Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek PIT / Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Przychód podatkowy a podstawa wymiaru składek – czyli jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zasadniczo jest jego przychód z umowy o pracę w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta ogólna zasada ma jednak liczne wyjątki i nie wszystko co jest przychodem w rozumieniu ustawy PIT można wprost uznać za podstawę naliczania składek w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest wskazanie różnic, jakie występują przy ustalaniu dochodu do opodatkowania a podstawą składek na ubezpieczenie społeczne.

W trakcie szkolenia omówione zostaną na praktycznych przykładach świadczenia, w przypadku których przychód podatkowy nie zawsze oznacza podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Pracownik w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

II. Przychód ze stosunku pracy - definicja, przykłady świadczeń pozapłacowych, zasady rozliczania świadczeń nieodpłatnych, w tym:


1. Sfinansowanie dojazdu do zakładu pracy - podstawa opodatkowania i oskładkowania samochodów służbowych używanych do celów prywatnych, bilet okresowy wykorzystywany przez pracownika do celów służbowych i prywatnych, opłacenie miejsca parkingowego, dowóz pracownika do zakładu pracy autobusem opłaconym przez pracodawcę, zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem.

2. Mieszkanie dla pracownika - nieodpłatne udostępnienie mieszkania pracownikowi a przychód podatkowy, dofinansowanie do czynszu a podstawa naliczenia składek ZUS, moment uzyskania przychodu a wypłata w następnym miesiącu

3. Posiłki dla pracownika - możliwość zwolnienia z ZUS, karty lunchowe: składki ZUS a zaliczka na podatek.

4. Pozostałe benefity pracownicze w tym: pakiety medyczne, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, karty podarunkowe, bilety do kina teatru, wycieczki – zasady oskładkowania i opodatkowania świadczeń.

III. Świadczenia wyłączone z podstawy wymiaru składek a przychody zwolnione z opodatkowania, w tym m.in.

1. Świadczenia przysługujące na podstawie przepisów bhp (badania lekarskie, szczepienia, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, dopłata do okularów).

2. Studia i kursy językowe.

3. Świadczenia socjalne (dopłaty do wypoczynku, karty sportowe, pomoc materialna, wycieczki itp.).

4. Odszkodowania, zadośćuczynienia.

5. Zapomogi losowe finansowane ze środków obrotowych i ZFŚS – warunki zwolnienia z podatku i składek ZUS.

6. Świadczenia dla pracowników za częściową odpłatnością - zaliczki na PIT a składki ZUS.

IV. Rozliczenie składkowo-podatkowe należności na rzecz zarządu spółki:

  • sfinansowanie kosztów studiów i szkoleń,
  • opieka medyczna i dodatkowe ubezpieczenie,
  • zwrot kosztów podróży, samochód służbowy do celów prywatnych.

V. Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek:

  • przykłady zastosowania art. 83 ustawy zdrowotnej,
  • dochody wolne od podatku a obniżenie składki zdrowotnej.

VI. Pozostałe zagadnienia:

1. Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia i ekwiwalentów wypłaconych kierowcy w przewozach międzynarodowych.

2. Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców - zaliczka na podatek a składki ZUS.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.