Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Rewolucyjne zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników

Pandemia wymusiła na ustawodawcy wprowadzenie możliwości polecenia pracownikom świadczenia pracy w trybie zdalnym. W większym lub mniejszym zakresie praca zdalna wpisała się na stałe w zakładach pracy jako sposób świadczenia pracy, a to z kolei skutkowało koniecznością wypracowania kompleksowych prawnych rozwiązań, które pojawią się w Kodeksie pracy. Zmiana Kodeksu pracy ma również uregulować zasady dokonywania kontroli trzeźwości pracowników. Rolą pracodawcy będzie wypracowanie rozwiązań, w ramach których z poszanowaniem dóbr osobistych pracownika oraz danych osobowych, pracownik będzie mógł być poddany kontroli trzeźwości przez pracodawcę, co zwiększy poziom ochrony życia i zdrowia pracowników oraz osób trzecich, a także mienia pracodawcy.

W pierwszej części trener omówi zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej, które wejdą w życie 7.04.2023 r. Zmiany dotyczą wielu obszarów prawa pracy, poczynając od redagowania treści umowy o pracę, poprzez akty wewnątrzzakładowe, dokumentację pracowniczą, bezpieczeństwo pracy, a kończąc na świadczeniach przysługujących pracownikom wykonującym pracę zdalną. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiają się przy wdrożeniu zmian. W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają m.in wzory dokumentów, które będzie można zastosować w praktyce.

W drugiej części szkolenia trener przedstawi zmiany w zakresie kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Zmiany te wejdą w życie 21.02.2023 r. Zaprezentowany zostanie zarówno aspekt dotyczący regulacji wewnątrzzakładowych, jak i materia dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników. W trakcie szkolenia uwzględniona zostanie również zmiana Rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, która modyfikuje sposób prowadzenia akt osobowych pracownika.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac, osób kierujących pracownikami, jak również każdego, dla którego w kręgu zainteresowania pozostaje szeroko rozumiane prawo zatrudnienia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Praca zdalna:

 • Podstawa prawna wdrożenia pracy zdalnej po zmianach ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wykonawczych.
 • Praktyczne rozumienie nowej definicji pracy zdalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia kilku miejsc pracy.
 • Praktyczne rozróżnienie całkowitej i częściowej pracy zdalnej.
 • Przesłanki wdrożenia pracy zdalnej na polecenie pracodawcy - wzór.
 • Rozszerzona pisemna informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej - wzór.
 • Równe traktowanie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji przy pracy zdalnej - nowy obowiązek informacyjny pracodawcy.
 • Okazjonalna praca zdalna - wdrożenie jej „krok po kroku” - wzór.
 • Forma i dokumentowanie powierzenia pracy zdalnej - ewidencja czasu pracy, ewidencja wykonanych czynności, sposób potwierdzania obecności w pracy.
 • Obligatoryjne elementy przepisów wewnątrzzakładowych.
 • Materiały i narzędzia pracy oraz instalacja i serwis sprzętu.
 • Wniosek o pracę zdalną pracownika uprzywilejowanego - wzór.
 • Zasady zwrotu kosztów związanych z pracą zdalną.
 • Obowiązek wypłaty ryczałtu oraz ekwiwalentu przy pracy zdalnej.
 • Kontrola w miejscu świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej - protokół, osoby upoważnione, uzgodnienie terminu, uprawnienia pracodawcy w razie stwierdzenia nieprawidłowości.
 • Monitoring a kontrola na przykładzie pracy zdalnej.
 • Obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bhp ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego oraz organizacji stanowiska pracy - wzory.
 • Wykaz prac, które nie mogą być realizowane zdalnie.
 • Miejsce i okres przechowywania dokumentacji związanej z pracą zdalną.
 • Czas pracy podczas pracy zdalnej - wzory.
 • Badanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy podczas pracy zdalnej.

II. Kontrola trzeźwości pracowników, a także kontrola na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu:

 • Dopuszczalność prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu w ich organizmie.
 • Praktyczny aspekt przesłanych legalizujących kontrolę trzeźwości pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.
 • Niezbędne elementy regulacji wewnątrzzakładowej w zakresie kontroli trzeźwości pracowników.
 • Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy, dotyczący zarówno dotychczasowych, jak i nowozatrudnionych pracowników.
 • Kontrola trzeźwości a badanie stanu trzeźwości.
 • Prawo pracownika do wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy z tyt. kontroli/badania trzeźwości.
 • Dokumentowanie przebiegu badania.
 • Nowa część akt osobowych i sposób umieszczania w niej dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości pracowników.
 • Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu lub wykazania w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną normę.
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników w trakcie realizacji procedur wewnątrzzakładowych.
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tyt. naruszeń przewidzianych w ustawie - zmiana regulaminu pracy.
 • Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.