Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość

Rachunkowość organizacji pozarządowych

Rachunkowość organizacji pozarządowych, z uwagi na ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, regulowana jest odrębnymi prawami. Specyfika rachunkowości wymaga wyodrębnienia na wielu poziomach działalności podmiotów „trzeciego sektora”, na poziomie przychodów, kosztów i wyniku finansowego. Poza tym Organizacje, które uprawnione są do pobierania 1 % podatku dochodowego z jednej strony korzystają z wielu ułatwień podatkowych, a z drugiej strony obciążone są dodatkowymi obowiązkami, np. sprawozdawczymi. Wyodrębnienie działań statutowych: odpłatnych i nieodpłatnych oraz tych, które wykraczają poza zakres działań statutowych, wymaga bardzo dokładnej analizy każdego przedsięwzięcia. Należy podkreślić fakt, że funkcjonuje powszechne przekonanie o podmiotowym zwolnieniu podatkowym i dotyczy wszystkich organizacji w zakresie wszystkich podatków. Nic bardziej mylnego. W tym zakresie każda organizacja powinna przeanalizować własny status podatkowy. Zagadnienia omawiane są na szkoleniu bardzo dokładnie i czytelnie. Podparte są przykładami z bogatego doświadczenia prowadzącego szkolenie, a także interpretacjami podatkowymi i orzeczeniami sądowymi.
 
Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych nieprowadzących i prowadzanych działalność gospodarczą. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie definiując działalność odpłatną i nieodpłatną organizacji nie podaje gotowych rozwiązań stosowanych w rachunkowości tych organizacji. Konieczne staje się  połączenie wiedzy wynikającej z wielu przepisów prawnych oraz doświadczenia księgowych.
 
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, pracowników urzędów administracji publicznej, a także instytucji im podległych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami rachunkowości i finansów organizacji pozarządowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

CZĘŚĆ I:

Podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej.
Działalność  statutowa organizacji pozarządowych.
Działalność  statutowa a działalność pożytku publicznego prowadzona w sferze zadań publicznych.
Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.
Kiedy działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą.
Sankcje za niezgłoszenie działalności gospodarczej pochodzącej z przekształcenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.
Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych - podstawy prawne jej prowadzenia przez organizacje pozarządowe.
 
CZĘŚĆ II:
 
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów - cel i warunki stosowania.
Ewidencja księgowa prowadzona na podstawie ustawy o rachunkowości po zmianach.
Osoby odpowiedzialne w organizacji za prowadzenie księgowości.
Opis przyjętych zasad rachunkowości - polityka rachunkowości.
Terminy wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości.
Obowiązek wyodrębnienia rodzajów działalności w rachunkowości organizacji.
Wyodrębnienie rodzajów działalności organizacji w zakładowym planie kont na przykładzie kont kosztowych.
 
CZĘŚĆ III:
 
Rachunkowość organizacji.
Sprawozdania finansowe - elementy, obowiązujący format, terminy.
Sprawozdanie z działalności fundacji.
Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego.
Badanie sprawozdań finansowych.
Dowody księgowe - podstawa zapisów w księgach rachunkowych.
Przechowywanie dokumentacji finansowej.
 
CZĘŚĆ IV:
 
Podatki w organizacji.
Podatek dochodowy z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji oraz kosztów podatkowych finansowanych z dotacji.
Podatek VAT z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji.
Zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego.

Prowadzący:

Anna Król-Błażejewska

Anna Król-Błażejewska

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.