Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Zasiłki

Rozliczanie świadczeń chorobowych w 2022 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Uzyskanie prawa do wynagrodzenia chorobowego i świadczeń z ubezpieczenia społecznego:

 • niezdolność do pracy w okresie wyczekiwania,
 • wypłata świadczeń chorobowych po okresie wyczekiwania,
 • prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz obliczanie podstawy jego wymiaru,
 • ustalenie okresu ubezpieczenia chorobowego uprawniającego do wypłaty zasiłków bez wyczekiwania,
 • uprawnienie pracownika - absolwenta szkoły do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania,
 • świadczenia chorobowe za czas odbywania kwarantanny i izolacji w warunkach domowych,
 • okresy choroby, za które nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego,
 • okoliczności powodujące utratę prawa do świadczeń chorobowych
 • Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego po zasiłku chorobowym z ubezpieczenia chorobowego,
 • świadczenie chorobowe dla pracownika zatrudnionego ponownie po przejściu na emeryturę,
 • wypłata świadczeń chorobowych po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

2. Nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego:

 • okresy zaliczane i niezaliczane do okresu zasiłkowego,
 • rodzaj świadczenia dla pracownika niezdolnego do pracy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego.

3. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych:

 • ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego po okresie wyczekiwania,
 • najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika otrzymującego dodatek stażowy,
 • ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia,
 • podstawa wymiaru zasiłków w razie częstych niezdolności do pracy
 • różne składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych,
 • premia uznaniowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków,
 • wpływ terminowego składnika wynagrodzenia na ustaloną już podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego,
 • wpływ zasad wypłaty składnika wynagrodzenia na wysokość świadczeń chorobowych,
 • nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych,
 • składnik kwartalny w podstawie świadczeń chorobowych,
 • wynagrodzenie za dyżury domowe w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych,
 • wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych premii niewypłacanych za wszystkie miesiące,
 • ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego po przyznaniu nowego składnika wynagrodzenia,
 • świadczenie chorobowe po obniżeniu wynagrodzenia i zaprzestaniu wypłaty dodatku funkcyjnego,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszone za czas urlopu wychowawczego w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego,
 • jednorazowa nagroda w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
 • uzupełnianie dla celów zasiłkowych wynagrodzenia godzinowego pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy,
 • uzupełnianie dodatku stażowego przed wliczeniem do podstawy wymiaru zasiłku,
 • uzupełnienie wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpił urlop, choroba i praca w nadgodzinach,
 • podstawa wymiaru zasiłku w razie nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • premie kwartalne w podstawie zasiłku, gdy nie przepracowano pełnego wymiaru czasu pracy,
 • premia roczna, gdy nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych,
 • niewypłacone premia a wysokość świadczeń chorobowych,
 • uwzględnianie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych premii po zmianie zasad jej wypłaty,
 • podstawa świadczeń chorobowych po zmianie wymiaru czasu pracy
 • nagroda roczna po zmianie etatu w podstawie zasiłku,
 • podstawa zasiłku w razie ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy.

4. Szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracowników oddelegowanych:

 • przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe,
 • najniższa podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników oddelegowanych,
 • ZUS Z-3 dla pracownika delegowanego.

5. Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy:

 • obliczanie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy po okresie wyczekiwania,
 • zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy, który w miesiącu wystąpienia choroby wykonał zlecenie w całości,
 • wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy będącego wcześniej pracownikiem w tej samej firmie,
 • zasiłek chorobowy dla wykonującego kolejne umowy zlecenia u tego samego zleceniodawcy,
 • ustalenie wysokości świadczenia za czas choroby dla menedżera uzyskującego wysokie wynagrodzenie.

6. Zmiana przepisów i ich wpływ na podatkowe rozliczenie świadczeń chorobowych.

Prowadzący: