania zaliczek - oświadczenia i wnioski pracownika,
 • Polski Ład - nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek dochodowy (pierwsze półrocze 2022 r.),
 • zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów,
 • ustalanie podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy,
 • mikrorachunek podatkowy.
 1. zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • rodzaje ubezpieczeń i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
 • ustalanie podstawy wymiaru składek,
 • ustalanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokonywanie opłat składek (terminy, numer rachunku składkowego).

8. Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

9. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Fundusz Solidarnościowy).

10. Fundusz Emerytur Pomostowych.

11. Pracownicze Plany Kapitałowe:

 1. wysokość składki,
 2. wpływ na podatek dochodowy,
 3. ujęcie w deklaracji ZUS.

12. Potrącenia z wynagrodzeń:

 1. Potrącenia dokonywane bez zgody pracownika.
 2. Maksymalne kwoty potrąceń.
 3. Kwoty wolne od potrąceń.
 4. Kolejność dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 5. Zasady dokonywania dobrowolnych potrąceń z wynagrodzeń.
 6. Kwoty wolne od potrąceń w czasie epidemii.
 7. Kwota wolna od potrąceń- niepełny wymiar czasu pracy.
 8. Potrącenia z umów zlecenia.
 9. Potrącenia ze świadczeń.

13. Technika naliczania wynagrodzenia krok po kroku.

14. Sporządzanie deklaracji ZUS:

 1. Płatnik składek i ubezpieczony.
 2. Rodzaje składanych deklaracji: zgłoszeniowe płatnika i ubezpieczonego oraz rozliczeniowe.
 3. Nowe wzory deklaracji i raportów ZUS DRA i ZUS RCA od 01.01.2022.

Prowadzący:

Anna Król-Błażejewska

Anna Król-Błażejewska


Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.