Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia

Rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac – szkolenie praktyczne

Celem szkolenia jest wskazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń pracowników. Wskazanie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

  • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem aktualnych przepisów, stanowisk, interpretacji i wyroków,
  • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Korzyści ze szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontroli z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

  • obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń ze wskazaniem praktycznych sposób rozliczania składników wynagrodzeń na liście płac,
  • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Jak dokonać zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych?
2. Co oznacza wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto?
3. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego przy umowie o pracę i umowach zlecenia?
4. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
5. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych tylko w dni pracujące lub tylko w dni wolne od pracy?
6. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część dnia pracował i ma na ten dzień zwolnienie lekarskie?
7. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przepracował cały dzień i ma na ten dzień zwolnienie lekarskie?
8. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym?
9. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
10. Jak system wynagradzania wpływa na sposób naliczenia składników na liście płac?
11. Czym różni się premia od nagrody - jaki wpływ na naliczanie wynagrodzeń ma premia i nagroda?
12. Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w przypadkach szczególnych?
13. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmianie składników zmiennych?
14. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
15. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?
16. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadkach szczególnych?
17. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku udzielenia czasu wolnego w celu załatwienia prywatnych spraw?
18. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę dla pracownika, który dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności?
19. Sesja pytań i odpowiedzi.