Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo Pracy / Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA – praktyczne warsztaty z tworzenia regulaminu w 2024 roku

Szkolenie ma na celu wskazanie prawidłowych zapisów jakie powinny być zawarte w regulaminie wynagrodzeń. Uczestnicy szkolenia uzyskają informację jakie uregulowania powinny być zawarte w regulaminie, jakim językiem się posługiwać, aby regulamin był czytelny, spójny i zrozumiały dla pracowników. W trakcie szkolenia będą analizowane przykładowe zapisy w regulaminie z omówieniem możliwych opcji, zapisów, ryzyka.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania:
  • Ustalanie liczby zatrudnionych, zmniejszenie liczby zatrudnionych a obowiązek posiadania regulaminu wynagradzania.
  • Procedura wprowadzania regulaminu wynagrodzeń.
  • Publikacja regulaminu.
  • Miejsce regulaminu wynagradzania w katalogu źródeł prawa pracy.
 2. Zakres przedmiotowy regulaminu.
 3. Definicje w regulaminie.
 4. Taryfikator stanowisk, tabela płac - zasady ustalania wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 5. Dodatkowe świadczenia, dodatki związane z pracą, które nie wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących w regulaminie wynagrodzeń:
  • Analiza przykładowych regulaminów wynagradzania pod kątem zgodności z prawem pracy.
  • Regulacje, które mogą ochronić pracodawcę przez nieuzasadnionymi roszczeniami.
  • Regulacje zawarte w regulaminie, które wpływają na uwzględnianie dodatkowych. składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop, ekwiwalentu za urlop.
  • Funkcja świadczeń przyznawanych pracownikowi -składniki wynagrodzenia i ich funkcja motywacyjna.
 6. Zakaz dyskryminowania w zakresie wynagradzania i przyznawania dodatkowych świadczeń, a prawidłowość zapisów w regulaminie wynagradzania.
 7. Premia a nagroda:
  • Regulacje zawarte w regulaminie, które powodują, że premie stanowią składniki wynagrodzenia są uwzględniane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop, ekwiwalentu za urlop.
  • Regulacje, które powodują, że premia nie jest uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku.
 8. Ekwiwalenty, ryczałty dla pracownika pracującego zdalnie – analiza przykładowych zapisów w regulaminie pod kątem zgodności z prawem pracy.
 9. Korzyści materialne w przepisach regulaminu – wpływ zapisów w regulaminie wynagrodzeń na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych.
 10. Postanowienia regulaminu wynagrodzeń a podstawa wymiaru zasiłku:
  • Zapisy w regulaminie na podstawie których składniki wynagrodzenia uwzględniane są w podstawie zasiłku.
  • Zapisy w regulaminie na podstawie których składniki wynagrodzenia są nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku przyjmuje się, po uzupełnieniu.
  • Jaki zapis w regulaminie powoduje, że wynagrodzenie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku po uzupełnieniu.
  • Jaki zapis w regulaminie powoduje, że wynagrodzenie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku. Po uzupełnieniu ustalanie zasad zmniejszania wynagrodzenia a uzupełnianie.
  • Wpływ zmiany regulaminu wynagradzania (likwidacja składnika wynagrodzenia, zmiana terminów wypłaty) na ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych.
 11. Jakie regulacje dotyczące wynagrodzenia za godziny nadliczbowe mogą zostać zawarte w regulaminie wynagrodzenie:
  • Regulacje, które chronią przed nieuzasadnionym roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
  • Uregulowanie wysokości ryczałtów za godziny nocne i godziny nadliczbowe w regulaminie – prawidłowość zapisów, ryzyko.
  • Dodatki świąteczne – prawidłowość zapisów w regulaminie wynagrodzeń.
 12. Zapisy dotyczące odpraw i odszkodowań w regulaminie wynagrodzeń i ich zgodność z prawem pracy.
 13. Regulacje dotyczące przyznania wynagrodzenia za czas usprawiedliwionych nieobecności w pracy – prawidłowe zapisy, ryzyko
 14. Należności na pokrycie kosztów służbowych – prawidłowe zapisy w regulaminie wynagrodzeń
 15. Postanowienia regulaminu wynagradzania a warunki wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy
 16. Termin wypłaty wynagrodzenia – przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zapisów

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).