Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT

Rewolucyjne zmiany w CIT i PIT od 2021 r.

Celem wdrażanych zmian jest uszczelnienie systemu podatku CIT i PIT. Największe zmiany wiązać się będą z opodatkowaniem CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych. Rewolucyjne jest też wprowadzenie dla wybranych podatników CIT obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości tzw. polityki podatkowej. Nowelizacja przewiduje też zmiany w zakresie cen transferowych i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, a także nałożenie nowych obowiązków na tzw. spółki nieruchomościowe.

Od 1 stycznia 2021 dla spółek kapitałowych będzie dostępny całkiem nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Jest to system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe).  

Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, już teraz chcemy dać Państwu możliwość zapoznania się ze zbliżającymi się z zmianami w podatku CIT i PIT w trakcie szkolenia.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zarządzających przedsiębiorstwami i osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstw – pracowników działów księgowych i finansowych odpowiadających za sprawy związane z obliczaniem podatków, sporządzaniem sprawozdań finansowych czy prowadzących nadzór i kontrolę nad taką działalnością.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

BLOK I - Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych:

1. Spółka komandytowa podatnikiem CIT:

 • cel wprowadzanych zmian.
 • czy wszystkie spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego?
 • zasady wypłaty „starych” zysków ze spółki komandytowej.
 • wypłaty zysków na rzecz komplementariusza.
 • wypłaty zysków na rzecz komandytariusza
 • do jakiego źródła przychodów zaliczyć przychody wspólnika?
 • zwolnienie z CIT przychodów komandytariusza do 60 tyś zł.
 • zmiany od 1 stycznia 2021 r. a rok obrotowy spółki komandytowej
 • czy istnieją legalne formy optymalizacji podatkowej dla spółek komandytowych?
 • czy powstanie obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej?

2. Opodatkowanie CIT spółek jawnych:

 • Jakie spółki jawne uzyskają status podatnika CIT?
 • Jakie zmiany należy zgłaszać do US i w jakim terminie?

BLOK II - Dalsze zmiany w podatkach dochodowych:

1. Podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego dla stawki 9%.

2. Ograniczenie możliwości rozliczania strat przy restrukturyzacjach.

3. Zmiany w amortyzacji, w tym zmiana definicji używanego środka trwałego.

4. Ograniczenia w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia.

5. Nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych:

 • Definicja spółki nieruchomościowej.
 • Jakie informacje podlegają raportowaniu.
 • Spółka nieruchomościowa płatnikiem podatku.

6. Zmiany w cenach transferowych:

 • Transakcji z podmiotami z rajów podatkowych

7. Obowiązek sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT:

 • Jakie informacje trzeba zamieszczać na stronie internetowej.
 • Sankcje za brak wykonania obowiązku.

8. Dalsze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków.

9. Znaczące ograniczenie prawa do korzystania z ulgi abolicyjnej.

BLOK III - Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych:

1. Złagodzenie warunków dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

 • większy limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • zmiana definicji wolnych zawodów.

2. Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

3. Ryczałt dla najmu a usługi związane z zakwaterowaniem.

4. Likwidacja wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka.

5. Czasowe zwiększenie stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.

BLOK IV - ESTOŃSKI CIT:

1. Geneza i założenia ogólne estońskiego CIT.

2. Podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:

 • Obowiązkowa forma prawna.
 • Ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych.
 • Wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Limit przychodowy.
 • Warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów.

3. Kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych.

4. Przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania.

5. Znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego.

6. Co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?

7. Stawki podatkowe.

8. Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

9. Prawo do odliczenia podatku.

BLOK V - Specjalny Fundusz Inwestycyjny:

1. Alternatywna metoda rozpoznawania kosztów podatkowych od inwestycji.

2. Jakie spółki mogą założyć dokonywać odpisów na fundusz?

3. Na co można przeznaczyć środki z Funduszu?

4. Jakie grożą kary za nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy z Funduszu?

Prowadzący: