Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Kadry / ZUS

Rodzaje kontroli ZUS i ich zakres, prawa i obowiązki płatnika składek, najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów kontroli ZUS w zależności od rodzaju kontroli, postępowanie odwoławcze

Płatnicy składek są zobowiązani do wykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, dotyczących ustalania obowiązku ubezpieczeń, okresu tego ubezpieczenia, ustalenia podstawy wymiaru składek oraz ustalanie prawa do zasiłków i wyliczania ich wysokości. Prawidłowość realizacji obowiązkowych zadań jest przedmiotem tzw. kontroli planowych przeprowadzanych przez inspektorów kontroli ZUS, a w pewnych sytuacjach kontroli doraźnych zarządzanych w ściśle określonym zakresie, budzącym wątpliwości w ZUS.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady przeprowadzania kontroli, prawa płatnika składek i obowiązki inspektora kontroli ZUS, których powinien przestrzegać. Wskazane i omówione zostaną najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli okresowych.

Uczestnicy szkolenia poznają również okoliczności, jakie powodują zarządzenie przez ZUS kontroli doraźnych, ich zakresu i sposobu dokumentowania przez płatników składek faktów i okoliczności mających istotny wpływ na ustalenia zawarte w protokole kontroli.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kontrole okresowe i doraźne:

 • Sytuacje, które powodują zarządzenie danego rodzaju kontroli.
 • Zakres przedmiotowy przeprowadzanych kontroli.

2. Zasady dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania kontroli:

 • Obowiązki inspektora kontroli przed wszczęciem kontroli oraz w czasie trwania kontroli.
 • Prawa podmiotu kontrolowanego oraz sposób egzekwowania ich uwzględniania przez inspektora kontroli.
 • Zasady reprezentowania płatnika składek w czasie kontroli.
 • Prawa inspektora kontroli w czasie przeprowadzanej kontroli.
 • Sposób dokumentowania i dowodzenia ustaleń kontroli przez inspektora kontroli.

3. Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli planowych w zakresie:

 • podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników,
 • rozliczania świadczeń,
 • nadpłat i niedopłat świadczeń.

4. Cel i sposób przeprowadzania oraz dokumentowania ustaleń kontroli doraźnych w zakresie:

 • zasadność zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych lub podstawy wymiaru np. w związku z ubieganiem się o wysokie świadczenie z kodem B,
 • zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub osoby z nią współpracującej np. w związku z ubieganiem się o wysokie świadczenie z kodem B lub zasiłek macierzyński,
 • oględziny składników majątkowych,
 • inne np. „prawie jednoosobowa spółka z o.o.” , „iluzoryczny wspólnik”, menadżer.

5. Prawa i obowiązki płatnika składek po zakończeniu kontroli:

 • wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli,
 • prawo otrzymania decyzji administracyjnej,
 • data powstania obowiązku korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 • sposób korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w związku z ustaleniami kontroli ZUS.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.


Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.


Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.


Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.


Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.