Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji i w trakcie zatrudnienia

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji i w trakcie trwania zatrudnienia.

W trakcie zajęć omówimy sytuacje, w których pracodawca oraz pracownicy działów kadrowo-płacowych mogą zetknąć się z problematycznymi sytuacjami dotyczącymi danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie, jak również pracowników. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie dane osobowe pracodawca może przetwarzać bez zgody kandydatów do pracy oraz pracowników. Wskażemy okoliczności, w jakich wymagana jest zgoda osób zainteresowanych na przetwarzanie ich danych osobowych. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości dotyczące zasad monitorowania pracowników (np. monitoring wizyjny, monitoring służbowej poczty elektronicznej, inne dopuszczalne formy monitoringu). Doprecyzujemy jak długo można przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy, zwłaszcza pod kątem zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami osób odrzuconych w trakcie rekrutacji. Zajmiemy się przetwarzaniem danych osobowych pod kątem korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wypunktujemy zasady prawidłowego postępowania z danymi osobowymi w relacjach pracodawcy z organizacjami związkowymi. W celu lepszego zrozumienia poruszanych kwestii wykorzystamy również wybrane stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące zagadnień związanych z obszarem prawa pracy.

Poza ułatwieniem wykonywania swoich czynności służbowych Uczestnicy otrzymają informacje odnośnie unikania ponoszenia przez pracodawcę odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów dotyczących postępowania z danymi osobowymi podczas rekrutacji i w trakcie trwania zatrudnienia. Uczestnicy będą mogli również dużo lepiej przygotować się na ewentualne postępowania kontrolne w obszarze danych osobowych. Ponadto, poruszane zagadnienia pozwolą na zażegnanie wszelkich potencjalnie konfliktowych i spornych sytuacji odnośnie danych osobowych, które mogą pojawić się w relacji pracodawca - pracownik.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Dane osobowe podczas rekrutacji:

1. Dane wymagane od kandydatów w toku rekrutacji

2. Jakie dane mogą być przetwarzane bez zgody kandydatów do pracy?

3. W jakich sytuacjach potencjalny pracodawca musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

4. Dane osobowe a prowadzenie rekrutacji on-line.

5. Czy można poszukiwać pracowników w ramach tzw. Rekrutacji ukrytej (ślepej)?

6. Możliwości kontaktu z poprzednimi pracodawcami pod kątem weryfikacji informacji o kandydatach do pracy.

7. Jak długo można przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy? Czy pracodawca może przetwarzać dane osobowe odrzuconych kandydatów po zakończonej rekrutacji w celu zabezpieczenia się przed ich ewentualnymi roszczeniami w przyszłości?

8. Czy można przechowywać dane kandydatów do pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji?

9. Czy można tworzyć tzw. „czarne listy” osób ubiegających się o zatrudnienie?

10. Czy potencjalny pracodawca może pozyskiwać dane osobowe kandydatów do pracy z portali społecznościowych?

II. Dane osobowe podczas trwania zatrudnienia:

1. Jakie dane mogą być przetwarzane bez zgody osób zatrudnionych?

2. W jakich sytuacjach pracodawca musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych od pracowników?

3. Przetwarzanie danych osobowych pracowników pod kątem relacji na linii pracodawca - zakładowa organizacja związkowa.

4. Przetwarzanie danych osobowych pracowników w ramach realizacji zadań ciążących na pracodawcy w kontaktach z podmiotami medycyny pracy.

5. Dane osobowe w kontekście szkoleń organizowanych przez pracodawcę.

6. Przekazywanie danych osobowych w sytuacji oferowania przez pracodawcę dodatkowych świadczeń pracowniczych.

7. Zasady monitorowania pracowników (m.in. monitoring wizyjny, monitoring służbowej poczty elektronicznej, inne dopuszczalne formy monitoringu).

8. Wpływ nowoczesnych metod ewidencjonowania czasu pracy na dane osobowe pracowników.

9. Czy pracodawca może udostępniać dane osobowe pracowników podmiotom zewnętrznym?

10. Przetwarzanie danych osobowych w kontekście przyznawania przez pracodawcę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

11. Zasady postępowania z danymi osobowymi w razie zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług).

III. Omówienie wybranych stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

1. Badanie trzeźwości pracownika.

2. Umieszczanie w treści umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa imienia
i nazwiska osoby zastępowanej.

3. Prawidłowe postępowanie odnośnie do danych kontaktowych wskazanych przez kandydatów do pracy lub osoby zatrudnione.

4. Usuwanie danych osobowych pozyskanych w latach wcześniejszych.

5. Dane osobowe pracowników legitymujących się stopniem niepełnosprawności.

Prowadzący: