Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość

Rachunkowość organizacji pozarządowych

Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych nieprowadzących i prowadzanych działalność gospodarczą. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie definiując działalność odpłatną i nieodpłatną organizacji nie podaje gotowych rozwiązań stosowanych w rachunkowości tych organizacji. Konieczne staje się połączenie wiedzy wynikającej z wielu przepisów prawnych oraz doświadczenia księgowych.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, pracowników urzędów administracji publicznej, a także instytucji im podległych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami rachunkowości i finansów organizacji pozarządowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. CZĘŚĆ:
  • Podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej.
  • Działalność statutowa organizacji pozarządowych.
  • Działalność statutowa a działalność pożytku publicznego prowadzona w sferze zadań publicznych.
  • Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.
  • Kiedy działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą.
  • Sankcje za niezgłoszenie działalności gospodarczej pochodzącej z przekształcenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.
  • Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych - podstawy prawne jej prowadzenia przez organizacje pozarządowe.
 2. CZĘŚĆ:
  • Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów - cel i warunki stosowania.
  • Ewidencja księgowa prowadzona na podstawie ustawy o rachunkowości po zmianach.
  • Osoby odpowiedzialne w organizacji za prowadzenie księgowości.
  • Opis przyjętych zasad rachunkowości - polityka rachunkowości.
  • Terminy wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości.
  • Obowiązek wyodrębnienia rodzajów działalności w rachunkowości organizacji.
  • Wyodrębnienie rodzajów działalności organizacji w zakładowym planie kont na przykładzie kont kosztowych.
 3. CZĘŚĆ:
  • Rachunkowość organizacji.
  • Sprawozdania finansowe - elementy, obowiązujący format, terminy.
  • Sprawozdanie z działalności fundacji.
  • Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego.
  • Badanie sprawozdań finansowych.
  • Dowody księgowe - podstawa zapisów w księgach rachunkowych.
  • Przechowywanie dokumentacji finansowej.
 4. CZĘŚĆ:
  • Podatki w organizacji.
  • Podatek dochodowy z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji oraz kosztów podatkowych finansowanych z dotacji.
  • Podatek VAT z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji.
  • Zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego.

Prowadzący:

Anna Król-Błażejewska

Anna Król-Błażejewska

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.