Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo Pracy

REGULAMIN PRACY – praktyczne warsztaty z tworzenia regulaminu w 2024 roku

Szkolenie ma na celu wskazanie prawidłowych zapisów jakie powinny być zawarte w regulaminie pracy. Uczestnicy szkolenia uzyskają informację jakie uregulowania powinny być zawarte w regulaminie, jakim językiem się posługiwać, aby regulamin był czytelny, spójny i zrozumiały dla pracowników. W trakcie szkolenia będą analizowane przykładowe zapisy w regulaminie z omówieniem możliwych opcji, zapisów, ryzyka.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy:
  • Ustalanie liczby zatrudnionych, zmniejszenie liczby zatrudnionych a obowiązek posiadania regulaminu wynagradzania.
  • Procedura wprowadzania regulaminu pracy.
  • Publikacja regulaminu.
  • Miejsce regulaminu wynagradzania w katalogu źródeł prawa pracy.
 2. Zakres przedmiotowy regulaminu.
 3. Definicje w regulaminie.
 4. Prawa i obowiązki pracodawcy – doprecyzowanie praw i obowiązków pracodawcy w regulaminie.
 5. Prawa i obowiązki pracownika - doprecyzowanie praw i obowiązków pracownika w regulaminie:
  • Regulacje związane z przebywaniem na terenie zakładu pracy w trakcie pracy i po zakończeniu do pracy.
  • Regulacje dotyczące opuszczenia terenu zakładu pracy w godzinach pracy.
  • Regulacje dotyczące przerw w pracy.
  • Regulacja dotyczące zakazu palenia.
  • Regulacje dotyczące ochrony informacji i tajemnicy pracodawcy – w szczególności dotyczące informacji zamieszczanych przez pracowników w mediach społecznościowych.
 6. Regulacje dotyczące porządku i organizacji pracy:
  • Zasady dopuszczania pracowników do pracy.
  • Obowiązki pracownika związane z wykonywaniem pracy - doprecyzowanie praw i obowiązków pracodawcy w regulaminie.
  • Zdefiniowanie w regulaminie rażącego naruszenia dyscypliny pracy.
 7. Ustalenie zasad korzystania przez pracownika z urządzeń i sprzętu będącego własnością pracodawcy (komputer, telefon komórkowy, samochód służbowy).
 8. Zagadnienia dotyczące czasu pracy w regulaminie pracy – analiza przykładowych zapisów:
  • Systemy i rozkłady czasu pracy.
  • Prawidłowe ustalenie okresu rozliczeniowego – wymagane zapisy w regulaminie, konsekwencje, ryzyko.
  • Pora nocna – wymagane regulacje, konsekwencje braku regulacji.
  • Regulacje dotyczące harmonogramów czasu pracy – regulacje, które umożliwiają zmianę harmonogramów czasu pracy.
  • Regulacje dotyczące przysługujących pracownikowi przerw w pracy - wymagane zapisy w regulaminie, konsekwencje, ryzyko.
  • Regulacje dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych, prawidłowe ustalenie limitu godzin nadliczbowych.
  • Regulacje dotyczące czasu pracy pracownika wykonującego podróże służbowe.
 9. Regulacje dotyczące sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy, udzielania zwolnień od pracy – zawiadomienie o nieobecności, zasady usprawiedliwiania nieobecności.
 10. Regulacje dotyczące urlopu wypoczynkowego i innych urlopów przysługujących pracownikowi – analiza, konsekwencje, ryzyko.
 11. Regulacja dotyczące odpowiedzialności porządkowej i materialnej – wymagane zapisy w regulaminie pracy.
 12. Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia - wymagane zapisy w regulaminie, konsekwencje, ryzyko, analiza przykładów pod kątem zgodności regulacji z prawem.
 13. Regulacje dotyczące wykazu prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom – czy są wymagane, gdy pracodawca nie zatrudnia młodocianych i kobiet:
  • Rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego.
  • Wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe.
 14. Ustalenie zasad przeprowadzania kontroli trzeźwości – wymagane regulacje, konsekwencje wprowadzonych regulacji, ryzyko.
 15. Zakres oraz sposób zastosowania monitoringu, który powinien zostać ustalony w regulaminie pracy.
 16. Wprowadzanie zmian w regulaminie pracy.
 17. Obowiązkowe i fakultatywne załączniki do regulaminu.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).