Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: ZUS

Rodzaje kontroli ZUS i ich zakres, prawa i obowiązki płatnika składek, najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów kontroli ZUS w zależności od rodzaju kontroli, postępowanie pokontrolne i odwoławcze

Szkolenia dla pracowników kadrowo-płacowych wszystkich podmiotów i dla biur rachunkowych

Inspektor kontroli ZUS sprawdza prawidłowość realizowanych zadań przez płatników składek. To co interesuje inspektora kontroli, jakie sprawdza dokumenty, jakich żąda wyjaśnień, jest uzależnione od rodzaju kontroli i jej zakresu. Omówienie najczęściej spotykanych nieprawidłowości z zakresu świadczeń, podlegania ubezpieczeniom i podstawy wymiaru składek pozwoli zminimalizować ewentualne koszty. Przydatna jest również znajomość zasad postępowania pokontrolnego, drogi odwoławczej oraz zasad składania dokumentów ubezpieczeniowych po zakończeniu kontroli.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kontrole okresowe i doraźne:

 • Sytuacje, które powodują zarządzenie danego rodzaju kontroli.
 • Zakres przedmiotowy przeprowadzanych kontroli.

2. Zasady dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania kontroli:

 • Obowiązki inspektora kontroli przed wszczęciem kontroli oraz w czasie trwania kontroli.
 • Prawa podmiotu kontrolowanego.
 • Prawa inspektora kontroli w czasie przeprowadzanej kontroli.
 • Sposób dokumentowania i dowodzenia ustaleń kontroli przez inspektora kontroli.

3. Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli planowych w zakresie:

 • Podlegania ubezpieczeniom społecznym.
 • Ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników.
 • Rozliczania świadczeń.
 • Nadpłat i niedopłat świadczeń.

4. Cel i sposób przeprowadzania i dokumentowania ustaleń kontroli doraźnych w zakresie:

 • Zasadność zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych lub podstawy wymiaru.
 • Zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub osoby z nią współpracującej.
 • Oględziny składników majątkowych.
 • Inne np. „prawie jednoosobowa spółka z o.o.”, „iluzoryczny wspólnik”.

5. Prawa i obowiązki płatnika składek po zakończeniu kontroli:

 • Wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
 • Prawo otrzymania decyzji administracyjnej.
 • Data powstania obowiązku korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 • Sposób korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w związku z Ustaleniami kontroli ZUS.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.
Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.