Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT

Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym – opodatkowanie spółek komandytowych i Estoński CIT od stycznia 2021

Resort finansów pracuje nad projektami ustaw wprowadzających rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym. Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy CIT, która – zgodnie z projektem ustawy – ma włączyć do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Zgodnie z projektem ustawy, będzie to system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe). Estoński CIT to jednak nie jedyna nowelizacja, z którą podatnicy będą musieli się zmierzyć od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo pracuje nad projektem nowelizacji ustawy CIT, PIT i ustawy o podatku od przychodów ewidencjonowanych. Celem projektowanej noweli jest uszczelnienie systemu podatku CIT i PIT. Największe zmiany wiązać się będą z planowanym objęciem zakresem podmiotowym ustawy CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych. Rewolucyjne jest też wprowadzenie (na wybranych podatników podatku CIT) obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości tzw. polityki podatkowej. Projekt przewiduje też zmiany w zakresie cen transferowych i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, już teraz chcemy dać Państwu możliwość zapoznania się ze zbliżającymi się z zmianami w podatku CIT w trakcie szkolenia pt. „REWOLUCYJNE ZMIANY W PODATKU DOCHDOWYM – OPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH I ESTOŃSKI CIT OD STYCZNIA 2021”.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. NOWELIZACJA USTAWY CIT:

1. Rozszerzenie zakresu podmiotowego CIT:

a. Spółka komandytowa podatnikiem CIT:

  • czy wszystkie spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego?
  • zasady wypłaty „starych” zysków ze spółki komandytowej
  • wypłaty zysków na rzecz komplementariusza
  • wypłaty zysków na rzecz komandytariusza
  • ustalenie wartości podatkowej aktywów przez spółkę komandytową
  • szczególne reguły dla zbywania OPiO w spółkach komandytowych, likwidacji, wystąpienia ze spółek komandytowych utworzonych przed 1 stycznia 2021 r.
  • zmiany od 1 stycznia 2021 r. a rok obrotowy spółki komandytowej b. kiedy spółki jawne będą podatnikami CIT?

2. Pozostałe zmiany:

a. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego dla stawki 9%
b. dostosowanie krajowych regulacji do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zmienianych w drodze MLI
c. ograniczenie możliwości rozliczania strat przy restrukturyzacjach
d. doprecyzowanie regulacji z art. 14a
e. zbliżenie zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości
f. zmiany w przepisach dot. limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego
g. ograniczenia w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia
h. przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych
i. zmiany w cenach transferowych
j. obowiązek sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT
k. kolejna zmiana ws. zwolnienia z podatku od przychodów z budynków

II. NOWELIZAJCA USTAWY PIT I USTAWY O PODATKU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH:

1. Zmiany w CIT a zmiany w PIT.
2. Likwidacja ulgi abolicyjnej w PIT.
3. Złagodzenie warunków dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

a. większy limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
b. zmiana definicji wolnych zawodów.

4. Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
5. Ryczałtu dla najmu a usługi związane z zakwaterowaniem.
6. Likwidacja wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka.
7. Czasowe zwiększenie stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.
8. Pozostałe zagadnienia.

Moduł 2: ESTOŃSKI CIT:

1. Geneza i założenia ogólne estońskiego CIT
2. Podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:

a. obowiązkowa forma prawna,
b. ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych,
c. wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
d. limit przychodowy,
e. warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów,
f. zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałej kategorii podatników.

3. Kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych.
4. Przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania.
5. Znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego.
6. Co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?
7. Stawki podatkowe.
8. Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego.
9. Prawo do odliczenia podatku.
10. Alternatywna forma opodatkowania – tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny.
11. Pozostałe zagadnienia.

Cena szkolenia obejmuje:

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: