Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe / Rachunkowość

Rachunek przepływów pieniężnych na przykładach – część II

W ramach szkolenia będą sporządzane w formie warsztatów praktycznych wraz z uczestnikami szkolenia, przykłady liczbowe rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią na bazie różnych zdarzeń gospodarczych.

Praktyczne przykłady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Logika rachunku przepływów pieniężnych.
 2. Typowe zdarzenia prezentowane w rachunku przepływów pieniężnych.
 3. Szczególne przypadki prezentacji zdarzeń w rachunku przepływów pieniężnych:
  • wpływ polityki rachunkowości na rachunek przepływów pieniężnych i odpowiednie wyjaśnienia w informacjach dodatkowych: aktywa pieniężne, kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt inwestycyjny,
  • wypłacona dywidenda w bieżącym i w przyszłym roku,
  • zakup i sprzedaż aktywów trwałych: sprzedaż całkowicie zamortyzowanego środka trwałego, nabycie aktywów, które mogą być zaliczone do środków trwałych niewymagających montażu o wartości do 10.000,00, brak zapłat w pełnej wysokości przy sprzedaży i zakupie rzeczowych aktywów trwałych, sprzedaż i zakup środków trwałych w walucie obcej i różnice kursowe w tym z wyceny na dzień bilansowy, inwestycji,
  • dotacje otrzymane na potrzeby sfinansowania wydatków operacyjnych.

Prowadzący:

Janusz Budzyński

Janusz Budzyński

Biegły rewident, ekspert z zakresu zagadnień księgowych i rachunkowych, dzielący się doświadczeniem z wieloma firmami. Od 1996 r. jako asystent uczestniczył w badaniu sprawozdań finansowych w ramach współpracy z różnymi audytorami, a w latach 2009-2019 zajmował się tym samodzielnie. Obecnie poświęca się działalności szkoleniowej i doradczej, wykonując przy tym praktyczne przeglądy ksiąg rachunkowych.